Insight

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelse

Jeg har haft den samme arbejdsgiver de sidste 14 år, som jeg har været rigtig glad for at arbejde hos. Desværre har jeg været så uheldig, at jeg er blevet opsagt hos min arbejdsgiver, da der som en del af en omfordeling af arbejdsopgaverne skulle afskediges en medarbejder. Som et plaster på såret fik jeg i den forbindelse tildelt en fratrædelsesgodtgørelse, som svarer til én måneds løn. Jeg er lidt i tvivl, om denne godtgørelse skal beskattes som min almindelige lønindkomst eller beskattes på anden vis? Har I mulighed for at give mig et indblik i, hvordan den beskattes?

For fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer samt gaver, som modtages i forbindelse med fratrædelse eller jubilæum gælder, under visse nærmere betingelser, et bundfradrag på 8.000 kr. Falder det modtagne beløb eller gave/ting ind under dette fradrag, vil det derfor kun være det overskydende beløb, som medregnes til den personlige indkomst til beskatning.

For at den modtagne fratrædelsesgodtgørelse falder ind under det omtalte bundfradrag, skal følgende betingelser være opfyldte: Ansættelsen skal ophøre fuldstændigt, godtgørelsen skal udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen, fratrædelsen skal være fastlagt på forhånd, samt godtgørelsen må ikke anses for værende reel løn. Derudover skal der være tale om et tjenesteforhold arbejdstager og arbejdsgiver imellem, og arbejdstageren skal være ansat som lønmodtager i den virksomhed, som foretager udbetalingen af godtgørelsen.

Ansættelsesforholdet til virksomheden skal være fuldstændigt ophørt. Der må derfor ikke være tale om en delvis fratrædelse af stillingen, overgang til en anden stilling i virksomheden, overgang til flexjob eller lignende. I forhold til tidmæssig tilknytning tænkes der på, at fratrædelsesgodtgørelsen skal udbetales i forbindelse med fratrædelsen. Der må altså ikke være en længere periode fra fratrædelsen, til beløbet bliver udbetalt eller starter med at blive udbetalt. Udbetaling i forbindelse med den sidste løn for medarbejderen vil anses for en opfyldelse af denne betingelse. Godtgørelsen må ikke anses for reel løn – dermed vil der ikke være mulighed for at anvende bundfradraget, hvis den ansatte modtager fratrædelsesgodtgørelsen i stedet for den løn, som denne ville have modtaget i perioden, som følge af sin opsigelsesperiode. Denne løn fra opsigelses-/fratrædelsestidspunktet til udløbet af opsigelsesperioden vil ikke være omfattet af reglerne for bundfradraget.

Hvis det er aftalt, at fratrædelsesgodtgørelsen skal udbetales over en periode eller over flere år, kan der i hvert af indkomstårene gives ét bundfradrag på de 8.000 kr. Det afgørende er, om udbetalingen sker i indkomståret, eller om der er erhvervet endelig ret til denne senest seks måneder inden indkomstårets udløb.  

I forhold til beskatningstidspunktet falder fratrædelsesgodtgørelser ind under de almindelige regler for A-indkomst, som udbetales i løbet af den pågældende indtjeningsperiode. Dermed beskattes disse udbetalinger i det indkomstår, hvor udbetalingerne finder sted. Hvis udbetalingen ikke har fundet sted på et tidspunkt, som ligger seks måneder efter retserhvervelsestidspunktet, er beløbet indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt. Det er dermed både udbetalingstidspunktet og retserhvervelsestidspunktet, der har betydning for, hvornår en fratrædelsesgodtgørelse rent faktisk beskattes. Indgås der eksempelvis aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren om, at arbejdstageren bliver i sin stilling, indtil opsigelsesperioden er udløbet, vil denne først erhverve ret til fratrædelsesgodtgørelsen, når denne periode er udløbet. Dermed på tidspunktet for den faktiske fratrædelse. Det vigtigste at holde for øje er derfor, at retserhvervelsen til fratrædelsesgodtgørelse før 1. juli ikke vil kunne spredes ud over to indkomstår til udnyttelse af to gange bundfradrag, da det nye indkomstår ikke vil være påbegyndt, inden de seks måneder er overskredet.  

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('