Insight

Tab på børsnoterede aktier - modregning

Håber I kan hjælpe mig i forhold til en henvendelse fra SKAT omkring investering i værdi-papirer. I 2015 solgte jeg nogle børsnoterede aktier med et tab på ca. 50.000 kr. Dette tab trak jeg fra i min indkomst, idet jeg i samme år konstaterede en gevinst på ca. 75.000 kr. på nogle investeringsbeviser i en investeringsforening. SKAT anfører i deres begrundelse, at da investeringsbeviserne beskattes efter lagerprincippet, kan tab på børsnoterede akti-er ikke modregnes i en sådan lagergevinst. Kan det være rigtigt?

Vi må indledningsvis bemærke, at SKATs begrundelse er korrekt – vel og mærke, hvis dine investeringsbeviser lagerbeskattes. En sådan lagerbeskatning fratager dig mulighed for at foretage modregning i tab fra børsnoterede aktier – dvs. aktier som er optaget til handel på et reguleret marked.

Regelsættene for beskatning af børsnoterede aktier og lagerbeskattede investeringsbeviser er forskellige. Hvor børsnoterede aktier bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst og på grundlag af realisationsprincippet, bliver visse investeringsbeviser lagerbeskattet og som kapitalindkomst.

Dette medfører som nævnt, at tab opstået som følge af investering i børsnoterede aktier ikke kan modregnes i avance fra lagerbeskattede investeringsbeviser, ligesom tab i lagerbeskattede investeringsbevis ikke kan fradrages direkte i avance som følge af investering i børsnoterede aktier.

Tab på børsnoterede aktier kan udelukkende modregnes i en avance opnået i anden positiv aktieindkomst, som hidrører fra børsnoterede aktier. Aktieindkomst fra børsnoterede aktier består af avance ved afståelse af sådanne aktier, avance ved salg af visse investeringsbeviser og udbytte fra sådanne aktier.

Tab på lagerbeskattede investeringsbeviser fragår altid i kapitalindkomsten og får dermed indflydelse på skatteberegningen i det enkelte indkomstår og dermed også på den skat, som udløses ved en gevinst på børsnoterede aktier.

Det er altså afgørende i forhold til den afgørelse fra SKAT, som du har modtaget, at få afklaret, hvilke investeringsbeviser, der er omfattet af lagerbeskatning. Investeringsbeviser kan som udgangspunkt opdeles i to typer. Enten som investeringsbeviser med minimumsbeskatning eller akkumulerende investeringsbeviser. Forskellene mellem minimumsbeskattede og akkumulerende investeringsbeviser ligger i, at der for de minimumsbeskattede beviser er krav om udlodning af principielt alt, hvad der er opnået af gevinst i netop den afdeling, som der ejes investeringsbevis i. Der er ikke samme krav til de akkumulerende afdelinger i investeringsforeningerne, hvor der, som navnet også antyder, sker en opsamling af de gevinster mm., som opnås i løbet af året.

De akkumulerende investeringsbeviser omfattes altid af lagerbeskatning, og der skelnes ikke mellem, om beviserne noteres på en børs, eller de er unoterede, ligesom der ikke sondres mellem, om investeringsbeviset er i en aktiebaseret afdeling, eller der investeres i andre former for værdier.

For de minimumsbeskattede investeringsbeviser sker der derimod en opdeling i henholdsvis beviser i afdelinger, der i overvejende grad investerer i aktier, og i afdelinger, hvor investeringen i aktier ikke udgør mindst 50% af aktiverne i afdelingen. Er beviset i en aktieafdeling, vil et tab på almindelige børsnoterede aktier kunne modregnes heri.

Vores anbefaling vil derfor gå på, at du tjekker op på, om dine investeringsbeviser er i en akkumulerende afdeling. Vi vil dog formode, at SKAT har tjekket dette, og dermed at den fremsendte afgørelse er korrekt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('