Insight

Medarbejderaktier som løn – skattepligtig løn?

Jeg er ansat i en mindre lokal virksomhed, hvor ledelsen overvejer at give alle medarbejderne tilbud om at erhverve medarbejderaktier. Vi er i alt 10 medarbejdere inkl. ledelsen. Her i den foreløbige fase snakkes der om, at man kan få op til 20% af sin årsløn i form af aktier uden, at der sker beskatning. Er det rigtigt? Og skal man så slet ikke betale skat – heller ikke når man sælger aktierne? Har I mulighed for at gennemgå det skattemæssige, da jeg er usikker på, om jeg skal tage imod tilbuddet eller ej.

Udgangspunktet er, at når du modtager medarbejderaktier, så skal du betale skat af din gevinst og kan få fradrag for tab på samme måde som almindelige aktier på det tidspunkt, hvor du sælger aktierne. Fordelen ved at modtage medarbejderaktier er, at beskatningen sker som aktieavance og ikke som løn, hvilket betyder lavere beskatning. Tildelingen af aktieløn for aktier må dog ikke overstige 10 procent af din samlede årsløn, dog i særlige tilfælde 20 procent.

Overstiger fordelen ved tildelingen ikke de nævnte 10% eller 20%, beskattes du ikke af noget beløb ved tildelingen, men altså først når du sælger aktierne.

Der er kommet nye regler om individuel aktieløn, som gælder for medarbejderaktier, som du og virksomheden kan indgå aftale om fra den 1. juli 2016 eller senere. Det gælder for individuel aktieløn, at du skal beskattes, når du sælger dine medarbejderaktier. Virksomheden har dog ikke fradrag for udgiften. Derudover er det arbejdsgiveren, der skal indberette din erhvervelse af medarbejderaktier til Skattestyrelsen.

For at reglen om individuel aktieløn gør sig gældende, skal følgende betingelser være opfyldt. For det første, skal ordningen gælde for aktier, som du får direkte eller får retten til at købe aktier. Herudover skal din arbejdsgiver indgå en individuel aftale med hver enkelt ansat. Arbejdsgiveren bestemmer selv, hvem af de ansatte, der skal have aktier, dog kan bestyrelsesmedlemmer ikke bruge reglerne. Aktierne skal ydes af din arbejdsgiver eller et selskab i samme koncern som din arbejdsgiver. Herudover må medarbejderaktierne ikke udgøre en særlig aktieklasse, og de modtagne købe- og tegningsretter må ikke overdrages. Den sidste betingelse, der skal være opfyldt før, at reglerne finder anvendelse, er udgangspunktet om, at tildelingen for aktieløn ikke må overstige 10 procent af din samlede årsløn. Undtagelsen hertil er, hvis adgangen til at erhverve aktier er åben på lige vilkår for mindst 80 pct. af selskabets ansatte, så kan værdien af vederlaget udgøre til og med 20 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Antallet af ansatte i selskabet opgøres på det tidspunkt, hvor adgangen er åben for de ansatte til at erhverve aktierne.

Aktier erhvervet på baggrund af købe- eller tegningsret anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel betaling for købe- eller tegningsretten. Anskaffelsessummen for rene aktietildelinger er 0 kr.

Det vil være en konkret vurdering, om aktieprogrammet vil være en fordel for dig personligt. Dette afhænger af flere faktorer, herunder dine andre personlige aktie- og indkomstforhold og yderligere faktorer, som udsigten til udbytte mv. Vi vil anbefale en gennemgang af en fagkyndig for at få en vurdering af dine personlige fordele og ulemper ved aktieprogrammet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('