Posted: 10 Apr. 2024 2 min Lukuaika

Inhimillinen tekijä yrityskaupoissa ja HR Due Diligence

Inhimilliset tekijät vaikuttavat suoraan yrityskaupan onnistumiseen – henkilöstön sitoutuminen, motivaatio ja sopeutuminen muutoksiin ovat avainasemassa. HR due diligence tuo tärkeää tietoa yrityskaupan tavoitteista ja luo edellytykset sujuvalle integraatiolle. Samalla varmistetaan ostetun liiketoiminnan menestyminen yrityskaupan jälkeen. 

 

Inhimillinen tekijä yrityskaupoissa

Yritysjärjestelyissä menestyminen pyritään yleensä saavuttamaan numeeristen ja rahallisten tavoitteiden avulla. Loppujen lopuksi kuitenkin ihmiset ovat ne, jotka voivat joko tukea yrityskaupan menestystä tai aiheuttaa sen epäonnistumisen passiivisella vastustuksella, henkilökohtaisilla tai poliittisilla agendoilla tai yksinkertaisesti törmäämällä työkulttuurien välillä. Siksi jokaisessa yrityskaupassa tulee ottaa huomioon sen inhimillinen tekijä.

Inhimillinen tekijä – kuten henkilöstön mielipiteet, tunteet, sitoutuminen ja johtajuus – ovat oikeasti ne asiat, jotka usein ratkaisevat, kuinka onnistunut kauppa loppujen lopuksi on. Mikäli henkilöstöä käsitellään yrityskaupassa vain taloudellisten lukujen ja mittareiden kautta, se näyttäytyy todennäköisesti myöhemmin keskeisten kykyjen menetyksinä, korkeampina poistumisprosentteina, työntekijöiden irtautumisina, kulttuurisina epäkohtina ja tuottavuuden menetyksinä.

Sisällyttämällä henkilöstöaiheet due diligence -prosessiin ja integraatiosuunnitteluun alusta alkaen ostaja saa paremmin läpinäkyvyyttä siitä, kuinka henkilöstön näkökohdat voivat joko auttaa tai estää yrityskaupan tavoitteiden saavuttamisen. 

Ero menestyksen ja epäonnistumisen välillä ei usein johdu strategiasta, logiikasta tai rahasta, vaan pikemminkin kulttuurista, politiikasta, vallasta ja tunteista.

Mikä HR due diligence on?

Yrityskaupan due diligence -vaiheessa tavoitteena on luoda läpinäkyvyyttä ja luottamusta myyjän ja ostajan välille sekä tarjota ostajalle riittävät tiedot arvioimaan, haluaako hän edetä kaupan kanssa ja millä hinnalla. Ihannetilanteessa ostaja voi tehdä kaupan edullisesti ja sijoittaa rahaa liiketoiminnan kehittämiseen ja parantamiseen. Mikäli kyseessä on kilpailullinen prosessi ja kauppahinta on korkea, voi due diligence -vaihe antaa ostajalle vakuutuksen siitä, että ostettava kohde on yhtä hyvä kuin miltä se vaikuttaa.

HR (Human Resources eli henkilöstöresurssit) due diligence tarkoittaa prosessia, jossa ostajaehdokas tarkastelee ostokohteen henkilöstöasioita osana yrityskaupan valmisteluvaihetta. Tavoitteena on luoda ostajalle käsitys siitä, miten henkilöstö vaikuttaa yrityksen toimintaan ja millaisia riskejä tai mahdollisuuksia henkilöstö voi tuoda mukanaan. 

Perinteisten oikeudellisten ja työllisyysnäkökohtien analyysien lisäksi Deloitten HR DD -lähestymistapa syventyy tarjoamaan näkemyksiä kohteen organisaatiosta, nykyisestä palkkaus- ja etujärjestelmästä, kulttuurista ja henkilöstöhallinnon käytännöistä.

