Insight

Beskatning af erstatning

Jeg har været ude for en bilulykke, hvor jeg efterfølgende har modtaget en erstatning for tab af erhvervsevne samt for svie og smerte. Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal betale skat af min erstatning, da jeg har hørt forskellige meninger i min omgangskreds. Derfor spørger jeg nu jer, hvorvidt jeg skal beskattes af erstatningsbeløbet. Derudover har jeg hørt, at man kan få renter fra skadetidspunktet og indtil betalingen sker, hvilket jeg vil høre, hvorledes det er rigtigt?

Der er ikke specifikke skatteretlige regler, der generelt regulerer beskatning af erstatninger eller kompensationer. Udgangspunktet for, hvordan erstatninger beskattes, følger derfor af nogle grundlæggende principper.

For at afgøre beskatningen af en erstatning skal der skelnes mellem, om erstatningen er en løbende ydelse eller udbetalt som et engangsbeløb. Dog gælder det, at hvis den, der udbetaler erstatningen, ikke er forpligtet til det, men i stedet vælger at foretage udbetalingen frivillig, er ydelsen skattemæssigt set en gave og ikke en egentlig erstatning.

Hvis erstatningen derimod bliver udbetalt som en løbende ydelse, er det et løbende afkast, der har karakter af indkomsterhvervelse, hvilket er skattepligtigt. Hvis erstatningen i stedet er et engangsbeløb, skal erstatningen beskattes på samme måde, som det, den træder i stedet for. Dog hvis erstatningen er en kompensation for en del af indkomstgrundlaget, er den skattefri. Hvis erstatningen derimod er en kompensation for et tab i det løbende afkast/indkomsterhvervelse, er den skattepligtig.

Erstatning for tab er erhvervsevne ydet som engangsbeløb er skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget. Tilsvarende gælder for erstatninger udbetalt som engangsbeløb, der kompenserer for retsstridige krænkelser af mere immateriel karakter som eksempelvis svie og smerte, varigt mén og tort. Det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at det udbetalte beløb er erstatning for svie og smerte, hvorfor eksempelvis udbetalte beløb til forsøgspersoner eller professionelle boksere er skattepligtige, da en sådan betaling ikke har karakter af en erstatning for en retsstridig krænkelse.

I nogle tilfælde kan en engangsydelse ved udbetalingen blive opdelt i flere rater, uden at den i skattemæssige henseende bliver en løbende – og dermed skattepligtig ydelse. Tilsvarende bliver en løbende ydelse, der bliver udbetalt som et samlet beløb, ikke i skattemæssig henseende et skattefrit engangsbeløb.

Det er rigtigt, at skadelidte i forbindelse med erstatninger kan få renter fra skadestidspunktet og til betaling sker. Renter er indkomstpligtige som kapitalindkomst uanset erstatningens eller godtgørelsens art. En erstatning for en personskade kan blive udbetalt som et samlet beløb, hvor erstatningen er tillagt renter fra det tidspunkt, hvor skaden skete og indtil udbetalingen. I så fald kan modtageren af beløbet vælge at fordele renteindtægten over den periode, den vedrører, hvis skatteforvaltningen må genoptage skatteansættelsen for de relevante år.

Hvorvidt du er skattepligtig af erstatningen, afhænger derfor ud fra ovenstående, om erstatningen er en løbende ydelse eller et engangsbeløb. Er erstatningen et engangsbeløb, vil den være skattefri, da den både træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget samt kompenserer for svie og smerte. Er erstatningen i stedet en løbende ydelse, som har karakter af indkomsterhvervelse, vil erstatningen være skattepligtig. Dog vil du uanset kunne modtage renter i forbindelse med erstatningen fra skadetidspunktet til betalingen sker.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('