Pohjoismaiset family office -trendit

Näkökulmia

Selvitys: Pohjoismaiset family office -trendit 2021

Family officella tarkoitetaan varakkaan perheen tai suvun omaa yhtiötä, joka hallinnoi varoja ja sijoitustoimintaa ammattimaisesti. Pohjoismaissa family office -ekosysteemi on kehittyvä. Perheiden varallisuus on perinteisesti perustunut vanhaan teollisuuteen, mutta viime aikoina myös teknologia- ja pelialalla varallisuuttaan kasvattaneet omistajat ovat perustaneet omia sijoitusyhtiöitä. Samanaikaisesti uudet sukupolvet pohtivat perinteikkäissä omistajaperheissä, mikä on heidän roolinsa perheen sijoitusyhtiön toiminnassa ja palvelevatko niiden arvot heidän omia arvojaan.

9.6.2021

Keräsimme verkostomme kautta parinkymmenen pohjoismaisen family officen näkemyksiä heidän nykyisestä toiminnastaan ja tulevaisuuden fokuksesta. Yhteenvetomme perusteella pohjoismaiset family officet hallinnoivat tyypillisesti varallisuutta, jonka arvo vaihtelee 100 - 500 miljoonan euron välillä (59 % vastaajista) ja se palvelee pääasiassa alle viittä perheenjäsentä (69 %). Vastaajista 42 % on perustanut family officen vuoden 2010 jälkeen ja 70 % palvelee kahta eri sukupolvea. 15% vastanneista family officeista on muuttanut investointistrategiaansa koronan vaikutuksesta.

Family officen perustamisvaiheessa tärkeintä on vision, toiminta-ajatuksen ja pitkän aikavälin tavoitteiden määritteleminen – mihin pyritään ja mikä on tulevaisuuden tahtotila. Miten omistajaohjausta käytetään ja toteutetaan, jotta saadaan parhaimmat mahdolliset tulokset portfolioyrityksissä ja muissa sijoituksessa.

  • Kolmasosa selvitykseemme vastanneista family officeista kertoo, että heillä ei ole selkeää omistajastrategiaa, joka ohjaa investointeja ja yleensäkin sijoitusyhtiön toimintaa. Family officen strategiaa ja toimintamallia suunniteltaessa onkin erityisen tärkeää kartoittaa ja analysoida juuri kyseisen perheen tarpeet ja toiveet myös tulevat sukupolvet huomioiden. Tähän kannattaa käyttää aikaa – läpinäkyvyys, selkeä strategia ja tehokkaat prosessit auttavat toteuttamaan strategiaa ja välttämään riitatilanteita.
  • Vaikka monet varakkaista perheistä ja suvuista huolehtivat tiukasti yksityisyydestään, perheiden sijoitusyhtiöt ovat aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa, ja ne keskustelevat myös eri sidosryhmien kanssa. Silti vain viidesosa vastaajista kertoo, että heillä on selkeä viestintästrategia. Osa vastaajista oli kuitenkin parhaillaan työstämässä strategista viestisuunnitelmaa ulkoisia sidosryhmiä varten. Sijoitusalalla kilpailu on kovaa – brändin arvo ja avoin viestintä ovatkin yhä keskeisimpiä tekijöitä parhaiden kumppaneiden löytämisessä.
  • Sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja perheyritysten seuraavan sukupolven kehittäminen ovat keskeisiä teemoja monessa omistajaperheessä. Monet pohjoismaiset family officet keskittyvät tulevina vuosina siihen, miten löytää juuri heille sopiva tapa toimia sukupolven vaihtuessa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus.


Toivomme yhteenvedon ja benchmark-tiedon auttavan pohjoismaisia omistajaperheitä ja family officeiden vetäjiä oman toiminnan kehityksessä. Kerromme mielellämme esimerkkejä siitä, kuinka muut perheet ovat rakentaneet verotuksellisesti järkevän ja vastuullisen family office -rakenteen, miten vastuullisuus otetaan huomioon tai miten saadaan seuraajasukupolvet sitoutumaan ja rakentamaan heitä kiinnostava omistajuus. Kaikki teemoja, jotka nousevat esiin raportissa.

Deloitte on mukana maailman tunnetuimman Family Office Campden Wealth -raportin työstössä. Raportti julkaistaan syksyllä 2021.

Mari Vähäsöyrinki

Mari Vähäsöyrinki
Deloitte Private & Family Business
+358 (0)40 7000 402
mari.vahasoyrinki@deloitte.fi

Lataa selvitys

Lataa Pohjoismaiset family office -trendit 2021

Oliko tieto hyödyllistä?