Beskatning af kantineordning

Insight

Beskatning af kantineordning

Jeg har en mindre virksomhed med nogle få ansatte. Når klokken nærmer sig middag, stilles indkøbt rugbrød, pålæg mv. frem til frokost.

Mine ansatte har ikke tidligere betalt noget for frokost, men jeg kan forstå, at de ansatte i andre virksomheder betaler et mindre beløb for den mad, der serveres af virksomheden. Hvad er praksis på området? Skal mine ansatte beskattes af den frokost, de får?

Skal medarbejdere beskattes af den frokost de får?

Som udgangspunkt vil ansatte, der modtager gratis mad via en kantineordning, være skattepligtige af værdien. Den skattepligtige værdi fastsættes ud fra den sparede privatudgift for medarbejderen og er dermed et skøn baseret på markedsværdien.

Førend kantineordningen vil kunne anses for skattefri for medarbejderne, er der krav om, at det tilskud, som arbejdsgiveren yder, skal være af uvæsentlig værdi. Dette forudsætter, at differencen mellem hvad medarbejderen betaler for maden, og markedsværdien af maden, ikke er for stor.

I den forbindelse er der også krav om, at maden ikke må være indkøbt efter den enkelte medarbejders bestillinger, dvs. tilpasset den enkelte medarbejders ønsker. Dermed må der eksempelvis ikke bestilles sandwich med indhold efter medarbejderes eget valg. Der skal i stedet være tale om en fremsætning af mad, hvor medarbejderen selv kan tage maden, eksempelvis buffet, førend denne vil kunne betragtes som en kantineordning.

Får medarbejderne fast mere end ét måltid om dagen, hvortil du som arbejdsgiver yder tilskud, vil det samlede gode derfor ikke anses for at være uden væsentlig økonomisk værdi, og godet bliver derfor skattepligtigt for medarbejderen.

Reglerne om kantineordning gælder ikke, hvis kantineordningen bliver betalt af en lønomlægning for de pågældende medarbejdere. En lønomlægning af kantineordning medfører derfor, at maden er skattepligtig for medarbejderne.

SKAT har fastsat nogle vejledende værdier for priserne, en ansat mindst skal betale, for at denne kan være sikker på ikke at blive beskattet af måltidet, og tilskud, som arbejdsgiveren yder, anses dermed for at være af uvæsentlig værdi. Betaler en medarbejder de nedenfor anførte beløb for et standardmåltid, vil medarbejderen ikke være skattepligtig af måltidet sammenholdt med de yderligere nævnte krav.

  • Et standardmåltid ekskl. drikkevarer: 15 kr.
  • Et standardmåltid inkl. drikkevarer: 20 kr.

Ved et standardmåltid forstås typisk tre stykker almindeligt smørrebrød. Almindelige varme retter betragtes som ét normalt standardmåltid. Herunder kan næves, at morgenmad i form af havregryn, cornflakes og lignende samt forskellige typer brød med pålæg også betragtes som en måltid. Ved drikkevarer forstås alt andet end postevand. Serveres der både morgenmad og frokost, er der altså tale om 2 måltider, og det vil derfor ikke være muligt umiddelbart at bruge standardsatserne.

Værdierne er som nævnt kun vejledende, derfor vil beløbet, som medarbejderen betaler til ordningen, kunne nedsættes, baseret på de faktiske kostpriser, hvis disse kan dokumenteres.

Som alternativ til en daglig betaling, kan der fortages betaling på månedsbasis. Beløbet skal dog stadig svare til de vejledende beløb pr. måltid. I den forbindelse kan der ske reduktion for de antal dage, hvor medarbejderen har været fraværende, hvis disse kan dokumenteres.

Samlet set bør du derfor overveje, om virksomheden skal forsætte med at betale for hele værdien af de måltider, som stilles til rådighed for medarbejderne. Dette vil som nævnt resultere i beskatning hos den enkelte medarbejder af den værdi, som måltiderne har. Alternativt kan der indføres den delvist betalte kantineordning, hvor medarbejderne betaler en del af måltidernes værdi. Dette vil som nævnt betyde, at medarbejderne ikke beskattes af værdien. Bemærk, at medarbejderens betaling for kantineordningen skal ske med beskattede midler, og trækkes betalingen via lønsystemet, skal betalingen ske af nettolønnen.

Vælges kantineordningen, bør du, som virksomhedsejer, desuden være opmærksom på de gældende regler angående moms for kantineordninger.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('