עדכון מפת הדרכים ליישום IFRS17

עדכון מפת הדרכים ליישום IFRS17 ריכוזי העדכונים והמלצות

לאחרונה רשות שוק ההון פרסמה עדכון למפת הדרכים ליישום IFRS17 (10 ביוני 2024). עיקר העדכונים במפת הדרכים העדכנית נוגעים להגשת ה IQIS2-כאשר העדכון מחלק את ה IQIS2-לשני מועדים ליום ה-4 ביולי 2024 וביום 15 בספטמבר 2024 במקום הגשת מדבק כמותי אחד עד ליום 31 ביולי 2024 נוספו דרישות נוספות במסגרת ה-IQIS2.

להלן ריכוזי העדכונים:

 • הקדמת ההגשה - הוקדם מיום ה-31 ביולי 2024 ל-4 ביולי 2024. מדובר
  על מבדק כמותי של חיים ובריאות ליום המעבר 01/01/24 
 • הוספת ניתוח רגישות לחלק מהנחות העבודה הכלולות בהערכת השווי בתיקים בהם מיושמת גישת FV
 • איחור ההגשה - עד ליום ה-15 בספטמבר 2024, החברות יגישו דיווח על הנתונים הכספיים הבאים ל-01/01/24 ו-31/03/24: 
  • דיווח על סעיפי הדוח על המצב הכספי לרבות גילוי לגובה מרווח השירות החוזי (CSM) וגובה התאמת הסיכון (RA) עבור כל מגזר הפעילות וגילוי ליתרת ההפרשה להפסדי אשראי
  • דיווח על מידע מגזרים – דוח על המצב הכספי ודוח רווח והפסד
  • דיווח על סעיפי הדוח על הרווח הכולל
  • דיווח על מועדי ההכרה ברווח והפסד של מרווח השירות החוזי ליום 01/01/24 תוספת חדשה

 

IQIS3 יוגש עד ליום 31 בדצמבר 2024

 •  דוח התאמה של כל אחד מתיקי הביטוח שנכללו במבדק הכמותי על יתר יתרות ההתחייבות בגין חוזי ביטוח כפי שדווחו ב-IQIS2 לעומת היתרה המעודכנת לתאריך מבדק זה
 • דיווח על יתר תיקי הביטוח שלא נכללו במבדקים הכמותיים הקודמים כשורת התאמה ליתרות שידווחו במסגרת הביאור הייעודי של הדוח הכספי לרבעון 3 לשנת 2024
 • ככל ויש שינויים מהותיים ביחס למבדק הכמותי שהוגש במסגרת IQIS2 יוגש דיווח נוסף עם פירוט השינויים שנערכו והסברים

דיווח על נתונים כספיים 30/6/24:

 • דיווח על סעיפי הדוח על המצב הכספי לרבות גילוי לגובה מרווח השירות החוזי (CSM) וגובה התאמת הסיכון (RA) עבור כל מגזר הפעילות וגילוי ליתרת ההפרשה להפסדי אשראי
 • דיווח על מידע על מגזרים - דוח על המצב הכספי ודוח רווח והפסד
 • דיווח על סעיפי הדוח על הרווח הכולל
 • דיווח על מועדי ההכרה ברווח או הפסד של מרווח השירות החוזי ליום 1/1/24 - ידווח רק אם יש שינוי ממה שדווח ב-IQIS2
  • ככל ויש שינויים מהותיים שחלו בין רבעון ראשון לרבעון שני של שנת 2024 יצורף מסמך המנתח ומסביר את כל השינויים
  • ניתוח פערים בין ה-BE בסולבנסי לבין BE של IFRS17 לכל אחד מתיקי הביטוח הנכללים במבדק דחייה מ-IQIS2

 

לאור הקדמת לוחות הזמנים יש להיערך להכנת
הדיווחים במתכונת החדשה וכן להקדים ההיערכות לקראת המבדק הכמותי.

האם זה היה שימושי?