Artikkeli

Finanssialan vuosi 2021

Katsaukset pankki-, vakuutus- ja varainhoitosektoreihin sekä finanssialan regulaatioympäristöön

Miltä näyttää finanssiala vuonna 2021? Tutustu katsauksiimme pankki-, vakuutus- ja varainhoitosektoreista sekä finanssialan regulaatioympäristöstä.

Pankkien tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota vakavaraisuuteensa, teknologiakyvykkyyteensä ja henkilöstöönsä. Pankkien on kyettävä yhä nopeammin muuntautumaan vastatakseen toimintaympäristön uusiin haasteisiin ja samalla myös ylläpitämään koronapandemian aikana tehtyjä uudistuksia. Pandemia nopeutti digiloikkaa ja toimi samalla stressitestinä pankkien digitaalisen palvelun infrastruktuurille. Pankit pyrkivät optimoimaan digitaalisen ja inhimillisen vuorovaikutuksen suhdetta sitouttaakseen asiakkaansa paremmin. Instituutiot, jotka olivat jo aiemmin tehneet onnistuneita strategisia investointeja digitaaliseen teknologiaan, selvisivät kriisistä parhaiten. Viimeistään nyt on aika tehdä nopeita toimenpiteitä teknologian modernisoimiseksi, ja useat pankit uudistavatkin nyt perusjärjestelmiään. Samalla pankkien on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuuteen, koska pandemian jatkuessa sen stressivaikutukset alkavat kasvaa. Pankkien on oltava myös eturintamassa johtamassa yhteiskunnallista muutosta ja vähentämässä osaltaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia.

Lue lisää: 2021 banking and capital markets outlook

Vakuutusalalla korostuu tänä vuonna erityisesti kustannustenhallinta. Sen sijaan, että kustannuksia leikattaisiin kautta linjan, odotamme vakuutusyhtiöiden viivästyttävän tai supistavan kokonaisinvestointeja. Samalla vapautetaan varoja kriittisimmille hankkeille, jotka auttavat sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Näiden hankkeiden tärkeimpien digitalisaatiohankkeiden aikataulua tiivistetään ja hankkeiden läpivientiä kiihdytetään. Digitalisaation kehittäminen nopealla aikataululla luo lukuisia uusia riskejä vakuutusalan toimijoille ja niiden asiakkaille. Erityisesti kyberuhkien ja liiketoiminnan keskeytymisriskien merkitys kasvaa.

Lue lisää: 2021 insurance outlook

Sijoituspalveluiden ja varainhoitoalan toimijat kehittävät sisäisiä toimintojaan valmistautuessaan palaamaan normaalimpaan toimintamalliin pandemian jälkeen. Moni toimija on vähentänyt henkilöstöään joko irtisanomisin tai lomauksin. Tästä eteenpäin kustannussäästömahdollisuudet ohjaavat yhä selvemmin myös digitaalisen palvelun kehittämistä. Toisaalta digitaalisuus tulee yhä enemmän määrittämään toimijoiden brandia. Sijoittajat voivat arvioida toimijoita jatkossa entistä vahvemmin digitaalisen asiakaskokemuksen laadun perusteella sen mukaan, kuinka tyylikkääksi ja hienostuneeksi he käyttämänsä palvelun kokevat. Tämän vuoksi asiakaslähtöiseen tulee panostaa myös digitaalisesta palvelua kehitettäessä.

Lue lisää: 2021 investment management outlook

Sääntelyn osalta suurin tälle vuodelle on tunnistettu strategisesti merkittäviä monialaisia teemaoja sekä useita muita valvonnan painopisteitä:

  • Taloudellisen sietokyvyn ylläpitäminen ja liiketoimintamallien kehittäminen korostuvat siirtyessämme kohti normaalimpaa tilannetta. Luottoriskin ja luottotappiovarausten hallinta on avainasemassa.
  • Sääntelyviranomaiset jatkavat ilmastoon liittyvien stressitestien edistämistä. Samanaikaisesti yrityksiä kannustetaan integroimaan ESG-kysymykset riskienhallintaviitekehyksiinsä ja liiketoimintastrategioihinsa.
  • Nopeasti yleistyneen etätyön nähdään edesauttavan talousrikollisuuden ja väärinkäytösten lisääntymistä. Valvonnan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että finanssisektorin yritykset ylläpitävät luotettavia riski- ja valvontakehyksiä tässä "uudessa normaalissa".
  • Valvojat odottavat finanssisektorin yritysten tunnistaneen koronan ensiaallon kriisin aikana esiintyneet haasteet, jotta koronan seuraavien aaltojen häiriövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.
  • Brexit-siirtymäkauden jälkeinen valvontaympäristön muutos vaikuttaa finanssisektorin yrityksiin kahdella tavalla: yhtäältä valvova viranomainen voi vaihtua ja toisaalta tiedossa on erilaisia kannanottoja UK- ja EU-tahoilta (esim. Basel 3.1, CRD5 ja Solvency2)
  • IBOR-siirtymä on alkanut ja todennäköisesti näemme markkinoilla myös useita kilpailevia viitekorkoja tammikuussa 2022.

Lue lisää: Financial Markets Regulatory Outlook 2021

Oliko tieto hyödyllistä?