Deloitte auttoi Lassila & Tikanojaa selkeyttämään konsernirakennetta

Case Studies

Kiertotalousyrityksessä selkeytettiin konsernirakennetta yhtiöittämällä liiketoiminnat

Lassila & Tikanoja (L&T) on palveluyritys, jonka kaikki liiketoiminnot rakentavat tulevaisuuden kasvua kiertotaloudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Yritys käynnisti viime vuonna yhtiöittämisprojektin, jonka tavoitteena oli selkeyttää yhtiörakennetta. Deloitte on ollut suunnittelemassa hankkeen käynnistystä ja tukemassa toteutusta hanketoimiston kautta.

Tavoitteena selkeä yhtiörakenne

Kiertotalous on tärkeässä roolissa ilmastokriisin ja luonnonvarojen ylikulutuksen ratkaisemisessa. Kiertotalous näkyy vahvasti kaikissa L&T:n toiminnoissa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa yritys pitää materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä ja tehostaa samanaikaisesti raaka-aineiden ja energian käyttöä.

L&T:n Suomen liiketoiminta on aiemmin ollut yhdessä yhtiössä kolmen eri toimialan alla. Yhtiö aloitti vuonna 2020 projektin, jossa muodostettiin liiketoiminnoista erilliset osakeyhtiöt. Yhtiöittämishankkeelle perustettiin projektiorganisaatio, jota veti L&T:n lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen. Hankeorganisaatiossa oli mukana iso joukko asiantuntijoita eri toiminnoista kaikilta toimialoilta, loppua kohden tekijäjoukossa oli mukana lähes sata L&T:läistä. Hanketta varten muodostettiin useita toimintokohtaisia työryhmiä.

Myös deloittelaiset olivat alusta asti suunnittelemassa ja toteuttamassa yhtiöittämistä sekä hanketoimiston kautta että osana työryhmiä.


Prosessien läpikäynti auttoi ymmärtämään muutostarpeet

Avainprosessien läpikäynti oli tärkeää pohjatyötä muutostarpeiden tunnistamiseksi. Hankkeeseen luotiin tätä varten erillinen työryhmä, joka kävi läpi prosessit talous-, HR-, IT- ja muiden asiantuntijoiden sekä toimialojen edustajien kanssa ja kirjasi ylös tulevat muutostarpeet. Läpikäynneistä saatiin hyvä kokonaiskäsitys tulevista muutoksista ja niiden jalkauttamistarpeesta liiketoimintoihin.

”Hankkeen alussa ajateltiin, että kyseessä olisi enemmän hallinnollinen harjoitus, joka toteutettaisiin lähinnä keskitettyjen toimintojen toimesta. Selvää oli, että kyseessä ei ole kehityshanke, vaan prosesseihin ja toimintatapoihin tehtäisiin vain yhtiöittämisen vaatimat muutokset. Melko pian kuitenkin huomasimme, että tekemiseen tarvitaan liiketoiminnat vahvasti mukaan, koska yhtiöittämisen tuomat muutokset tulisivat näkymään liiketoimintojen arjessa ja vaikuttaisivat yksittäisen työntekijän toimintatapoihin”, hanketta vetänyt lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen kertoo.

”Yhtiörakenteeseen ja hankkeen suunnitelmiin liittyvät viranomaisratkaisut ja muut selvitykset ottivat aikansa, mikä toi omat haasteensa tekemiselle. Hanketta vietiin kuitenkin koko ajan läpi hyvässä hengessä”, Huopalainen jatkaa.


Hallinnollinen jumppa toi paljon uutta ajateltavaa

Hankkeeseen osallistuneet L&T:läiset työskentelivät hankkeessa oman työnsä ohessa. Deloittelta mukana oli useita asiantuntijoita.

”Oli todella mielekästä päästä pohtimaan syvällisesti L&T:n liiketoimintaa ja prosesseja ja saada laajaa ymmärrystä siitä, miten yhtiö toimii. L&T:n ihmiset ovat tosi osaavia ja sitoutuneita – ja varmasti kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osaaminen kasvoi projektin aikana, kun pääsi pohtimaan asioita myös oman työtehtävän ulkopuolelta”, Deloitte projektipäällikkö Minna Karjalainen kertoo.

Osaamisen kehittäminen on myös yksi L&T:n arvoista.

”Lisäksi oli ilahduttavaa huomata L&T:n avoin kiittämisen kulttuuri. Kiitosta ja kehuja tuotiin henkilölle itselleen ja siitä kerrottiin myös muille. Hienoa, että sama kulttuuri näkyi läpi yrityksen johtotasolta työntekijöihin. Uskon, että kiitos kannustaa kehittämään asioita ja luo yleensäkin parempaa ilmapiiriä”, Karjalainen pohtii.


Kehitystyö jatkuu edelleen

”Tällaista projektia johdetaan pitkälti samalla tavalla kuin suuria projekteja yleensä. Tarvitaan hanketoimisto ja erilaisia työryhmiä, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. On tärkeää miettiä, onko käynnissä sellaisia sisäisiä muita projekteja, jotka kannattaa laittaa hetkeksi tauolle. Myös priorisointi hankkeen työryhmien sisällä on tarpeellista, jotta projekti saadaan maaliin ajallaan”, Karjalainen muistuttaa.

L&T:llä yhtiöittämisprojekti selkeytti organisaatiorakennetta. Lisäksi se kasvatti koko yrityksen ymmärrystä erilaisista toimintatavoista, mikä helpottaa tulevien projektien läpivientiä.

Yhteistyö L&T:n ja Deloitten asiantuntijoiden välillä toimi hyvin.

”Deloitte toi osaamista ja hyviä käytäntöjä aiemmista vastaavanlaisista hankkeista. Ennen kaikkea projektin hallintaan ja läpivientiin saatiin järjestelmällisyyttä. Minna piti positiivisella asenteella porukan kurissa, haastoi ajatuksia ja toi uusia näkökulmia tekemiseen”, Huopalainen kiittää.

Kiertotalousyrityksessä selkeytettiin konsernirakennetta yhtiöittämällä liiketoiminnat
Sirpa Huopalainen

Sirpa Huopalainen
Lakiasiainjohtaja
Lassila & Tikanoja

Minna Karjalainen

Minna Karjalainen
Deloitte

Oliko tieto hyödyllistä?