Artikkeli

Teollisuuden yritysjohtaja – näin valjastat tietohallinnon tukemaan organisaatiosi vastuullisuusstrategiaa

Teollisuuden ylimmän johdon tulee olla valppaana, kun vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset tiukentuvat entisestään. Pelkät juhlapuheet kestävän kehityksen puolesta eivät ole riittäneet enää pitkään aikaan, ja EU-taksonomia vyöryttää vastuullisuusvelvoitteet vauhdilla yritysten arkeen. Johdon yhteinen missio on vastata taksonomiaan liittyviin arviointikriteereihin ja luoda vastuullisuudesta ennen kaikkea kilpailuetua. Tietohallintojohtajalla on tässä työssä merkittävä rooli, sillä keskeinen kysymys on, miten tieto ja tietojärjestelmät saadaan palvelemaan vastuullisuustavoitteita.

Valmistavan teollisuuden on aina ollut välttämätöntä reagoida teknologiakehitykseen ja markkinoiden nopeisiin muutoksiin. Liiketoiminnan vastuullisuus on jo pitkään vaikuttanut strategisiin valintoihin, mutta nyt se nousee johdon agendalle ennennäkemättömällä nopeudella ja voimalla. Vastuullisuus on yrityksen oman toiminnan lisäksi vaikuttamista koko ekosysteemiin ja arvoketjuun toimittajista yhteistyökumppaneihin ja aina asiakkaisiin asti.

Yritystoiminnan elinehtona ja kilpailukyvyn avaintekijänä vastuullisuuden merkitys on ehdoton. Sen toteutumisen perusedellytys puolestaan ovat ekosysteemiin integroidut prosesseja tukevat toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmät.

Vastuullisen liiketoiminnan partneri Anne-Maria Flanagan, valmistavan- ja prosessiteollisuuden toimialasta vastaava partneri Mika Järvensivu ja teknologiakonsultoinnin partneri Markku Viitanen avaavat koko suomalaista teollisuustoimialaa koskettavaa vastuullisuuden evoluutiota.
 

EU-tason sääntely kirittää valmistavaa teollisuutta

EU-taksonomia on yhtenäinen kestävyysluokitusjärjestelmä ympäristön kannalta kestävän toiminnan määrittelemiseksi. Se vauhdittaa vastuullista liiketoimintaa ohjaamalla rahavirtoja hankkeisiin, jotka luovat ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Taksonomia vaikuttaa paitsi rahoituksen hintaan ja saatavuuteen myös siihen, miten sijoittajat tekevät suoria sijoituksia yritykseen ja lähtevät mukaan hankkeisiin.

Taksonomia realisoituu alkuvuonna 2022. Tällöin säätelyn piirissä olevien yritysten – alkuvaiheessa yli 500 henkeä työllistävien pörssiyhtiöiden – tulee julkistaa taksonomiakriteerit täyttävä osuus liikevaihdostaan, investoinneistaan ja kuluistaan.

Ensimmäisessä vaiheessa omat arviointikriteerinsä ovat saaneet ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Myöhemmin taksonomia laajenee koskemaan neljää muuta kestävyydelle kriittistä ympäristöteemaa. On selvää, että taksonomia vaatii yrityksiltä uudenlaista osaamista sekä eri toimintojen ja liiketoimintayksilöiden välistä tiivistä yhteistyötä.

"Taksonomiaan liittyvä kestävien toimintojen tunnistaminen ja niiden raportointi vaatii yrityksiltä paljon työtä. Järjestelmät on saatava järkevästi tukemaan raportointitarpeita taksonomian läpäistessä yrityksen koko arvoketjun. Taksonomia kannattaa kuitenkin nähdä myös mahdollisuutena. Se pakottaa yrityksen eri toiminnot yhteistyöhön ja luo uusia yhteyksiä. Taksonomia yhdistää ensimmäistä kertaa yrityksen taloudellisen ja kestävyysnäkökulman yhteiseen mittaristoon. Parhaimmillaan se testaa koko liiketoimintamallin tulevaisuuden kestävyyttä", Flanagan toteaa.


Vastuullisuus kilpailukyvyn ajurina

Sijoittajilta tuleva paine on sääntelyn suhteen kova, ja valmistavalle teollisuudelle tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia tulevaisuudessa. Yrityksen on pakko olla hereillä läpi koko toimitusketjun. Pelkästä sääntelyn kanssa painimisesta ei onneksi ole kuitenkaan kysymys. Vastuullisuuden toteuttaminen tulee nähdä lisäarvon tuottajana ja kilpailukyvyn vauhdittajana muuttuvassa markkinassa.

