Indsigt

Skattebrevkassen

Skatteekspert Richardt Tabori Kraft svarer på læsernes aktuelle spørgsmål om skat. Herunder kan du læse de seneste svar.

22. Januar 2018

Skitur med arbejdspladsen

Som udgangspunkt er alle indtægter modtaget fra din arbejdsgiver skattepligtige, og der sondres ikke mellem indtægter bestående i penge og indtægter bestående i formuegoder af pengeværdi. Rejsens værdi skal derfor som udgangspunkt medregnes til jeres skattepligtige indkomst, når I modtager goder som led i jeres ansættelsesforhold. Der er dog nogle undtagelser.

Læs mere her

15. Januar 2018

Beskatning af fri jagt

Besiddelse af jord, der kan anvendes til jagt, betyder som udgangspunkt ikke, at vedkommende, der ejer jorden, vil blive beskattet af fri jagt. Dette udgangspunkt kan dog ændres, hvis visse forudsætninger vurderes opfyldte af SKAT.

Læs mere her

08. Januar 2018

Etablerings- og iværksætterkonto

Der er væsentlige forhold der skal overholdes når du foretager indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto. Læs artiklen her, og find svar på de mest gængse forespørgsler.

Læs mere her

18. december 2017

Julefrokost som en tur til København

Deltagelse i en julefrokost, hvor din arbejdsgiver afholder udgifterne, beskattes efter praksis ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed.

Læs mere her

11. december 2017

Køb af bolig fra eget selskab

Skattelovgivningen og den tilhørende praksis omkring overdragelser af fast ejendom mellem hovedaktionær og dennes selskab er meget restriktivt.

Læs mere her

4. december 2017

Foræring af bil til barnebarn mod kørsel af bedsteforældre

Når man som bedsteforældre forærer sit barnebarn en bil i fødselsdagsgave, er udgangspunktet, at hver bedsteforældre kan give deres barnebarn en gave til en værdi på 62.900 kr. skattefrit (2017).

Læs mere her

20. november 2017

Forældres køb og udlejning af lejlighed til deres børn

Lejeindtægt ved udleje af fast ejendom til slægtninge og lignende, f.eks. indtægt ved udleje af forældrekøbslejligheder til børn, skal medregnes til indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens regler.

Læs mere her

13. november 2017

Salg af aktier til det udstedende selskab

Avance ved salg af aktier er skattepligtig efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Læs mere her

6. november 2017

Skattepligt i relation til findeløn og dusører

Som udgangspunkt er alle dusører skattepligtige, men der findes dog nogle undtagelser til dette.

Læs mere her

23. oktober 2017

Fradrag for arbejdstøj

Udgangspunktet er, at udgifter til tøj er en privat udgift, som ikke giver lønmodtageren ret til fradrag, da arbejdstøj træder i stedet for normalt hverdagstøj.

Læs mere her

16. oktober 2017

Salg af fritidsbolig i udlandet

Har du bopæl i Danmark, bestemmer de danske skatteregler, at du vil blive beskattet af indkomst, ikke blot fra Danmark, men også af indkomst, der hidrører fra udlandet.

Læs mere her

9. oktober 2017

Generationsskifte i virksomhed med skattemæssig succession

Generationsskifte med skattemæssig succession letter omkostningerne ved generationsskiftet og gør det billigere at overdrage og overtage en virksomhed, fordi sælger ikke skal beskattes af salget.

Læs mere her

2. oktober 2017

Beskatning af børn

Som udgangspunkt er børn skattepligtige af deres indtægter, uanset deres alder, og uanset om de bor hjemme eller ej, men der findes dog undtagelser hertil. Personfradraget for børn under 18 år udgør 33.800 kr. i 2017.

Læs mere her

25. september 2017

Tab på børsnoterede aktier - modregning

Regelsættene for beskatning af børsnoterede aktier og lagerbeskattede investeringsbeviser er forskellige. Hvor børsnoterede aktier bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst og på grundlag af realisationsprincippet, bliver visse investeringsbeviser lagerbeskattet og som kapitalindkomst.

Læs mere her

18. september 2017

Betaling for kantineordning

SKAT har fastlagt et niveau for, hvilken pris I som ansatte mindst skal betale for kantineordning, for at I kan være sikre på at undgå at blive beskattet af det gode, tilskuddet til et standardmåltid repræsenterer.

