Case Studies

Kumppaniverkoston riskienhallinnan nykytila-analyysillä tehokkuutta ja näkyvyyttä

Organisaatioilla on monenlaisia kumppaniverkostoja, jotka liittyvät esimerkiksi hankintoihin, jakeluketjuihin tai asiakkaisiin. Nämä kumppaniverkostot altistavat organisaatot myös erilaisille riskeille; Kumppaniverkostosta johtuva toimituskatkos, yritysvastuun laiminlyönnit tai lakien ja säännösten rikkominen voivat aiheuttaa yritykselle merkittävää haittaa.

Deloitte on tehnyt Suomessa kumppaniverkoston riskienhallinnan nykytila-analyyseja lukuisille asiakkailleen viime vuosina, joista erimerkkinä alla oleva kuvaus. Kokemuksemme mukaan erityisesti sisäisistä prosesseista löydetään aina parannettavaa.

29.3.2021

 

Kumppaniverkoston riskienhallinnan nykytila-analyysillä organisaatio saa paremman näkyvyyden siitä, mitkä riskienhallinnan osa-alueet toimivat ja mitkä puolestaan vaativat kehittämistä. Analyysin tulosten perusteella annamme aina konkreettiset toimenpide-ehdotukset, joilla organisaatio voi kehittää ja tehostaa omaa toimintaansa.

 

Asiakkaiden tarpeet nykytila-analyyseille vaihtelevat 

Monesti kumppaniverkoston riskienhallinnan nykytila-analyysillä halutaan tunnistaa laajemmin katvealueita riskienhallinnassa ja selvittää oman liiketoiminnan tehokkuutta. Osalle asiakkaistamme regulaatio asettaa monenlaisia vaatimuksia kumppaniverkoston riskienhallinnalle ja sen säännölliseen varmistamiseen.  

Eräs asiakkaamme halusi tarkistaa kumppaniverkostonsa mahdolliset katve-alueet ja selvittää samalla toimintansa tehokkuutta. Usein juuri nykytila-analyysilla havaitaan puutteita organisaation sisäistä prosesseista. Organisaatiot monesti uskovat niihin kohdistuvien riskien olevan hallinnassa, kuten tässäkin tapauksessa. Todellisuudessa organisaatioihin kohdistuu merkittäviä riskejä erityisesti ulkoisista toimijoista, joita ei välttämättä ole tunnistettu tai arvioitu.  

”Tämä on melko tyypillinen tilanne yrityksissä, joissa kumppaniverkoston riskienhallintaa ei olla arvioitu holistisesti. Esimerkiksi kyberriskien osalta toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Koronapandemia on luonut ennätysvauhtia uusia uhkia ja riskejä monille yrityksen eri osa-alueelle, toimialasta riippumatta. Yleensä havaitsemme puutteita siinä, miten hyvin organisaatiot tuntevat kumppaniverkostonsa sekä niihin liittyvät riskit ja riippuvuudet. Esimerkiksi kumppanin toimitusvarmuus tai tietoturvan taso saattaa olla täysin pimennossa, vaikka kumppani on oman toimitusketjun kannalta kriittinen”, Deloitten kumppaniriskienhallinnan asiantuntija Petter Vane-Tempest sanoo.  

 

Analyysin taustalla monia eri tietolähteitä 

Projektin aikana kävimme läpi yrityksen dokumentaatiota, kuten sisäisiä politiikka-, ohjeistus- ja koulutusmateriaaleja. Arvioimme myös käytössä olevien prosessien ja toimintamallien toimivuutta ja tehokkuutta. Haastattelimme myös keskeisiä sisäisiä sidosryhmiä. Tarkoituksena oli selvittää, miten kolmansien osapuolten riskienhallintaa on jalkautettu eri puolille organisaatiota, ja miten niiden välinen yhteistyö toimii. Arviointi suoritettiin Deloitten ns. hyvän käytänteen viitekehystä vasten.  

”Viitekehystämme hyödyntämällä pystymme vertaamaan asiakasyrityksemme toimintoja ja prosesseja oman toimialansa parhaisiin käytäntöihin niin Suomessa kuin maailmallakin. Organisaatioiden omilla resursseilla ei välttämättä ole osaamista tai aikaa toteuttaa yhtä kattavaa analyysiä tehokkaasti”, Vane-Tempest kertoo. 

Deloitten viitekehystä voidaan soveltaa monenlaisissa organisaatioissa, riippumatta sen koosta tai toimialasta.  

 

Lopputuloksena selkeät toimenpide-ehdotukset ja jatkosuositukset 

Analyysityön lopputuloksena tuotimme toimenpide-ehdotukset havaitsemiimme puutteisiin ja riskitekijöihin tulevaisuuden varalle. 

Valitettavan usein analyysin tuloksena muun muassa kumppaniverkoston riskien hallintomalli todetaan riittämättömäksi eikä yrityksen roolitukset ole aina sisäisestikään selvät. Näin myös kokonaisvastuu kumppaniverkoston riskienhallinnasta on sisäisesti epäselvä. 

”Analyysin jälkeen teemme aina organisaatiolle jatkosuositukset siitä, mitkä asiat kannattaa laittaa kuntoon välittömästi. Esimerkiksi riskisegmentointi puuttuu usein prosesseista kokonaan tai nykyinen teknologia ei tue prosessin toteutusta. Analyysin jälkeen organisaatiolla on selvät suunnitelmat siitä, mihin asioihin kannattaa tarttua. Oman kumppaniverkoston riskienhallinnan analyysi auttaa yrityksiä tarttumaan epäkohtiin ajoissa”, Vane-Tempest summaa.  

---

Halutako kuulla, miten voisimme olla avuksenne kumppaniverkoston riskienhallinnassa? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää aiheesta! 

Oliko tieto hyödyllistä?