Insight

Fradrag for gaver til kulturinstitutioner

Jeg driver min virksomhed i selskabsform (et ApS) og har de senere år haft pæne overskud. På grund af min interesse for kulturinstitutioner er jeg nu blevet spurgt, om jeg vil donere et beløb til et kunstmuseum. Jeg er bekendt med, at jeg som person kan give et gavebeløb på ca. 16.000 kr., forudsat at modtageren er godkendt af SKAT til at modtage gaver. Gælder der tilsvarende eller andre regler, såfremt mit selskab yder gaven? Det bemærkes, at jeg som tak for gaven vil få mit selskabs navn omtalt i museets nyhedsbreve.

En donation til en kulturinstitution igennem dit selskab vil kunne fradrages i dette selskabs skattepligtige indkomst. Virksomheder har, ligesom privatpersoner, mulighed for fradrag af donationer til kulturinstitutioner. Donationer kan bestå af pengebeløb, kunstværker, kultur- eller naturhistoriske genstande.

Erhvervsmæssige virksomheder, bl.a. ApS og A/S’er, samt fonde, kan vælge en udvidet fradragsordning, når der doneres pengebeløb til kulturinstitutioner. Den udvidede ordning, som fremgår af ligningslovens § 8 S, betyder, at der ingen øvre beløbsgrænse er for donationen.

Virksomhedens fradragsret er betinget af flere forhold.

For at opnå fradrag efter bestemmelsen, er det et krav, at kulturinstitutionen har modtaget offentligt driftstilskud i forudgående år. Der gælder i modsætning til de almindelige gaveregler i ligningslovens § 8 A ikke et krav om SKATs godkendelse. Donationer til nyetablerede kulturinstitutioner, der i sagens natur ikke har modtaget offentlig støtte i forudgående år, kan ligeledes fradrages. Dette kræver blot, at kulturinstitutionen er i besiddelse af et skriftligt tilsagn om offentligt driftstilskud.

Den donerende virksomhed må, hvis denne ønsker fradrag, ikke få nogen form for modydelse – donationen skal være ensidig. At virksomheden opnår at få sit navn nævnt i kulturinstitutionens beretning om donationer, anses ikke som værende en modydelse, hvis beretningen sker som en del af institutionens generelle politik.

Kulturinstitutionen skal foretage indberetning til SKAT, for at fradraget kan anerkendes.

Fradrag for donationen kan udelukkende opnås, hvis donationen sker til kulturinstitutionens kulturelle aktiviteter, og altså ikke til f.eks. drift af institutionens kantine.

Fradragsretten kan desuden ikke udnyttes, hvis personer i den donerende virksomhed på tidspunktet for ydelsen er nærtstående til personer i ledelsen eller bestyrelsen i kulturinstitutionen. Som nærtstående anses f.eks. ægtefælle, forældre, bedsteforældre og børn. Ligeledes er der ingen fradragsret, hvis kulturinstitutionens ledelse eller bestyrelsesmedlemmer udøver bestemmende indflydelse over et selskab, hvortil den donerende virksomhed er nærtstående.

Som allerede nævnt er der ingen øvre betalingsgrænse, hvis den udvidede fradragsordning vælges af den erhvervsdrivende virksomhed. Dog kan de gældende regler i selskabsloven pålægge visse begrænsninger. Dette hænger sammen med, at ledelsen er pålagt at tage hensyn til virksomhedens økonomiske stilling. Så selvom der ingen teoretisk øvre grænse findes, er der dog en praktisk grænse.

Der er dog en nedre grænse, idet virksomhedens donation skal være på mindst 500 kr., før fradragsretten kan udnyttes. Det skal bemærkes, at fradragsretten alene kan udnyttes for den del af donationen, der overstiger 500 kr. F.eks. vil en donation på 100.000 kr. give et fradrag på 99.500 kr.

Fradraget kan blive reduceret, hvis den skattepligtige virksomhed får fradrag efter en anden fradragsordning for donationen. Reduktionen sker med det beløb, virksomheden med hjemmel i andre regler allerede har opnået fradrag for.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('