Læs mere her

18. september 2017

Erhvervsmæssig kørsel – 60 dage?

Kørsel i egen bil direkte mellem bopælen og en arbejdsplads (altså enten første eller sidste tur på dagen) anses for erhvervsmæssig de første 60 dage indenfor enhver løbende 12-måneders periode. Kørsel mellem arbejdspladser er altid erhvervsmæssig. Når kørslen er erhvervsmæssig, kan man modtage skattefri kørselsgodtgørelse. 

Læs mere her

11. september 2017

Beskatning af gaver til børn og stedbørn

I 2017 kan du give hvert af dine børn en gave til en værdi af op til 62.900 kr., uden at der skal betales gaveafgift af beløbet. 

Læs mere her

29. august 2017

Udlejning af privat ejendom samt udlejning via Airbnb

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, og/eller hvis du udlejer et eller flere værelser. Disse regler gælder uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter således også ”Bed and Breakfast” og Airbnb.

Læs mere her

21. august 2017

Fradrag for gaver til kulturinstitutioner

En donation til en kulturinstitution igennem dit selskab vil kunne fradrages i dette selskabs skattepligtige indkomst. Virksomheder har, ligesom privatpersoner, mulighed for fradrag af donationer til kulturinstitutioner. 

Læs mere her

18. august 2017

Flere årsopgørelser for samme indkomstår

Mange danskere oplever, at SKATs system automatisk danner en årsopgørelse i marts/april. Denne årsopgørelse dannes på baggrund af de oplysninger, der er indberettet fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter osv.

Læs mere her

18. august 2017

Brev om ændret ejendomsvurdering

SKAT kan forhøje ejendomsværdien som følge af blandt andet tilbygninger eller ombygninger, som gør, at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere her

26. juni 2017

Salg af unoterede aktier

Udlodningen af likviditetsprovenuet skal som udgangspunkt medtages i den skattepligtige indkomst med sit fulde beløb.

Læs mere her

19. juni 2017

Udleje af kontor i privaten

Da du er hovedaktionær i et anpartsselskab, der fremover skal leje et kontor i din private bolig, er det indledningsvis værd at bemærke, at udlejningen skal ske på armslængdevilkår.

Læs mere her

01. juni 2017

Kapitalejerlån i skattemæssig belysning

Hvis et selskab yder et kapitalejerlån – lovligt eller ulovligt – skal lånet skattemæssigt behandles efter reglerne om hævninger uden tilbagebetalingspligt. 

Læs mere her

01. juni 2017

Uddelinger fra fonde

Der kan generelt siges, at legater der søges i forbindelse med gennemførelse af en uddannelse, er skattepligtig indkomst for modtageren. Dette gælder uanset, om legatet er klausuret og dermed er bundet til anvendelse til konkrete studieudgifter, som eksempelvis boganskaffelse, bolig og lignende.

Læs mere her

16. maj 2017

Fradrag for serviceydelser ved havearbejde?

Der er som udgangspunkt ikke fradrag for privates udgifter i forbindelse med serviceydelser udført i hjemmet. Der er dog enkelte muligheder for at få fradrag for serviceydelser udført i hjemmet, hvis ydelsen, du får lavet, er godkendt af SKAT som fradragsberettiget serviceydelse. 

Læs mere her

9. maj 2017

Medarbejderes brug af fritidsbolig i udlandet

Feriebolig stillet til rådighed for en medarbejder af dennes arbejdsgiver, uden betaling eller betaling med et mindre beløb end den faktiske værdi, skal skattemæssigt behandles som et skattepligtigt personalegode.

Læs mere her

10. april 2017

Værdipapirer i virksomhedsordningen

Hvis du, som i tilfældet her, udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, er der mulighed for at benytte virksomhedsskatteordningen på den indkomst, som erhverves herfra. 

Læs mere her

10. april 2017

Betaling af udligningsskat

I forbindelse med skattereformen gældende fra 2010 blev der fastlagt nogle lempelser i marginalskatten – altså den skat, som betales af den sidst ”tjente” krone.

Læs mere her

3. april 2017

Værdi af befordringsfradrag?

Er du usikker på, hvordan værdien af dit befordringsfradrag udregnes? Find ud af sammenhængen mellem de forskellige typer af fradrag.    

