Yritysjärjestelypalvelut

Artikkeli

Opiskelijat tutkivat, miten Deloitte voisi houkutella M&A-yksikköönsä lisää naishakijoita

Lähtökohtana projektille oli Deloitten halu aktiivisesti kasvattaa naisten osuutta.

5.4.2023

Sukupuolten tasa-arvoa pyritään tukemaan ja kehittämään konkreettisesti

Deloittelle tehdyssä opiskelijoiden yritysprojektissa tutkittiin, kuinka yrityksen Mergers & Acquisitions (M&A) -yksikön potentiaaliset työntekijät tekevät työsuhteeseensa liittyviä päätöksiä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tiimi toteutti projektin syyskuun ja joulukuun 2022 välisenä aikana. Tiimiin kuului kahden opiskelijan eli Emma Jokisen (Management and International Business -maisteriohjelma) ja Johan Salimin (International Business -kandidaattiohjelma) lisäksi projektin ohjaaja Rebecca Piekkari, joka hoitaa kansainvälisen liiketoiminnan Marcus Wallenberg -professuuria.

Projektin tarkoituksena oli kerätä lisää tietoa siitä, millaisena mahdolliset naishakijat näkevät M&A-yksikön sekä yritys- ja rahoitusjärjestelypalveluiden alan. Tavoitteena oli myös tunnistaa mahdollisia lyhyen ja pitkän aikavälin kehityskohteita, jotta M&A-yksikkö houkuttelisi tulevaisuudessa nykyistä enemmän naishakijoita. Naishakijoiden puute on yleinen haaste, jonka kanssa useilla aloilla eri puolilla maailmaa toimivat yritykset joutuvat painimaan. M&A- ja rahoitusalalla epätasapaino nais- ja mieshakijoiden välillä on kuitenkin erityisen suuri.

”Sukupuolten tasa-arvo on meille tärkeää ja Deloitte pyrkii aktiivisesti tukemaan ja kehittämään sitä konkreettisin toimin. Koko talon tasolla sukupuolijakaumamme on 50/50, mutta esimerkiksi M&A- eli yritysjärjestelyiden yksikössä naisten osuus on alhainen. Tämän kehittämiseen haimme vinkkejä opiskelijaprojektin kautta. Projekti tarjosi mahdollisuuden tavoittaa vasta työelämään siirtyviä opiskelijoita ja tulevaisuuden tekijöitä”, kertoo Niina Kurru, HR Manager & HR Business Partner Deloittelta.

Haastatteluita ja datan keräämistä

Projektin aikana tiimi haastatteli mies- ja naisopiskelijoita, jotka opiskelivat rahoitusta, laskentatoimea tai tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa ja Hankenilla. Kun haastateltavilta kysyttiin heidän tulevasta urastaan, vastauksissa korostui työelämän tasapainon lisäksi tarve tuntea, että heillä on tiimin tuki. Haastateltavat toivat myös esiin huolensa siitä, että he eivät sovi miesvaltaiseen tiimiin tai että heidän ei ole mahdollista saavuttaa tasapainoa työelämässä ja perustaa perhettä samaan aikaan.

Emma ja Johan myös keräsivät tasa-arvotietoa naisopiskelijoiden osuudesta M&A- ja rahoitusalalle valmistavissa laskentatoimen, taloustieteen ja rahoituksen maisteriohjelmissa. Opiskelijat myös vertailivat naisopiskelijoiden osuuksia suomalaisten yliopistojen, kuten Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Hankenin maisteriohjelmissa. Näin he pystyivät muodostamaan hyvän käsityksen korkea-asteen oppilaitosten ja Suomen laajenevien työmarkkinoiden välisistä yhteyksistä. Opiskelijat myös analysoivat Deloitten työpaikkailmoituksia maskuliinisen ja feminiinisen kielenkäytön näkökulmasta.

