Siirtohinnoittelu

Ratkaisut

Siirtohinnoittelu

Veropalvelut

Deloitte tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman integroituja veropalveluita. Lähestymistavassamme yhdistyvät useiden alojen syvällinen osaaminen ja innovaatiot sekä yrityksen ja toimialan tuntemus. Tavoitteena on auttaa yritystäsi menestymään globaalisti.

Monikansalliset yritykset toimivat ennennäkemättömän monimutkaisessa ympäristössä. Konsernin sisäisten liiketoimien sekä näitä säätelevien siirtohinnoittelusäännösten määrän ja monimuotoisuuden kasvusta on seurannut maailmanlaajuisesti lisääntynyt siirtohinnoitteluoikaisujen määrä. Tämä on johtanut siihen, että siirtohinnoittelusta on tullut keskeisin teema globaalien yritysten riskienhallinnassa. Deloitten siirtohinnoitteluverkoston tavoitteena on auttaa yrityksiä hallitsemaan riskejä tunnistamalla yritysten globaaleihin toimintoihin ja tavoitteisiin sopivia käytännöllisiä siirtohinnoitteluratkaisuja, avustamalla strategisesti tärkeissä siirtohinnoitteludokumentoinnissa sekä ratkaisemalla tehokkaasti veroriitoja. Deloitten palveluiden korkea laatu ja aikaansaadut tulokset ovat tuottaneet ansaitusti hyvän maineen.

 

Siirtohinnoittelun konsultointi ja dokumentointi

Konsernin sisäisten liiketoimien määrä monikansallisissa yrityksissä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi monikansalliset yritykset parantavat jatkuvasti toimitusketjujaan. Nämä seikat yhdistettynä veroviranomaisten rajat ylittävään yhteistyöhön synnyttävät sekä riskejä että mahdollisuuksia.

Monien muiden maiden tavoin myös Suomessa on otettu käyttöön siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat säännöt, jotka tulivat voimaan verovuonna 2007. Tämän johdosta monien Suomessa toimivien monikansallisten yritysten on täytynyt laatia siirtohinnoitteludokumentaatio. Lisäksi Konserniverokeskus on viime vuosina keskittynyt voimakkaasti siirtohinnoitteluasioihin. Tämä kaikki huomioon ottaen siirtohinnoittelu on muodostunut yhä tärkeämmäksi Suomessa toimiville monikansallisille yrityksille.

Tarjoamme Suomen Deloittella käytännöllisiä ratkaisuja, kuten strategisia siirtohinnoitteludokumentointiin liittyviä lähestymistapoja, jotka auttavat globaaleja yrityksiä saavuttamaan operatiiviset ja kansainväliset verotukseen liittyvät tavoitteensa sekä noudattamaan kansallisia siirtohinnoittelusäännöksiä.

 

Riitojen ennaltaehkäisy: Kansainvälinen ennakkoratkaisumenettely (Advance pricing agreements, APA)

Siirtohinnoittelu luo monia verotuksellisia, juridisia ja operatiivisia haasteita. Monille verovelvollisille epävarmuuksien määrä – mukaan lukien johdon siirtohinnoittelutarkastukseen uhraama merkittävä aika – ei ole siedettävissä oleva liiketoimintariski. APA-menettelyn ansiosta verovelvolliset voivat saavuttaa paremman varmuuden hankkimalla siirtohinnoittelumenetelmilleen etukäteen vahvistuksen yhdeltä tai useammalta veroviranomaiselta. Vaikka tähän mennessä Suomessa ei ole virallista APA-prosessia, on kuitenkin olemassa useita tapoja saavuttaa vastaavanlainen lopputulos: on mahdollista hakea Suomen verotusta koskeva ennakkotieto, ja myös verosopimusmääräysten mukaan on mahdollista päätyä Suomen ja ulkomaan veroviranomaisten välillä monikansallisten yhtiöiden siirtohinnoittelua koskevaan sopimukseen.

Deloitten osaaminen ja ymmärrys kyseisistä prosesseista yhdistettynä käytännön kokemukseen sekä laajaan globaaliin tukiverkkoon tuovat meille kyvyn avustaa yhtiöitä siirtohinnoittelukysymystensä hallitsemisessa – erityisesti kaksinkertaisen verotuksen riskin osalta – ennaltaehkäisevällä tavalla.