Læs mere her

3. april 2017

Indkøb af kunst til arbejdsplads

Sørg for at have styr på reglerne, når der skal købes kunst til arbejdspladsen. Din arbejdsgiver kan få fradrag ved, at han har mulighed for at afskrive på kunsten med en årlig sats, hvis visse betingelser er opfyldt.

Læs mere her

31. marts 2017

Forældres løn til deres børn

Lønudbetaling til børn af forældres erhvervsvirksomhed skal behandles forskelligt, alt efter om barnet er fyldt 15 år ved begyndelsen af indkomståret.

Læs mere her

 

31. marts 2017

Rejsegodtgørelse for erhvervsdrivende

Betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er, at rejsen skal være med nødvendig overnatning grundet afstanden til sædvanlig bopæl, og have en varighed på mindst 24 timer. 

Læs mere her

 

28. marts 2017

Pengegaver og lejlighedsgaver til børn og børnebørn

Det er vigtigt at have kendskab til både arve- og skatteregler, og der kan også være mange følelser og dilemmaer, som bør overvejes, inden man giver et større pengebeløb i gave.

Læs mere her

 

20. marts 2017

Årsopgørelse 2016 – Hvad bør du tjekke?

Håndværkerfradraget blev genindført i 2015 og er blevet ændret i 2016. For indkomståret 2016 kan du få fradrag for grønne håndværksydelser på op til 12.000 kr. for lønudgifter, som er brugt til istandsættelse af dit hus, ejerlejlighed og på dit sommerhus.

Læs mere her

 

20. marts 2017

Ejendomsværdiskat – bolig til salg

Hovedreglen er, at en ejer af en bolig skal betale ejendomsværdiskat, uanset om ejeren udnytter sin rådighed til beboelsen eller ej.

Læs mere her

 

20. marts 2017

Bestyrelseshonorar i virksomhed

Som en hovedregel anses bestyrelseshonorar som personlig indkomst og skal derfor sidestilles med almindelig lønindkomst. 

Læs mere her

 

17. marts 2017

Fælleslån – fradrag for renteudgifter

Der er mulighed for at få fradrag for renteudgifterne til fælleslånet optaget via ejerforeningen, hvor der betales afdrag og renter via bidrag til ejerforeningen under visse betingelser.

Læs mere her

 

17. marts 2017

Gevinst fra online-spil

Skattepligten af din gevinst vil afhænge af, om spillet eller lotteriet er godkendt eller ej. 

Læs mere her

 

22. februar 2017

Studiebøger betalt af arbejdsgiver

Først og fremmest er alt, hvad du som medarbejder modtager fra din arbejdsgiver, som hovedregel skattepligtigt. Dette gælder uanset, om der er tale om kontante goder eller goder af pengeværdi.

Læs mere her

 

09. februar 2017

Skitur for personalet

Vores vurdering er, at skisportsaktiviteter betalt af arbejdsgiver er skattepligtigt for medarbejderne – og det er uanset om det er en ren ferietur eller om det blot er et par eftermiddage på løjperne i forbindelse med et fagligt firma-arrangement.

Læs mere her

 

07. februar 2017

Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse 

Hvis din arbejdsgiver stiller fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Betingelser for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse

Der gælder en række betingelser for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, både i forhold til hvem det kan udbetales til, og hvad det kan udbetales for.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Vinterferie og fri bil

Det ses ofte, at arbejdsgiveren begrænser rådigheden af firmabil i tilfælde af, at den anvendes til privatkørsel til udlandet, og at feriekørsel i udlandet derfor vil være for medarbejderens egen regning. Når du selv skal betale benzinudgifterne mv. ved kørsel i udlandet, kan den skattepligtige værdi af din firmabil reduceres med et tilsvarende beløb.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Overskydende skat for indkomståret 2016

Når året er slut, vil mange personer ligesom dig gerne vide, om de har betalt for meget eller for lidt i skat. 

Læs mere her

 

06. februar 2017

Lønudbetaling for januar måned

Indledningsvist vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ud fra spørgsmålet alene kan give en generel vurdering, idet vi ikke med sikkerhed kan sige noget om dine specifikke forhold og ændrede fradrag.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Dødsbo – skattefrihed

Da din onkel har besluttet sig at skifte efter sin hustru, skal det afgøres, om dødsboet efter hende er skattepligtigt. Dette forhold afgøres først i forbindelse med boets afslutning på baggrund af de værdier, som falder i arv efter hende. 