Viime vuosina eri teollisuusalat ovatkin ottaneet käyttöön ketteriä toimintamalleja ja digitalisoineet prosesseja. Näin parannetaan tuottavuutta, vähennetään kustannuksia ja luodaan turvallisemmat työolosuhteet esimerkiksi tehtaille. Lisäksi täyttääkseen taksonomiakriteeristön mukaiset ESG-vaatimukset ja pysyäkseen kilpailukykyisinä sijoittajien ja kuluttajien silmissä, on valmistajien pystyttävä yhä tarkemmin osoittamaan raaka-aineen alkuperä, Mika Järvensivu huomauttaa.

"Vastuullisuus ja kilpailukyky kulkevat käsikädessä, kun esimerkiksi teolliset yritykset panostavat tuotantoon ja toimitusketjuun liittyvien hävikkien vähentämiseen toimintatapoja kehittämällä ja teknologiaa hyödyntämällä", Järvensivu havainnollistaa esimerkillä vastuullisuuden vaikutusta kilpailukykyyn.


Vastuullisuus vaatii toimivat teknologiaratkaisut ja asiaan vihkiytyneen IT-johdon

Tietohallinto-organisaatioissa vastuullisuus nähdään tällä hetkellä pitkälti raportointivelvoitteena, jolloin päähuomio kohdistuu raportointijärjestelmiin ja tietosisältöön. Tärkeintä on kuitenkin rakentaa vastuullisuus osaksi yrityksen prosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä.  Markku Viitanen muistuttaa, että vastuullisuus kattaa sekä yrityksen operatiivisen toiminnan että tukitoiminnot. Liikkeellelähdössä tuleekin ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miten se voidaan rakentaa sisään nykyisiin teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin. On myös hyvä selvittää alueet, joissa vastuullisuustavoitteiden mukainen toiminta edellyttää kokonaan uusia teknisiä kyvykkyyksiä.

“Luonnollisesti lähtökohta on, että vastuullisuus on rakennettu sisään yrityksen tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin. On kuitenkin mietittävä, miten tämä näkyy päivittäisessä toiminnassa. Esimerkiksi, miten varmistetaan, että myyntihenkilöstö pystyy kertomaan asiakkaalle vastuullisuusnäkökulmasta merkitykselliset argumentit. Tai miten asiakas reaaliaikaisesti näkee käyttämänsä ratkaisun tai palvelun ympäristövaikutukset asiakasportaalin tai muun sähköisen rajapinnan kautta”, Viitanen pohtii. 

Vastuullisuus nousee myös monen tukitoiminnoista vastaavan johtajan agendalle, ja tietohallintojohtaja on tärkeä kumppani ratkaisuja mietittäessä. Talousjohtajan näkökulmasta merkittävät haasteet liittyvät erilaiseen viranomais- ja sidosryhmäraportointiin muun muassa  EU-taksonomian myötä. Lisäksi vastuullisuus tuo mukanaan uusia käsitteitä ja mittareita, joka lisäävät raportoinnin monimutkaisuutta. Henkilöstöjohtajan intressit voivat puolestaan liittyä esimerkiksi siihen, miten henkilöstölle rakennetaan tulevaisuuden työympäristöjä ja olosuhteita kestävällä tavalla. 

“Näiden lisäksi, tietohallintojohtajan on myös varmistettava, että vastuullisuus on rakennettu sisään tietohallinto-organisaation omaan toimintaan. Se pitää olla mukana strategisista valinnoista ja linjauksista aina teknologiaratkaisujen kehittämiseen ja operointiin. Tyypillisesti IT-toimittajilla on tässä iso rooli, mutta vastuullisuuden jalkauttaminen edellyttää uutta ajattelumallia ja osaamista tietohallinto-organisaatiossa", Viitanen muistuttaa. 

Miten tietohallintojohtaja voi konkreettisesti toimia vastuullisuuden pelinrakentajana teollisuusyrityksessä? Tähän syvennymme seuraavassa artikkelissa.

Vastaamme myös mielellämme kaikkiin vastuullisuutta, sääntelyä ja kilpailukyvyn vauhdittamista koskeviin kysymyksiin.

Markku Viitanen

Partner, Technology

"Tietohallintojohtajan on varmistettava, että vastuullisuus on rakennettu sisään tietohallinto-organisaation omaan toimintaan. Strategisista valinnoista ja linjauksista aina teknologiaratkaisuihin asti."

Oliko tieto hyödyllistä?