HR DD:stä saadut tärkeimmät hyödyt:

1. Riskien hallinta
HR due diligence auttaa tunnistamaan potentiaalisia riskejä ja vastuita, jotka liittyvät kohteen henkilöstöön. Tämä sisältää työlainsäädännön ja -säädösten noudattamisen, työsopimukset, henkilöstöön liittyvät taloudelliset velvoitteet ja edut sekä mahdolliset oikeudelliset kiistat. Tuntemalla nämä riskit ajoissa ostaja voi tehdä informoituja päätöksiä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden minimoimiseksi.

2. Kulttuurillisen sopivuuden arviointi
Kulttuurillinen sopivuus kahden yrityksen välillä on ratkaisevan tärkeää sujuvan integraation ja pitkäaikaisen menestyksen kannalta. HR due diligence tarjoaa näkemyksiä kohdeyrityksen kulttuurista, johtajuudesta ja kyvykkyyksien hallinnasta. Tämä tieto auttaa ostajaa arvioimaan, ovatko kaksi yritystä sopivia toisilleen ja tunnistamaan mahdolliset kulttuuriset ristiriidat.

3. Keskeisten kyvykkyyksien säilyttäminen
Tärkeiden kyvykkyyksien menettäminen yrityskaupan yhteydessä voi olla haitallista integraation menestykselle. HR due diligence auttaa tunnistamaan kriittiset työntekijät ja arvioimaan heidän sitoutumisensa yritykseen. Tämä tieto voidaan käyttää kehittämään kyvykkyyksien säilyttämisen strategioita, jotta tärkeät työntekijät pysyvät yrityksessä kaupan jälkeen. 

Miten HR DD tehdään?

Tyypillisesti HR DD -prosessi kestää 4–6 viikkoa, jonka aikana käytössä on yleensä paljon tiivistettyä ja keskiarvostettua dataa sekä usein rajallinen mahdollisuus keskustella tarkemmin kohteen kanssa. 

DD:ssä tulee siksi hyödyntää saatavilla olevaa dataa fiksusti ja hyväksyä, ettei täydellistä tietoa ole. Siksi keskeisintä on priorisoida tärkeimmät tarkastelukysymykset ja jatkuvasti peilata dataa kysymykseen halutaanko ostaa kohde ja millä hinnalla, sekä mitkä asiat voi muuttaa kaupan jälkeen ja mitkä asiat tulee mahdollisessa integraatiossa erityisesti huomioida. 

Deloitten lähestymistapa huomioi nämä asiat ja neuvonantajan roolissa luomme ja fasilitoimme toimivan ja sujuvan prosessin, jossa tuodaan inhimillinen tekijä osaksi kauppaprosessia. Lue lisää DD-palveluistamme >>

Ota yhteyttä

Malin Koho

Malin Koho

Mergers and Acquisitions

Malin Koho työskentelee operatiivisten ja henkilöstöaiheisten M&A-kysymysten parissa Deloitten Operational M&A Advisory -tiimissä. Laajan kokemuksen omaavana integraatio- ja carve-out -projekteista, Malinilla on erityinen kiinnostus People M&A -aiheisiin, joka tarkoittaa henkilöstöaiheiden huomioimista M&A-elinkaaren aikana. Malinin vastuualueisiin kuuluu HR due diligence -palveluiden tarjoaminen, ja hän on toteuttanut lukuisia HR DD -analyysejä asiakkaille eri toimialoilta ja maista. Malin on kokenut projektijohtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus projektinhallinnasta. Briefly in English: Malin Koho works with operational and people-related M&A issues in Deloitte's Operational M&A Advisory team. With extensive experience in integration and carve-out projects, Malin has a particular interest in People M&A matters, which involves considering human resource issues throughout the M&A lifecycle. Malin's responsibilities include providing HR due diligence services, and she has conducted numerous HR DD analyses for clients across various industries and countries. Malin is an accomplished project manager with over 15 years of experience in project management.