Insight

Fraflytning fra Danmark til varmere himmelstrøg

Vi er et ældre ægtepar, som begge er klar til at gå på pension og nyde vores anden ungdom i en sydeuropæisk storby. I den forbindelse vil vi sælge vores hus, bil og møblement i Danmark. Vi tager kun vores tøj og personlige ting med os samt en stor aktiebeholdning. Vores spørgsmål er i den forbindelse, om vi bliver beskattet af salget af vores hus og bil i Danmark, og om der er andre skattemæssige konsekvenser ved flytningen?

I forbindelse med fraflytning fra Danmark er der mange forhold, man skal overveje. De skattemæssige er også en af disse overvejelser. I det følgende forudsætter vi, at jeres fulde skattepligt til Danmark ophører som følge af salget af helårsboligen, og da vi forudsætter, at I ikke i øvrigt har bolig stående til rådighed i Danmark.

Salget af jeres hus i Danmark er som udgangspunkt skattepligtigt. En undtagelse til dette er parcelhusreglen, som går ud på, at fortjeneste ved salg af helårsbolig er skattefri, såfremt boligen har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Ud over denne betingelse må grundearealet ikke udgøre 1.400 m2 eller derover, med mindre der ikke kan udstykkes grunde til selvstændige bebyggelse fra ejendommen eller en eventuel udstykning vil forringe ejendommens værdi væsentligt. 

Salget af bilen i Danmark kan være skattepligtigt, hvilket afhænger af, om bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. Er det tilfældet, skal der foretages en konkret opgørelse af fortjeneste eller tab. Ud fra de foreliggende oplysninger kan vi ikke nærmere beskrive de forskellige beregningsmetoder, så der må vi henvise til konkret rådgivning. Har bilen alene været brugt til privat anvendelse, vil salget af bilen være skattefrit, hvis ellers ingen af jer lever af at sælge biler som jeres næringsvej. 

Salg af privat møblement er skattefrit. 

Når I har solgt huset, bilen og de resterende ting, I ikke vil have med til udlandet, og flytter ud af Danmark, vil jeres skattepligt til Danmark ophøre, jf. forudsætningen ovenfor. Ved en fraflytning fra Danmark kan der udløses en exitbeskatning på de aktiver, som fortsat er i behold – typisk værdipapirer. Exitbeskatningen finder også anvendelse på aktier. Hvis man har en aktiebeholdning ved skattepligtens ophør til Danmark, skal tab/fortjeneste opgøres på samme vis, som var den blevet solgt på fraflytningstidspunktet. Dette gælder dog kun for en aktiebeholdning, der på tidspunktet for skattepligtens ophør har en samlet kursværdi på 100.000 kr. eller mere. Ægtefæller har hvert sit minimumsbeløb. Hvis der er en fortjeneste, forfalder skatten af fortjeneste ved fraflytning fra Danmark.

I tilfælde af exitbeskatning er der mulighed for henstand med skattebetalingen, hvis der er en fortjeneste. Det er en betingelse for at opnå henstand uden at stille sikkerhed for skattebetalingen, at I flytter til et andet EU-land. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der stilles betryggende sikkerhed for henstanden. Den opgjorte fortjeneste bliver tilskrevet en henstandssaldo, som skal nedbringes i takt med, at aktierne afhændes. Der skal altså ikke betales skat ved selve fraflytning, men først når aktierne sælges.

Det anbefales at kontakte en skatterådgiver omkring jeres aktiebeholdning, så I er helt sikre på, hvordan jeres aktiebeholdning skal behandles skattemæssigt ved fraflytning. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('