Insight

Likvidation af selskab

Mit spørgsmål går på beskatningen, såfremt jeg vælger at lade mit selskab træde i likvidation her i slutning af året. Der er tale om et selskab etableret tilbage i 1978, og som jeg har ejet 100% i alle årene. Hidtil har jeg hævet udbytte på ca. 300.000 kr. årligt, men her i 2019 fik jeg udloddet 2.000.000 kr. i maj måned. Nu har min gode ven, som er revisor, oplyst mig om, at jeg skal sørge for at få selskabet endeligt likvideret her i 2019, således at beskatningen af udbyttet bliver lavere end de sædvanlige ca. 42%. Kan I kort beskrive reglerne for min situation?

Det er korrekt, at et eventuelt likvidationsprovenu, som følge af likvidation af dit selskab, bliver behandlet anderledes skattemæssigt end udbytte under visse omstændigheder. Hvis du påbegynder at likvidere dit selskab i et indkomstår og samtidig hermed begynder at udlodde midler fra selskabet, er likvidationstidspunktet for dit selskab afgørende for, hvordan man skattemæssigt behandler udlodningerne. Hvis der sker udlodninger som følge af likvidationen i indkomstår forud for likvidationen, skal disse udlodninger behandles som udbytte. Likvidationsudlodninger, der sker i det år, hvor dit selskab likvideres, vil blive behandlet som aktieavance, hvor der skal opgøres en anskaffelsessum og en afståelsessum, hvorefter man opgør en skattemæssig avance. Hvordan dette skal gøres, vil blive gennemgået nedenfor.

Udlodninger fra selskabet under likvidation i indkomstår forud for indkomståret, hvor selskabet endeligt opløses
Hvis du påbegynder likvidation af dit selskab, og likvidationen ikke afsluttes i samme indkomstår, vil alle udlodninger i indkomstår forud for likvidationsåret blive behandlet som udbytte fra dit selskab til dig. Udbytte vil blive beskattet på samme måde som dine tidligere udlodninger fra selskabet. Dette betyder, at de første 54.000 kr. (2019), der bliver udloddet, vil blive beskattet med 27%, mens resten af udlodningerne bliver beskattet med 42%.

Udlodninger fra selskabet under likvidation i indkomstår, hvor selskabet endeligt opløses
Likvidationsudlodninger, der foretages i likvidationsåret, vil blive beskattet på samme måde som ved afståelse af dine aktier. Der skal derfor opgøres en anskaffelsessum på dine aktier, som skal modregnes i det udloddede beløb. På denne måde vil beskatningen være lavere, end hvis du blev udbyttebeskattet. Anskaffelsessummen svarer til det beløb, du i 1978 betalte for dine aktier. Det beløb, du modtager i likvidationsåret, skal derved reduceres med din anskaffelsessum for at finde frem til det skattepligtige beløb.

Da du har erhvervet dine aktier før 1993, vil du endvidere kunne nedsætte den skattepligtige gevinst med et ejertidsnedslag. Ejertidsnedslaget gælder for alle aktier og anparter erhvervet før 19. maj 1993 og vil nedsætte din gevinst med 1% pr. år, du har ejet dine aktier før 1993, dog maks. 25%, og kun for perioden frem til 1998. For at denne regel finder anvendelse, skal du have været hovedaktionær i dit selskab pr. 19. maj 1993, og aktierne skal være erhvervet før 19. maj 1993. Da du har været den eneste ejer af selskabet, og selskabet er stiftet i 1978, er begge betingelser opfyldt.

Det betyder, at du kan få et ejertidsnedslag på 20% af gevinsten, grundet ejertid fra 1978 til 1998.

Beskatningen vil derved være lavere, end hvis det blev beskattet som udbytte.

Det anbefales at tage kontakt til en rådgiver, både i forbindelse med likvidationen samt udregningen af din skattepligtige gevinst, så alle regler bliver opfyldt. Dette gælder også i forhold til de 2.000.000 kr., som du har fået udbetalt i maj måned. Dette udbytte, forudsætter vi, må være udbetalt før starten på likvidationen og anses derfor ikke for likvidationsprovenu, men almindeligt udbytte.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('