Teknologiateollisuus ry auttaa yrityksiä kiertotalouteen siirtymisessä

Case Studies

Teknologiateollisuus ry auttaa yrityksiä kiertotalouteen siirtymisessä

Väestönkasvu, elintason nousu ja muutokset energiantuotannossa kasvattavat raaka-aineiden kysyntää tulevaisuudessa entisestään. Organisaatiot eri puolilla maailmaa etsivät talouden toimintamalleja, joiden myötä luonnonvarojen käyttö muuttaa muotoaan kestävämpään suuntaan. Teknologiateollisuus ry haluaa edistää kansallista ja globaalia kiertotaloussiirtymää. Deloitte on ollut mukana laatimassa kiertotalousohjelmaa, jonka tavoitteina on auttaa Teknologiateollisuuden yrityksiä luomaan kiertotaloudesta uudenlaista liiketoimintaa ja kasvua sekä edistää luonnonvarojen kestävämpää käyttöä alan yrityksissä.

Case Teknologiateollisuus ry

28.6.2022
 
Matkalla kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa

Teknologiateollisuuden yritykset ovat tärkeässä roolissa globaaleiden kestävyyshaasteiden ratkaisijoina. Suomessa toimiala edustaa yli puolta kaikesta viennistä. Alan yrityksillä on entuudestaan osaamista ja näyttöjä kiertotalousratkaisuista.

Teknologiateollisuus ry haluaa auttaa yrityksiä luomaan kiertotaloudesta uudenlaista liiketoimintaa ja kasvua. Kiertotalouteen siirtyminen on suuri kasvun mahdollistaja koko Suomelle. Lisäksi se edistää luonnon hyvinvointia pitkällä tähtäimellä.

Myös yritysten tahtotila edistää kiertotaloutta on vahva. Eikä syyttä sillä tiukat ilmastotavoitteet luovat monenlaisia mahdollisuuksia yrityksille. Suomessa kiertotaloudesta saatavan vuotuisen arvonlisän on arvioitu olevan 2–3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä — globaalissa mittakaavassa mahdollisuudet ovat moninkertaiset.

”Teknologiateollisuuden yrityksissä on pitkät perinteet toiminnan tehostamisessa ja tuote-elinkaaren pidentämisessä. Lisäksi suomalaisissa teknologiayrityksissä on arvokasta osaamista esimerkiksi erilaisten palvelujen tuottamisessa. Teknologiateollisuuden yritykset voivat ottaa merkittävän roolin globaalissa kiertotaloussiirtymässä tarjoamalla kiertotaloutta mahdollistavaa osaamista ja ratkaisuja ympäri maailmaa”, toteaa Teknologiateollisuuden vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell.

 

Kiertotaloudessa on liiketoimintapotentiaalia

Teknologiateollisuus ry:n kiertotalousohjelmaa lähdettiin toteuttamaan yhdessä Deloitten ja Teknologiateollisuuden jäsenyritysten edustajien kanssa. Työkaluina käytettiin muun muassa erilaisia työpajoja, yrityskyselyitä ja asiantuntijahaastatteluita, jotka toteutettiin syksyllä 2021.

Näillä työkaluilla pyrittiin kartoittamaan kiertotalouden nykyistä tilaa, liiketoimintapotentiaalia ja tulevaisuuden askeleita potentiaalin saavuttamiseksi. Yrityskyselyiden vastausten pohjalta laaditun raportin mukaan lähes 40 prosentilla Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on hyvät tai erinomaiset mahdollisuudet siirtyä kiertotalouteen. Tämän lisäksi 57 prosenttia yrityksistä näkee kiertotalouden merkittävänä tai mullistavana liiketoimintamahdollisuutena. 77 prosentilla kiertotalous on tulossa osaksi strategiaa tai se on jo otettu osaksi toimintaa.

Moni vastaajista kuitenkin koki, että parempi kiertotalousosaaminen, ymmärrys sen hyödyistä ja kysynnän kehittyminen kasvattaisi entisestään yritysten valmiutta siirtyä kiertotalousliiketoimintaan.

”Kiertotalouden läpimurto edellyttää muutoksia niin toimintaympäristössä, toimialatasolla kuin yritystasolla. Tarvitaan selkeää ja mahdollisimman yhdenmukaista ja vakaata lainsäädäntöä sekä panostuksia yritysten valmiuksien tasonnostamiseksi. Vahvistamalla kiertotalousajattelua ja -osaamista, mahdollistamme uutta kasvua ja kestävää arvonluontia”, Lindell sanoo.

 

Vihreä siirtymä vaatii muutoshalua

Yhteistyö eri osapuolten välillä toimi hyvin ja sen tuloksena teknologiateollisuuden toimialalle valmistui kiertotalousohjelma, joka ulottuu vuoteen 2035 asti.

Teknologiateollisuus ry:n julkaisema kiertotalousohjelma painottaa erityisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä, vastuullista tuotantoa ja kiertotaloussuunnittelua sekä globaalin hiilikädenjäljen kasvattamista. Kyseessä on Suomessa ensimmäinen koko toimialaa koskeva ohjelma.

”Nyt julkaistun ohjelman avulla yritykset pystyvät kehittämään kiertotalousliiketoimintaansa. Mahdollisuuksien hyödyntäminen saattaa vaatia liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä ja ajattelua kokonaan uudella tavalla. Näin varmistetaan menestys uudessa toimintaympäristössä ja potentiaalisilla markkinoilla”, Deloitten vastuullisuusliiketoiminnasta vastaava Anne-Maria Flanagan pohtii.

Anne-Maria Flanagan

Partner, Climate & Sustainability

Oliko tieto hyödyllistä?