Insight

Salg af aktier til det udstedende selskab

Igennem de sidste 20 år har jeg været ansat i en virksomhed, hvor vi for mange år siden købte en mindre ejerandel, som for mit vedkommende var på 100.000 kr. Nu er tiden kommet, hvor jeg skal på pension, og derfor er der tale om, at jeg skal sælge mine aktier. Arbejdsgiveren har så foreslået, at jeg kan sælge aktierne til selskabet, som har udstedt aktierne. Mit spørgsmål er derfor, om jeg skal betale skat af min fortjeneste, som er på ca. 500.000 kr., og hvor stort et beløb kan der blive tale om?

Avance ved salg af aktier er skattepligtig efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Beskatningen sker som aktieindkomst, og er denne positiv, dvs. nettobeløbet af udbytter, aktieavancer og -tab er positivt, beskattes de første 51.700 kr. (2017-tal) med 27% og 42% af resten. Hvis du har købt aktier for 100.000 kr. og solgt dem for 600.000 kr., skal avancen på 500.000 kr. medregnes som aktieindkomst.

Ved salg af aktier til det udstedende selskab forholder situationen sig anderledes. Afståelsen til det udstedende selskab, eller et datterselskab, bliver ikke skattemæssigt anset som et salg, men anses for udbytte fra selskabet. Udbytte er også skattepligtig som aktieindkomst og indgår i det beløb, der betales de nævnte procentsatser af.

Som nævnt ovenfor kan en ejer ved salg til andre end udstedende selskab fradrage købssummen i den skattepligtige avance. Dette er ikke tilfældet ved modtagelse af udbytte, og den nu tidligere ejer bliver derved skattepligtig af hele afståelsessummen. I dit tilfælde vil det bevirke, at hele salgssummen på 600.000 kr. bliver skattepligtig.

Tilbagesalg til udstedende selskab kan, hvis SKAT giver dispensation hertil, beskattes efter reglerne om aktieavancer. Dispensation fås, hvis SKAT vurderer, at afståelsen af aktierne til selskabet er båret af andre motiver end dem, der forsøges undgået ved hovedreglen. Hovedreglens formål er at sikre mod omgåelse af udbyttebeskatning, ved at udbytte udloddes via ejers tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab, og hvorved den tidligere ejer opnår en lempeligere beskatning.

I din konkrete situation vil udgangspunktet være, at du beskattes af hele din afståelsessum efter reglerne om beskatning af udbytte. Det kan herefter vurderes, om du er berettiget til at modtage en dispensation, så beskatning sker efter reglerne om aktieavancer.

Vores anbefaling er ud fra dine oplysninger, at du indsender en anmodning til SKAT om beskatning af salgssummen efter de almindelige regler for aktiesalg. Det er vores vurdering, at salget af aktierne til det udstedende selskab i dit tilfælde ikke sker som forsøg på omgåelse af reglerne, hvorved der opnås beskatning efter aktieavancebeskatningsreglerne af udbytter. Det at du agter at sælge samtlige af dine aktier, hvorefter du ingen indflydelse vil have i selskabet, taler helt klart for at give dispensationen.  

Forudsat at du opnår dispensation, vil din fortjeneste blive beskattet efter aktieavancebeskatnings-reglerne. Dette medfører en beskatning på 27% af de første 51.700 kr. af din avance på 500.000 kr. og 42% af resten. Dvs. en samlet beskatning på ca. 202.000 kr. under forudsætning af, at du ikke har anden form for aktieindkomst. Hvis denne forudsætning ikke holder, vil en større del eller hele din avance skulle beskattes med den høje sats.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('