Uutiset

Muutoksia kuluttajansuojalakiin

Mikä on jo muuttunut ja mitä on vielä edessä vuonna 2023?

EU:n tavarankauppadirektiivi (2019/771) ja EU:n digitaalisesta sisällöstä sekä digitaalisista palveluista annettu direktiivi (2019/770) tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2022. Tästä alkoi kuluttajansuojalain uudistusprosessi. Lakiin on luvassa lisää muutoksia, kun niin sanottu Omnibus-direktiivi (2019/2161) saatetaan kansallisesti voimaan vuoden 2023 alussa.

22.12.2022

Vuoden 2022 kuluttajansuojalain uudistus toi uusia säännöksiä etenkin digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja sisältöjen virhetilanteisiin. Näiden lisäksi muutoksia tuli myös perinteisen tavarankaupan virhesääntelyyn. Vuoden 2023 alussa saadaan puolestaan uusia säännöksiä puhelinmyynnin, alennusmarkkinoinnin ja palveluiden kuluttajansuojaan. Muutoksista keskeisimmät koskevat kuluttajansuojalain (38/1978) lukuja 1, 2 ja 6.

Vuonna 2022 voimaan tulleet muutokset

Kuluttajansuojalain virhevastuusääntely uudistui vuoden 2022 alussa ja lakiin lisättiin muun muassa uusi luku digitaalisista sisällöistä ja palveluista. Myyjällä on vastuu, että digitaalinen sisältö tai palvelu vastaa sovittua ja yleisiä vaatimuksia – laadultaan, toimivuudeltaan ja yhteensopivuudeltaan.

Virhevastuun kestolla ei jatkossakaan ole takarajaa, vaan se määräytyy tavaran oletetun käyttöiän perusteella. Virheettömän tavaran ominaisuuksista säädetään laissa entistä tarkemmin. Tavaran täytyy olla sovitun mukainen ja sen on täytettävä tavaralle asetetut yleiset vaatimukset. Käytetyn ja uuden tavaran virheellisyyttä arvioidaan samoin perustein. Lisäksi kuluttaja saa lähtökohtaisesti valita, vaatiiko hän tavaran korjaamista vai virheettömän tavaran toimittamista virheellisen tilalle. Myös aiemmin voimassa ollut kuuden kuukauden virheolettama-aika piteni uuden sääntelyn myötä vuoteen. Takuuajan tulee olla kestoltaan pidempi kuin vuosi, koska takuu on ostajalle lisäetu.

Vuoden 2023 alussa voimaan tulevat muutokset kiteytettynä

·       hinnanalennusilmoituksia koskevat säännökset muuttuvat

·       kuluttaja-arvostelut tulevat sääntelyn piiriin

·       yritys on velvollinen korvaamaan sopimattomasta markkinoinnista ja menettelystä aiheutuneet vahingot

·       markkinapaikkojen tarjoajille tulee uusia tiedonantovelvollisuuksia

·       puhelinmyyntiin vaaditaan kirjallinen vahvistus

·       peruuttamisoikeus kotimyynnissä laajenee.

Deloitte avustaa yrityksiä selviämään kuluttajasuojalain muutoksista. Olethan yhteydessä! 

Oliko tieto hyödyllistä?