Insight

Beskatning af jagt

Jeg har fået et nyt arbejde som landbrugsmedhjælper på en gård uden for Skanderborg. Der hører masse jord med til gården, hvor det er muligt at gå på jagt. I forbindelse med min ansættelse på gården, opnår jeg mulighed for at benytte jorden til at gå på jagt på. Da jeg i mange år har gået meget på jagt, ser jeg selvfølgelig dette som en oplagt mulighed. Men en ny kollega fortalte, at jeg skal betale skat, hvis jeg siger ja. Derfor går mit spørgsmål på, hvilke skattemæssige konsekvenser jeg skal være opmærksom på i tilfælde af, at jeg benytter mig af tilbuddet?

Hvis du modtager adgang til jagt som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde, er der tale om, at arbejdsgiveren betaler vederlag for dette arbejde i form af dækning af en privat udgift. Det vil sige, at hvis du indgår en aftale om ansættelse, og der udover løn også følger en mulighed med for at gå på jagt som en del af din lønpakke, så skal du som alt overvejende hovedregel beskattes af dette gode.

Beskatningen af et personalegode i form af jagt gælder for ansatte medarbejdere og hovedaktionærer m.fl. samt øvrige persongrupper, der som led i ansættelsesforhold eller aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt får stillet jagt til rådighed af arbejdsgiver eller hvervgiver.

Det er imidlertid Skattestyrelsens opfattelse, at det er nødvendigt at gøre en undtagelse for personer, der som en del af deres ansættelsesforhold udfører eller deltager i jagtaktiviteter. Det vil sige, at hvis der er tale om, at jagten er en del af de sædvanlige arbejdsfunktioner, der udføres som led i den almindelige instruktionsbeføjelse i et ansættelsesforhold, er adgangen til jagt som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om beskatning. Det samme gælder, hvis sådanne ansatte deltager i jagter, som arbejdsgiveren arrangerer som led i sociale personalearrangementer.

Hvis den ansatte derimod har adgang til jagt på arbejdsgiverens arealer uden for den normale arbejdstid, er et sådant gode som udgangspunkt skattepligtigt.

I forhold til din beskatning så værdiansættes jagten til den pris, som du skal betale, hvis du skulle betale for jagten ”i almindelig fri handel”, det vil sige til markedsprisen. Desuden skal der betales markedspris for jagtbyttet, hvis dette ikke indgår som en del af jagtretten. Dette gælder også for ansatte, der som led i deres sædvanlige arbejdsfunktion deltager i jagtaktiviteterne.

Stiller din kommende arbejdsgiver jagtmulighed til rådighed for dig, skal din arbejdsgiver indberette værdien til Skattestyrelsen.

Da du modtager adgang til jagt på din arbejdsgivers jord uden for arbejdstiden, vil du derfor blive beskattet heraf. Beløbet, du vil blive beskattet af, vil svare til, hvad din arbejdsgiver vil kunne tage for at leje jorden ud til jagt på det frie marked, altså markedsprisen. Derudover vil du også skulle betale markedsprisen for jagtbyttet. Vi anbefaler, at du får hjælp fra en fagkyndig person til at vurdere dine personlige fordele og ulemper ved at sige ja tak til muligheden for at gå på jagt i forhold til at fastsætte evt. beskatning.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('