Arbejde i Norge

Insight

Arbejde i Norge

Jeg er blevet tilbudt arbejde i Norge for en norsk arbejdsgiver. Jeg har hørt, at jeg skal betale skat i både Norge og Danmark. Kan I give mig et lille overblik over dette, og om der er noget, jeg skal være opmærksom på i forhold til social sikring?

Er der særlige skatteregler ved arbejde i Norge?

Det er korrekt, at hvis du bor og lever i Danmark og arbejder i Norge for en norsk privat arbejdsgi-ver, er udgangspunktet, at du skal betale skat i både Danmark og Norge.

Danmark og Norge har dog indgået en aftale, som skal forhindre, at borgere kommer til at betale skat i både bopælslandet og i arbejdslandet – en såkaldt dobbeltbeskatningsaftale.

Du skal være opmærksom på, at når du bliver ansat direkte ved en norsk arbejdsgiver, skal du ikke længere betale bidrag til dansk social sikring, men du bliver i stedet opkrævet ”tryggdeavgift” i Norge. Grunden til dette er, at du bliver socialt sikret i Norge.

Social sikring dækker over ret til lægehjælp, folkepension, hjælp fra det offentlige mv. Man har ret til lægehjælp mv. i det land, hvor man er social sikret. Vi kommer ikke nærmere ind på dette i den-ne artikel, men anbefaler, at du er opmærksom herpå.

Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Norge bestemmer, at når man er ansat direkte ved en norsk arbejdsgiver og er socialt sikret i Norge, som du er, kommer du reelt set ikke til at betale dansk skat af din løn fra den norske arbejdsgiver. Lønnen skal du huske at skrive på din danske selvangivelse som udenlandsk indkomst, men du vil ikke blive opkrævet skat af denne løn, idet du får fuldt nedslag i den danske skat på lønnen.

Der følger dog lidt ekstra praktiske ting med, når du skal arbejde i Norge:
• Du skal eksempelvis registreres ved de norske myndigheder for blandt andet at få et norsk fødsels¬-id (norsk cpr.nr.) Vi oplever, at de norske arbejdsgivere gerne hjælper deres medarbej-dere med at indhente dette fra myndighederne.
• Du skal aflevere en norsk selvangivelse senest 30. april året efter, du har optjent lønnen. Dvs. har du arbejdet i Norge i 2018, skal den norske selvangivelse afleveres senest 30. april 2019.
• Du skal aflevere en dansk selvangivelse senest 1. juli året efter, du har optjent lønnen. Dvs. har du arbejdet i Norge i 2018, skal den danske selvangivelse afleveres senest 1. juli 2019 (udvidet selvangivelsesfrist, da du har indkomst fra udlandet).

Vi håber, ovenstående har kastet lys over din skattemæssige situation. Bemærk i denne sammen-hæng, at ovenstående er baseret på de informationer, du har oplyst. Situationen ovenfor er f.eks. kun gældende, hvis du bliver ansat direkte ved en norsk privat arbejdsgiver og kan således ændre sig, hvis du bliver udsendt fra en dansk virksomhed (f.eks. et vikarbureau), ansat ved en offentlig arbejdsgiver, eller du eksempelvis helt opgiver din bolig i Danmark.

Skatteretlig er arbejdskraft over landegrænser forholdsvis kompleks, og det er vigtigt at søge råd-givning for at få en konkret vurdering af din situation. Små ændringer i dit setup i forhold til vores svar kan gøre, at beskatningen er anderledes. Derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning hos en skatterådgiver, hvis du vælger at sige ja til arbejdet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('