Konkreettisia ratkaisuja Deloittelle

Projektitiimi kehitti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joissa korostettiin työnantajan brändin ja markkinointiviestinnän tärkeyttä. Työnantajien pitäisi korostaa yritystensä ainutlaatuisuutta ja samalla antaa opiskelijoille totuudenmukainen kuva työntekijöidensä kokemuksista. Niiden on oltava sanojensa mittaisia. Havainnoissa myös kyseenalaistettiin oletus siitä, että työelämän tasapaino tai dynaamisuus eivät toteudu M&A- tai rahoitusalalla. Projektin kokonaistuloksena selvisi, että konsulttiyritysten on pyrittävä ymmärtämään paremmin korkeakoulututkinnon suorittaneiden työnhakijoiden tarpeita ja toiveita, sillä he eivät etsi pelkästään taloudellista turvaa, vaan myös mielekästä ja tarkoituksenmukaista työtä. 

Vaikka projekti kesti vain neljä kuukautta, opiskelijat syvensivät sen aikana tietämystään M&A- ja rahoitusalan todellisuudesta. Emma ja Johan olivat innoissaan saadessaan mahdollisuuden osallistua arvojensa mukaiseen ja asiakkaalle strategisesti tärkeään projektiin. ”Tällaisten haasteiden ratkaiseminen ei ole helppoa. Minusta oli kuitenkin erittäin palkitsevaa huomata, että pystyimme kehittämään konkreettisia ratkaisuja, jotka Deloitte pystyi toteuttamaan. Olin iloinen siitä, että Deloitte oli valmis käyttämään aikaa ja vaivaa tällaiseen projektiin”, Emma kommentoi.

Opiskelijat olivat lisäksi mielissään siitä, että he pääsivät hyödyntämään opintojensa aikana hankkimiaan tietoja. Opiskelijaprojektin aihe liittyy läheisesti nykypäivän maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa kohdattaviin laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joita ovat esimerkiksi kulttuurinen monimuotoisuus, osallisuus ja maahanmuutto. ”Sen lisäksi, että pääsin tutkimaan sukupuolten tasa-arvoa tarkemmin, sain myös ensikosketuksen konsultointialan sisäiseen toimintaan ja suuntauksiin. Koen olevani erittäin onnekas, kun sain toteuttaa ensimmäisen konsultointiprojektini Deloitten huippulahjakkaan ja ennakkoluulottoman tiimin kanssa. Se herätti kiinnostukseni konsultointia kohtaan”, Johan sanoo. Emma jatkaa, että hän on innokas jatkamaan projektin aiheeseen perehtymistä. Hän onkin nyt päättänyt tehdä opinnäytetyönsä sukupuolen roolista rekrytointitehtävissä.

Projektin ohjannut Rebecca Piekkari on samaa mieltä tiimin kanssa. ”Tällä projektilla ja muilla opiskelijaprojekteilla voi olla mullistava vaikutus opiskelijoidemme urakehitykseen. Minusta oli erittäin palkitsevaa tehdä yhteistyötä sekä Emman ja Johanin kaltaisten lahjakkaiden opiskelijoiden että Deloitten tiimin kanssa. Tästä syystä rakastan työtäni”, hän sanoo.

Niina Kurru puolestaan kertoo, että heillä oli Deloittella tavoitteena saada uusia näkemyksiä heidän nykytilastaan, vahvuuksista ja kehityskohteista sekä konkreettisia toimia niiden kehittämiseen. ”Projekti vastasi erinomaisesti tavoitteisiimme, ja yhteistyö oli sujuvaa ja antoisaa. Oli ilo olla mukana tässä projektissa ja osallistua hedelmälliseen keskusteluun, joka myös haastoi meitä tärkeissä kohdissa”, hän päättää.

Teksti on julkaistu Aalto-yliopiston sivuilla.

Global view: Deloitte Women in Mergers & Acquisitions

Meet Deloitte’s Women in Mergers & Acquisition services.
We’ve made great strides over the past several years in increasing the number of women in client service and leadership roles, including those in M&A-related fields such as Valuation & Modeling, Corporate Finance, Turnaround & Restructuring, and Infrastructure & Economic Advisory. The gender gap is shrinking but we still have a long way to go, especially at the executive level. Read more

Oliko tieto hyödyllistä?