Læs mere her

 

20. januar 2017

Ejendomsværdiskat af nybyggeri

Udgangspunktet er, at I som ejere ikke skal betale ejendomsværdiskat, så længe nybyggeriet ikke er vurderet som færdigbygget ved ejendomsvurderingen den 1.oktober i året før indkomståret.

Læs mere her

 

20. januar 2017

Arbejdsgiverbetalt arbejdstøj

Udgifter til tøj er som udgangspunkt en privat udgift. Hovedreglen er derfor, at en medarbejder, der får stillet tøj eller anden beklædning til rådighed af sin arbejdsgiver, bliver skattepligtig af markedsværdien heraf som B-indkomst.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016. Det betyder, at der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, hvorimod fradragsretten er fjernet for ikke-grønne ydelser som f.eks. istandsættelse af køkken og bad. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Semester i Belgien hos EU

Indledningsvis gør vi opmærksom på, at du er fuld skattepligtig til Danmark, hvis du har rådighed over en bolig i Danmark, mens du er studerende i udlandet. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Salg af lejlighed

Grundlæggende er der to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan sælge en bolig skattefrit. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Regler om fradrag for børnebidrag

Udgangspunktet er, at du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Rabatordning

Når I som ansatte får rabat på varer, som jeres arbejdsgiver udbyder som led i sit eget erhverv, beskattes I kun i det omfang, rabatten overstiger jeres arbejdsgivers avance på tøjet.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Gevinst ved lotteri på arbejdsplads

En gevinst er som hovedregel fuldt skattepligtig for modtageren. Eneste undtagelse hertil er i tilfælde, hvor gevinsten stammer fra et godkendt spil, hvor der er betalt afgift af gevinsten eller fra et lotteri, der har opnået godkendelse på baggrund af et formål.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Deleleasing

Dit spørgsmål vedrører de såkaldte deleleasing-aftaler. For at en aftale om deleleasing kan laves uden skattemæssige konsekvenser for dig, er der nogle betingelser, der skal opfyldes. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Salg af unoterede aktier 

Eftersom du har arvet aktierne efter din mor, er første betingelse, at du har overtaget aktierne med såkaldt succession. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Håndværkerfradrag i 2016

Du kan få håndværkerfradrag, uanset om du har ejet eller lejet din bolig, så længe de overordnede betingelser herfor er opfyldt, og der er tale om godkendte og dermed fradragsberettigede ydelser.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Virksomhedsjubilæum og gratialer

Der kan stadig være tale om et virksomhedsjubilæum, selv om en virksomhed skifter ejer, når der har været en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde.

Læs mere her

 

25. december 2016

Udgifter til redskaber, arbejdstøj og transport under frisørlære

Udgangspunktet er, at der er fradrag for de driftsudgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Læs mere her

 

13. december 2016

Fredede bygninger

En fredet bygning, er en bygning, der er fredet efter bygningsfredningsloven grundet dens væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi, og som er over 50 år gammel. Fredningen betyder, at du som ejer skal have speciel tilladelse forud for ombygninger eller tilsvarende.

Læs mere her

 

01. december 2016

Forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen viser, hvor meget SKAT forventer, at du kommer til at tjene i løbet af et givent indkomstår, og hvor meget fradrag du forventes at få. På baggrund af oplysningerne om din forventede indkomst og fradrag, beregner SKAT, hvor meget du skal betale i skat i løbet af året (forskudsskat).

Læs mere her

 

17. november 2016

Fri parkering - skattepligtig?

Værdien af at benytte en parkeringsplads, som din arbejdsgiver har stillet til rådighed ved dit arbejdssted, beskattes ikke, hvis følgende betingelser er opfyldt.

Læs mere her

 

10. november 2016

Arv fra udlandet – dansk beskatning?

Når der sker skifte af et dødsbo her i landet, skal der betales boafgift (tidligere hed det arveafgift). Hvad, der skal betales boafgift af, afhænger af, hvordan din relation som arving er til den afdøde.

Læs mere her

 

27. oktober 2016

Beskatning af gulpladebil

Hovedreglen er, at en medarbejder, der anvender firmabil til at køre mellem hjem og arbejde, anses for at have fri bil stillet til rådighed af sin arbejdsgiver og skal som udgangspunkt beskattes af fri bil.

