Insight

Udstykning af sommerhusgrund og salg af nyopført som-merhus

Jeg ejer sammen med en anden i lige sameje et sommerhus, hvor der foreligger en mu-lighed for at udstykke en grund mere. Vi planlægger at udstykke grunden, men er i tvivl om vi skal sælge grunden selvstændigt, eller om vi skal opføre et nyt sommerhus på grunden. Er dog i tvivl om, salget af grunden eller salg af et ny opført sommerhus vil ud-løse skat? Vil I informere om, hvilke skattekonsekvenser der kan opstå i forbindelse med sådanne salg?

Efter de danske skatteregler anser man ikke en opdeling af én grund til to grunde som en afståelse, der får skattemæssige konsekvenser. Hvis I vælger at udstykke en grund fra jeres fælles sommerhus, vil der derfor ikke være nogen skattemæssige konsekvenser forbundet ved udstykningen.

Sælger I den udstykkede grund, så vil I skulle betale skat af en eventuel fortjeneste på grunden.

Salg af et sommerhus kan være skattefrit, hvis sommerhuset har været anvendt til private formål. Dette betyder ikke, at sommerhuset ikke må udlejes, men at den ikke udelukkende har været udlejet.

Endvidere er der ikke et krav om, at man skal have ejet et sommerhus i en vis periode, for at salget bliver skattefrit. Dette skal vurderes konkret fra sag til sag, også på ejerniveau – altså fra ejer til ejer, når ejendommen ejes i sameje. Vælger man at opføre et sommerhus til eget privat brug og delvis udlejning, så taler dette for, at et senere salg vil kunne være skattefrit. Men sommerhuset skal reelt have været anvendt til private formål i den enkelte ejers ejertid. Man skal altså have anvendt sommerhuset til private formål ud over udlejningen.

Vælger I at opføre et sommerhus på den nyudstykkede grund, udleje den og efterfølgende sælge den, vil salget være skattepligtigt, uanset ejerperiode. Om det vil være muligt at sælge sommerhuset skattefrit som følge af egen benyttelse som fritidsbolig vil afhænge af de konkrete omstændigheder, herunder dokumentationen for den private anvendelse. Efter vores opfattelse vil det være forbundet med nogen usikkerhed, om betingelserne for skattefrihed i forbindelse med salget er opfyldte, bl.a. kravet om, at I har anvendt det nyopførte sommerhus til private formål, når I har jeres nuværende sommerhus til rådighed. Det kræver i det mindste, at det nyopførte sommerhus har været ejet i en periode efter opførelsen.

Det kan anbefales at tage kontakt til en rådgiver, der kan foretage en konkret vurdering af jeres situation for at finde ud af, om salget er skattepligtigt. Om der kan opnås bindende svar, om et kommende salg er skattefrit, afhænger også af de konkrete omstændigheder i form af privat anvendelse, ejertid mv.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('