Basel 3

Artikkeli

Korruption tunnistaminen osana talousrikollisuuden torjuntaa finanssialalla

Korruptio nakertaa kansalaisten luottamusta, heikentää reilua kilpailua ja osuu yhteiskunnan perusrakenteiden ytimeen. Suomessakin korruptio on todellista, mutta sitä ei osata tunnistaa, sillä se on usein epäsuoraa. Korruptiosta lähtöisin olevien varojen tunnistaminen on haastavaa niin pankeille kuin viranomaisille.

24.1.2022

Pohjoismaat nähdään yleisesti maailman vähiten korruptoituneina maina, ainakin mitä tulee Transparency Internationalin vuotuisiin korruptiotutkimuksiin. Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) vuoden 2021 julkaisussa kuitenkin todetaan, että pohjoismainen korruptio on todellista, mutta sitä ei osata tunnistaa tarpeeksi hyvin. Se on muodoltaan epäsuorempaa, kuten erilaisia hyvävelikerhoja ja suosimisrakenteita, rakenteellista korruptiota ja eturistiriitoja.


Suomen rahanpesun selvittelykeskus kokee korruption tunnistamisen erittäin haastavaksi, verrattuna esimerkiksi Tanskan vastaavaan toimijaan, jossa korruption tunnistaminen koettiin helpommaksi - selviää Polamkin tutkimuksesta. Tutkimuksessa todettiin myös, että pohjoismaiset rahanpesun selvittelykeskukset ovat saaneet vain vähän rahanpesuepäilyilmoituksia (SAR) korruptioon, lahjontaan ja näihin liittyvään kansainväliseen rahanpesuun liittyen. SAR-ilmoituksista alkaneita korruptiotutkintoja ei Pohjoismaissa ole ollut montaa tapausta. Yleisesti SAR-määrät ovat olleet kasvussa, ja pankit sekä muut ilmoitusvelvolliset ovat investoineet ja kehittäneet talousrikollisuuden torjunnan kyvykkyyksiään viime vuosina.Vähäiset tapausmäärät selittyvät todennäköisimmin laadullisesta haasteesta tunnistaa korruptioilmiöitä, ei niiden vähäisyydestä tai puuttumisesta. 

Myös korruption ja korruptioriskisten asiakkuuksien havaitsemisen tärkeimpiä kulmakiviä ovat tehokkaat asiakkaan tuntemisen (KYC) ja rahanpesun estämisen (AML) prosessit ja järjestelmät. Korruption havainnointi on muutakin kuin poliittisesti vaikutusvaltaisten, eli PEP-asiakkaiden, tehostettu tunteminen. Korruption tunnistamisessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon lahjusten maksamisen toimintatapa, sillä sen indikaattorit voivat poiketa muiden talousrikosten ja rahanpesun esirikosten tunnistamisesta. Nykyiset AML-toiminnot voidaan valjastaa tunnistamaan myös korruptiota ja tähän liittyvää rahanpesua; ohjeistuksia, prosesseja ja monitorointisäännöstöjä päivittämällä. 


Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää syvällisesti muun muassa:

  • asiakkuudet ja niiden liiketoiminnalliset ratkaisut
  • vastuuasemassa tai virassa olevan henkilön merkittävät tai poikkeavat vapaa-ajan liiketoimet
  • erilaisten konsulttijärjestelyjen, maksujen vastapuolten ja varojen lähteet 

Lisäksi tulisi ennen kaikkea raportoida erilaiset harmaan alueen ja suoranaisesti epäilyttävät liiketoimet.
 

Olisi hyvä huomioida, että korruptio voi saada monenlaisia muotoja. Se ei ole ainoastaan yritysten ja julkisen sektorin välistä, vaan sitä tapahtuu myös yritysten tai yhteisöjen välillä. Korruptiorikoksiin liittyviä rikosnimikkeitä voivat olla muun muassa lahjuksen antaminen tai ottaminen elinkeinotoiminnassa ja virka-aseman väärinkäyttö. Korruptio voi liittyä niin voittoa tavoittelevaan kuin tavoittelemattomaan toimintaan.
 

Kansainväliselle korruptiolle riskialttiiksi ja korruptiotutkintojen keskiöön nousseiksi toimialoiksi on tunnistettu muun muassa:

  • puolustusteollisuusala
  • logistiikka-ala
  • tietoliikenne-ala 
  • finanssiala

Oikeusministeriön mukaan korruption keskeisinä riskialueina pidetään julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja, rakennusalaa, yhdyskuntasuunnittelua, poliittista päätöksentekoa ja puolue- ja vaalirahoitusta.
 

Finanssialan toimijoilla on etulyöntiasema ja korostunut velvollisuus seurata, tunnistaa ja raportoida rahanpesua, jonka esirikos korruptio myös osaltaan on. Parhaimmillaan korruption vastainen toiminta syventää pankkien ja niiden yritysasiakkaiden kumppanuutta. Deloitte kannustaa pankkeja tarkastelemaan omia kyvykkyyksiään havaita ja raportoida erityisesti kansainväliseen liiketoimintaan liittyvää korruptiota, lahjontaa ja rahanpesua. Pankit ja muut ilmoitusvelvolliset saanevat apua korruption havainnointiin pian, sillä Polamk on kertonut julkaisevansa kansainvälisessä liiketoiminnassa tapahtuvan lahjontaan ja rahanpesuun liittyviä indikaattoreita osana KORPEN-projektia alkuvuonna 2022 tulevassa raportissaan. Deloitte odottaakin innolla tutkimuksen tuloksia ja suosituksia.

Oliko tieto hyödyllistä?