Læs mere her

 

21. oktober 2016

Uddannelse i ansættelsesforhold

Først og fremmest er alt, hvad du som medarbejder modtager fra din arbejdsgiver, som hovedregel skattepligtigt. Dette gælder uanset, om der er tale om kontante goder eller goder, hvor du ikke betaler fuld pris. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Beskatning af pensionisthjælp

Der findes regler om, at pensionister kan arbejde skattefrit i private hjem. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Fradrag for renteudgifter til SU-lån

Indledningsvist kan vi oplyse, at renterne, der løber på i studieperioden, er fradragsberettigede, når renterne forfalder til betaling. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Sponsorfribilletter fra arbejdsgiver

Som hovedregel skal personalegoder, der har en økonomisk værdi, beskattes hos medarbejderen ved værdiansættelse af godet til markedspris. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Honorar for foredrag

Du har fået et honorar for personligt arbejde, der er udført uden for tjenesteforhold, og som heller ikke stammer fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Derfor er du skattepligtig af honoraret.

Læs mere her

 

01. oktober 2016

Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse

SKAT’s ændring af teksten i den Juridiske Vejledning 2016-1 og præcisering af, at det ikke var muligt for arbejdsgiver skattefrit at dække udgifter til parkering, hvis der samtidig var udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse har givet anledning til stor omtale og mange diskussioner, og der har været både stor undren samt stor usikkerhed om gældende praksis.

Læs mere her

 

30. september 2016

Gevinst fra online kasino

Der er mange forskellige udbydere af online spil og for at udbyde spil i Danmark, kræver det en godkendelse.

Læs mere her

 

31. august 2016

Lavere registreringsafgift og midlertidig rådighed over anden firmabil

Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er således uden betydning. 

Læs mere her

 

12. august 2016

Deltagelse i sportsarrangementer

Som udgangspunkt vil I som medarbejdere være skattepligtige af værdien af de økonomiske fordele, som I opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser mv.

Læs mere her

 

12. august 2016

Beskatning af sponsorat?

Når du har en fritidsbeskæftigelse som idrætsudøver (”amatøridrætsudøver”), og du har indtægter ved din sportsaktivitet, men ikke kan leve af disse, kan du skattemæssigt anses for at drive hobbyvirksomhed.

Læs mere her

 

25. juli 2016

Kørsel mellem hjem og arbejde i firmabil

Du har ret i, at det er rådigheden over firmabil til privat kørsel, der beskattes. Udelukkende erhvervsmæssig kørsel for firmaet i firmaets bil beskattes dermed ikke. 

Læs mere her

 

25. juli 2016

Byt boligen over sommeren

Bytter I jeres bolig med en anden, skal I som udgangspunkt betale skat. Ved bytte af jeres bolig svarer det skattepligtige beløb til, hvad I skulle have betalt i leje for den bolig, som I får stillet til rådighed i stedet for jeres egen bolig. 

Læs mere her

 

11. juli 2016

Lån af sommerhus via arbejdsgiver

Får du en feriebolig, herunder sommerhus eller lignende stillet til rådighed af sin arbejdsgiver uden at betale helt eller delvist vederlag herfor, skal du beskattes af værdien af boligen.

Læs mere her

 

06. juli 2016

Fra hobbyvirksomhed til erhvervsmæssig virksomhed

Afgrænsningen mellem ikke-erhvervsmæssig virksomhed og erhvervsmæssig virksomhed beror på en samlet, konkret vurdering efter en række kriterier. 

Læs mere her

 

23. juni 2016

Lån til datter

I kan godt oprette et rentefrit anfordringslån, som kan opsiges helt eller delvist af dig eller din datter med en kort frist på 14 dage. 

Læs mere her

 

23. juni 2016

Eksportmedarbejderfradrag

Hvis du er en såkaldt eksportmedarbejder, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver, er du berettiget til et særligt fradrag for merudgifter uden dokumentation for udgifterne.

Læs mere her

 

22. juni 2016

Skattepligt - bestyrelsesarbejde

Som hovedregel vil enhver indtægt være skattepligtig for modtageren. En grundejerforening anses som udgangspunkt for at være en forening, der ikke udøver skattepligtig aktivitet. 

Læs mere her

 

14. juni 2016

Arbejdsgiverbetalt avis

Arbejdsgiverbetalt avis er som udgangspunkt et skattepligtigt gode, da det anses for at være et privat gode. 

Læs mere her

 

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner