Case Espoo: Vieraskielisten työllisyyttä edistetään asiakaslähtöisillä palveluilla

Case Studies

Vieraskielisten työllisyyttä edistetään asiakaslähtöisillä palveluilla

Espoon kaupunki kehittää aktiivisesti työllisyyspalveluitaan, jotta vieraskieliset työllistyisivät. Osana palveluiden kehittämistä on oleellista löytää keinot, joilla tieto työnantaja-asiakkaiden tarpeista siirtyy oikea-aikaisesti työnhakijoiden palveluihin. Tämä helpottaa työnantajia löytämään sopivia työntekijöitä avoimiin tehtäviin. Deloitte on ollut tukemassa kaupunkia työnantajapalveluiden kokonaiskuvan luomisessa palveluiden tavoitetilan määrittelyssä.

Tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa syntyvät parhaimmat ja aidosti asiakaslähtöiset ratkaisut.

16.12.2022

Kysyntälähtöisten työllisyyspalveluiden kehittäminen vaatii
kokonaisvaltaista tarkastelua

Valtio vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden tarjoajana. Osana tätä kehitystä käynnistyivät työllisyyden kuntakokeilut maaliskuussa 2021. Kokeiluissa kunnat vastaavat osin oman alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta. Vuonna 2025 on tarkoitus astua voimaan TE-palvelut 2024 -uudistus, jonka myötä vastuu työ- ja elinkeinopalveluista siirtyy TE-toimistoilta kunnille.

Samaan aikaan Espoon kaupunki on halunnut panostaa yhä enemmän työllisyyspalveluiden kehittämiseen ja eri asiakasryhmien tarpeiden huomioimiseen palveluissa. Työllisyyden kuntakokeilun myötä yli puolet kaupungin noin 18 000 työttömästä työnhakijasta on vieraskielisiä. Työnantajien palveluiden kehittämisessä onkin Espoossa haluttu erityisesti huomioida vieraskieliset työnhakijat. 

Työnantajapalveluiden kehittämishankkeessa tavoitteena oli löytää keinoja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi eli miten kaupunki voi palveluillaan tukea aiempaa paremmin työnantajien työvoimaan liittyvien tarpeiden täyttämistä. Lisäksi hankkeessa haluttiin saada kokonaiskuva siitä, mitä palveluita kaupunki tarjoaa, keitä työnantaja-asiakkaita palvellaan ja millaista sidosryhmäyhteistyötä tehdään. 

 

Eri sidosryhmät mukana kokonaiskuvan rakentamisessa

Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin kokonaiskuva tarjolla olevista työnantajien palveluista. 

"Halusimme ymmärtää, minkälaisia palveluita työnantaja-asiakkaille tarjotaan, minkälaisia palveluprosessit ovat, minkälaista sidosryhmäyhteistyötä tehdään ja miten asiakkaita segmentoidaan. Tätä varten haastattelimme Espoon kaupungin eri sidosryhmiä kuten kaupungin omia asiantuntijoita ja työnantaja-asiakkaita. Tavoitteena oli kerätä heiltä tietoa nykytilasta ja mahdollisista kehittämiskohteista", Deloittella projektissa mukana ollut Nita Korhonen-Sane sanoo.

Haastattelujen jälkeen järjestettiin vielä kolme erillistä työpajaa, joissa täydennettiin ymmärrystä nykytilasta ja pohdittiin ideaalikuvausta siitä, millaisia palveluiden ja prosessien pitäisi jatkossa olla.

"Määritimme työpajoissa palveluiden tavoitetilan ja tunnistimme työpajoissa haasteita ja kehityskohteita tavoitetilaan saavuttamiseen liittyen. Asiakkaiden tarpeiden ja toimintamallien lisäksi huomiota kiinnitettiin teknologian ja datan rooliin. Mietimme yhdessä esimerkiksi sitä, minkälaisia digitaalisia työnantajapalveluita asiakkaille pitäisi tarjota ja miten teknologia ja tietojärjestelmät tukevat työnantajapalveluiden tuottamista",  Korhonen-Sane kertoo.

 

Suunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi

Yhteistyö eri osapuolten välillä toimi projektissa hyvin. Hankkeen lopputuotoksena muodostettiin tavoitetilan palveluprosessi sekä tiekartta tavoitetilan saavuttamiseksi, joka kokoaa yksittäiset kehitysehdotukset isompien teemakokonaisuuksien alle. Näitä hyödyntämällä Espoo jatkaa työllisyyspalveluidensa kehittämistä.

"Espoon painoarvo osaamisen houkuttelussa ja sitouttamisessa Suomeen on merkittävä ja kaupunki panostaa paljon siihen, että olemme vetovoimainen paikka asua, opiskella ja tehdä työtä. Tässä työssä ratkaisevinta on se, että maahan muuttaneet osaavat ja korkeakoulutetut ihmiset löytävät tiensä suomalaisille työmarkkinoille ja että työvoimapulasta kärsivät yritykset saavat tarttumapintaa (eng. ”tap into”) tähän alihyödynnettyyn resurssipooliin. Tämän takia on tärkeää, että kehitämme olemassa olevia palveluitamme työllisyyden hoidossa ja yritysten elinvoimaisuuden tukemisessa juuri näiden kohtaamisten edistämiseen",  Melissa Arni-Hardén Espoon kaupungilta sanoo.

Deloittelta hankkeessa on ollut mukana monenlaisia asiantuntijoita kuten asiakaskokemuksen, digitalisaation ja toiminnan kehittämisen konsultteja. "On erittäin mielenkiintoista olla mukana rakentamassa yhteiskunnallisesti vaikuttavia palveluja. Tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa syntyvät parhaimmat ja aidosti asiakaslähtöiset ratkaisut”, Deloittelta Jaakko Jäätmaa toteaa.

Oliko tieto hyödyllistä?