Lehdistötiedotteet

Muuttunut turvallisuustilanne herättänyt suomalaiset – kyberturvallisuus kiinnostaa aiempaa enemmän

Tämänhetkinen geopoliittinen tilanne on lisännyt suomalaisten kiinnostusta kyberturvallisuusasioihin, selviää Deloitten teettämästä tutkimuksesta. Kuitenkin vain noin joka neljäs (23 %) työnantaja on reagoinut muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen lisäämällä esimerkiksi tiedottamista kyberturvallisuusasioista henkilöstölleen.

Suurin osa suomalaisista kokee kyberturvallisuuden tärkeäksi

10.10.2022

Epävarma geopoliittinen tilanne on lisännyt suomalaisten kiinnostusta kyberturvallisuusasioihin. Deloitten teettämän selvityksen mukaan selvästi yli puolet kyselyyn vastanneista kokee, että muuttunut turvallisuustilanne on lisännyt heidän kybervalveutuneisuuttaan merkittävästi (10 %) tai jonkin verran (53 %). Lisäksi yli puolet (65 %) vastaajista kertoo myös itse hakeneensa aktiivisesti tietoa tai päivittäneensä omaa osaamistaan kyberasioihin liittyen. 

Ikäluokkia tarkasteltaessa 25–34-vuotiaat vastaajat ovat muita ikäluokkia vähemmän valveutuneita tai kiinnostuneita kyberturvallisuuskysymyksistä. Neljäsosa ikäluokasta kertoo, että muuttunut turvallisuustilanne ei ole ollenkaan vaikuttanut heihin. Sen sijaan joka neljäs yli 65-vuotiaista raportoi muuttuneen turvallisuustilanteen lisänneen heidän kiinnostustansa kyberturvallisuuteen ja 75 prosenttia ikäluokasta kertoi hakeneensa itse aktiivisesti tietoa aiheesta. Sukupuolten välillä ei havaittu merkittäviä eroja. 

“Vanhemmat ikäluokat ovat selvästi nuorempia ikäluokkia huolestuneempia kyberuhista. Taustalla saattaa olla vanhempien ikäluokkien suurempi huoli Ukrainan sodan luomasta epävarmuudesta – nuorille sota on historiallisesti etäinen ajanjakso. Kyberhyökkäyksen kohteeksi voi kuitenkin joutua kuka tahansa. Kyberuhkien ymmärtäminen ja niihin varautuminen onkin yhä
tärkeämpi kansalaistaito”, sanoo Antti Herrala, Deloitten kyberturvallisuuspalveluista vastaava partneri. 

Vain joka neljäs työnantaja on lisännyt kyberasioista tiedottamista

Tutkimuksen mukaan noin neljäsosa työnantajista kokee kyberturvallisuuden olevan kriittisessä asemassa organisaation toimintakykyyn nähden, sillä 23 prosenttia tutkimukseen osallistuneista työssäkäyvistä kertoo työnantajansa lisänneen henkilökunnan koulutustarjontaa ja tiedottamista kyberasioista kuluvan vuoden aikana. Noin kolmasosa (35 %) vastaajista puolestaan kertoo, että koulutustarjonta ja tiedottaminen ovat pysyneet ennallaan. Loput työssäkäyvistä vastaajista kokevat, että työnantaja ei tarjoa ollenkaan koulutusta kyberturvallisuuteen liittyen (30 %) tai tehdyt toimenpiteet eivät näy riittävällä tavalla henkilöstön suuntaan (12 %). 

Johtavassa asemassa, ylempänä toimihenkilönä tai yrittäjänä toimivat henkilöt raportoivat tiedottamisen lisääntyneen hieman useammin kuin alemmat toimihenkilöt ja työväestö. 

”Muuttuneen turvallisuustilanteen tulee nostaa kyberasiat entistä korkeammalle organisaatioiden agendalla. Huolestuttavaa on, että kolme neljäsosaa yrityksistä ei näytä onnistuneen kyberturvallisuudesta tiedottamisessa. Jokaisen hyvän yrityskansalaisen täytyy tuntea vastuunsa ja ottaa henkilöstön kouluttaminen vakavasti, koska inhimilliset virheet muodostuvat usein organisaation suurimman tietoturvauhkan”, kommentoi Herrala.

Kaavio: Työssäkäyvien vastaajien kokemus työnantajan tarjoomasta. Luvuista on otettu pois työttömien ja eläkeläisten osuus (44 % kaikista vastaajista).

Selvityksestä

Selvitys toteutettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimushaastatteluja tehtiin tuhat ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 17.–29.8.2022.

Oliko tieto hyödyllistä?