Insight

Generationsskifte i virksomhed med skattemæssig succession

I det kommende år er det planen, at jeg skal overtage min fars virksomhed, som producerer bordplader, da min far ønsker at gå på pension. Jeg er af en nær ven blevet gjort opmærksom på, at der kan være fordele ved, at min far overdrager virksomheden med succession. Virksomheden drives som en personlig virksomhed. Jeg er dog ret usikker på, hvad et generationsskifte med skattemæssig succession mere præcist indebærer, samt hvorfor det kan være en fordel, at overdragelsen sker med succession?

Hovedformålet med reglerne om succession er at lette den økonomiske byrde ved virksomhedsoverdragelser. Overdragelse med succession indebærer, at den, der erhverver en personlig drevet virksomhed, indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen. Det medfører, at overdrageren ikke beskattes af avancer på det tidspunkt, hvor virksomheden overdrages. Beskatningen udskydes i sådanne tilfælde til det tidspunkt, hvor modtageren efterfølgende sælger virksomheden. Modtageren anses for at have købt virksomheden til samme pris og på samme tidspunkt som overdrageren.

Generationsskifte med skattemæssig succession letter omkostningerne ved generationsskiftet og gør det billigere at overdrage og overtage en virksomhed, fordi sælger ikke skal beskattes af salget. I kontrast hertil er ulempen for køber dog, at der følger en latent skattebyrde med overdragelsen, samt at afskrivningssaldoen for de overtagne aktiver er lavere.

I tilfælde, hvor virksomheder overdrages som hel eller delvis gave, og der skal betales gaveafgift, skal der i tilknytning til aktiverne i gaveanmeldelsen optages passivposter til udligning af eventuelle fremtidige skattebetalinger vedrørende virksomhedens aktiver mv.

Passivposterne beregnes på grundlag af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiveren havde solgt aktivet på tidspunktet for overdragelsen. Passivposten udgør 30% af den beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst. Passivposten af den beregnede fortjeneste, der ville være aktieindkomst, udgør 22%.

Et eksempel kan være overdragelse af en virksomhed med skattemæssige værdier på 400.000 kr. for driftsmidler og goodwill for 0 kr. Hvis handelsprisen for driftsmidlerne udgør 500.000 kr. og for goodwill 500.000 kr., er der en skattemæssig gevinst på samlet 600.000 kr. Dvs. at virksomheden egentlig har en værdi i handelspriser på 1 mio.kr., som vi for enkelthedens skyld forudsætter, gives som gave fra overdrager til modtager indenfor gavekredsen (bl.a. forældre og børn).

Ved beregningen af gaveafgiften må der som ovenfor nævnt fastsættes en passivpost, som nedsætter grundlaget for gaveafgiften. Det vil sige, at man fratrækker 30% af den beregnede fortjeneste, således at det beløb, der skal betales gaveafgift af, reduceres. I dette tilfælde nedsættes gavens værdien med 180.000 kr. (30% af 600.000 kr.) fra 1.000.000 kr. til 820.000 kr.

Passivposten modvirker altså en del af den skat, der forventelig skal betales på et senere tidspunkt hos overdrageren. Det bemærkes, at det er muligt, at størrelsen af den udskudte skat kan beregnes på grundlag af de konkrete forhold, og at der derfor kan blive tale om et større nedslag i afgiftsgrundlaget end de nævnte 30%.

Herudover bemærkes, at gaveafgiften reduceres i de kommende år, når der sker overdragelse med succession. I 2017 er afgiften 13%, i 2018 7%, i 2019 6% og i 2020 5% - altså en lavere sats end den sædvanlige på 15%, som gælder mellem bl.a. forældre og børn.

Om det i dit tilfælde er en fordel at overtage virksomheden med succession, er selvfølgelig en konkret vurdering og afhænger af, om du overtager virksomheden som hel eller delvis gave, hvilket er en forudsætning for, at overtagelse med succession er en fordel for dig.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('