Insight

Udlejning af privat bolig via Airbnb

Jeg bor i Århus og har tidligere været flittig bruger af udlejningstjenesten Airbnb, både hvor jeg har boet i andres boliger, men også hvor jeg har lejet min ejerlejlighed ud, når jeg har været på ferie. Jeg overvejer, om jeg, i forbindelser med min kommende skiferie, skal leje min ejerlejlighed ud igen via Airbnb. Tidligere har jeg indberettet udlejningen på min selvangivelse, men jeg kan forstå, at jeg ikke kommer til at have det samme fradrag som tidligere? Så jeg er ikke sikker på, der er den samme gevinst at hente ved udlejningen som tidligere. Har I mulighed for at gennemgå skattereglerne, og om det stadig kan betale sig?

Generelt kan det siges, at der altid skal betales skat af de lejeindtægter, du har ved udlejning af din bolig i en del af året, eller hvis du blot udlejer dele af din bolig ud. Dette gælder uanset, hvordan din udlejning foregår, og dermed også hvis udlejningen sker gennem Airbnb. Dine lejeindtægter er derfor skattepligtige. 

Det er korrekt, at der er vedtaget nye udlejningsregler, hvilket også gælder for udlejning af private boliger. I den forbindelse er bundfradraget også blevet ændret.

Tidligere var reglerne indrettet således, at du kunne få et bundfradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien af den udlejede bolig, dog mindst 24.000 kr. Dermed ville dit fradrag i høj grad være påvirket af værdien af din ejendom. Er der tale om udlejning af en lejet lejlighed, blev fradraget beregnet i forhold til huslejen for lejligheden.

De nye regler, som har tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2018, bevirker, at der nu i stedet gives et fast brundfradrag, uanset boligtype eller ejendomsværdi. Det nye bundfradrag lyder på 28.000 kr. (2018) og 28.600 kr. (2019). Opnås en højere lejeindtægt end bundfradraget, skal der betales skat af 60 procent heraf. De resterende 40 procent af lejen anses for at dække udlejerens udgifter i forbindelse med udlejningen samt slid mv. Dermed vil du skulle fratrække bundfradraget fra din udlejningsindtægter, hvorefter du igen fratrækker 40 procent. Det tilbageværende beløb vil være skattepligtigt og skal angives på din selvangivelse som hidtil. Indkomsten beskattes som kapitalindkomst.

Fra og med 2021 er det en betingelse, at udlejningen sker gennem et udlejningsbureau. Udlejningsbureauet er herefter forpligtet til at indberette udlejningen til SKAT. Denne betingelse vil være opfyldt, hvis du udlejer din lejlighed gennem Airbnb. 

Hvis udlejning ikke sker gennem et bureau, gives der kun et fradrag på 11.000 kr. (som pristalsreguleres). Desuden vil de nye regler kun gælde ved korttidsudlejning, der skal forstås som op til 70 dage om året, alternativt 100 dage hvis din kommune har givet tilladelse hertil. Hvis udlejningen ikke sker gennem et bureau, kan boligen kun udlejes op til 30 dage om året.

De nye regler betyder derfor, at personer, der udlejer dyre boliger, vil få et lavere fradrag ved udlejningen end tidligere og dermed et mindre økonomisk udbytte af udlejningen. På den anden side kan det siges, at der er sket en forhøjelse af fradrag for de personer, som udlejer en bolig, som har en lavere ejendomsvurdering. Alle vil nu få det samme fradrag, uagtet om deres bolig har en høj eller lav værdi – eller om man betaler en lav eller høj husleje i den lejede lejlighed. Størrelsen af lejeindtægten er selvfølgelig også en central faktor i beregningen. Derfor beror det på en konkret vurdering, om de nye regler er en fordel eller ulempe for dig som udlejer – og vi kan ikke på grundlag af de givne oplysninger give dig svar på det. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('