 

Riitojen ratkaisu: Verotarkastuksissa puolustus ja keskinäinen sopimusmenettely (mutual agreement procedure, MAP)/toimivaltainen viranomainen

Veroviranomaisten alkuvaiheen kyselyt tai haastattelut vaikuttavat siirtohinnoittelutarkastuksen kulkuun tai lopputulokseen. Näin ollen tehokas siirtohinnoittelukäytäntöjen esittäminen edellyttää kokeneen paikallisen tiimin osallistumista aikaisessa vaiheessa. Tiimillä on käytännön kokemusta kaikentasoisista veroviranomaisprosesseista, kuten esitetyistä oikaisuista, ennakkotiedoista, oikaisuvaatimuksista, tuomioistuinkäsittelystä ja keskinäisestä sopimusmenettelystä (MAP).


Omaksumme kokonaisvaltaisen lähestymistavan kansainvälisten siirtohinnoittelukiistojen ratkaisemiseksi. Tiimillämme on laaja kokemus kaikentasoisista riitaprosesseista, kuten oikaisuvaatimuksista, hallinto-oikeuskäsittelystä ja MAP-prosesseista. Deloitten globaalin verkoston ansiosta siirtohinnoittelukiistoihin osallistuvissa tiimeissä on tyypillisesti siirtohinnoitteluasiantuntijoita molemmista riidan osapuolina olevista maista sekä asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet sovellettaviin paikallisiin säännöksiin.
 

Liiketoimintamallin optimointi

Globaalissa talousympäristössä toimimiselle on ominaista jatkuvat teknologiset parannukset, muutokseen sopeutuminen sekä parhaiden käytäntöjen ja prosessien käyttöönotto sekä lainsäädäntömuutosten tuomat mahdollisuudet. Monikansallisen yrityksen liiketoimintamallin arvioiminen ei ole enää jotain, mikä vain tarvittaessa on tehtävä. Liiketoimintamallin optimointi tarkoittaa prosessia, jossa ymmärretään liiketoimintojen ja verolakien vaatimukset sekä yhdistetään ne liiketoimintamalliksi. Tarjoamme Suomessa korkealaatuisia, räätälöityjä liiketoimintamallipalveluja, joiden avulla monikansalliset yritykset pystyvät yhdistämään liiketoiminnalliset ja verotukselliset vaatimuksensa skaalautuvalla ja kestävällä tavalla. Niiden tavoitteena on auttaa yritysjohtajia tekemään päätöksiä tehokkaasti verot huomioon ottaen.

 

Operatiivinen siirtohinnoittelu

Operatiivinen siirtohinnoittelu liittyy siihen, miten siirtohinnoittelupolitiikka ilmenee käytännössä. Se kattaa muun muassa siirtohintojen asettamisen, budjetoinnin ja ennustamisen, siirtohintojen oikaisemisen ja raportoimisen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Siitä on tullut vero- ja talousammattilaisten keskuudessa kuuma puheenaihe, ja monet yritykset etsivät ratkaisuja lisääntyvien raportointivaatimusten täyttämiseksi, jotta varmistetaan oikeiden tietojen saatavuus ja automatisoidaan prosesseja.

Deloitte tukee Suomessa asiakkaitaan jatkuvasti operatiivisen siirtohinnoittelun projekteissa. Työmme voi alkaa tiiviistä Lab-vaiheesta, jossa arvioimme tärkeimpien liiketoimien, prosessien ja järjestelmien nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet sekä tuotamme kokemukseemme perustuen muun muassa roadmapin ja suosituksen siitä, miten edetä. Meillä on kokemusta työskentelystä sekä suurten ERP-toimittajien että siirtohinnoitteluun erikoistuneiden ohjelmistoyhtiöiden kanssa.
 

Siirtohinnoittelu

Monikansalliset yritykset toimivat ennennäkemättömän monimutkaisessa ympäristössä. Konsernin sisäisten liiketoimien sekä näitä säätelevien siirtohinnoittelusäännösten määrän ja monimuotoisuuden kasvusta on seurannut maailmanlaajuisesti lisääntynyt siirtohinnoitteluoikaisujen määrä. Tämä on johtanut siihen, että siirtohinnoittelusta on tullut keskeisin teema globaalien yritysten riskienhallinnassa. Deloitten siirtohinnoitteluverkoston tavoitteena on auttaa yrityksiä hallitsemaan riskejä tunnistamalla yritysten globaaleihin toimintoihin ja tavoitteisiin sopivia käytännöllisiä siirtohinnoitteluratkaisuja, avustamalla strategisesti tärkeissä siirtohinnoitteludokumentoinnissa sekä ratkaisemalla tehokkaasti veroriitoja. Deloitten palveluiden korkea laatu ja aikaansaadut tulokset ovat tuottaneet ansaitusti hyvän maineen.