Solution

(Niet-)wettelijk vereiste controle van de jaarrekening

Als certificerend accountant en als adviseur kunnen wij u helpen bij de verdere verbetering van uw interne beheersing.

De controle van uw jaarrekening door een gecertificeerd accountant kan op twee manieren plaatsvinden. Het kan gaan om een niet-wettelijke controle op grond van de statuten of een vrijwillig verzoek daartoe ten behoeve van uw bestuur. Maar ook om een op grond van artikel 393 BW2 vereiste wettelijke controle. In het eerste geval is uw voornaamste vraagstuk: ‘Ben ik in control?’ In het tweede geval draait het om het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Deze wettelijke controle moet worden uitgevoerd door een accountant met een door de AFM afgegeven vergunning.

Jaarrekeningcontrole: hoe Deloitte u kan helpen

Effectiviteit en efficiency staan centraal in onze controlebenadering. Ons vertrekpunt wordt gevormd door de risico’s bij het realiseren van de doelstellingen in de interne beheersing van uw organisatie. Bij aanvang van onze controle maken wij, in samenspraak met u, een systematische inventarisatie van de belangrijkste risico’s (omgevingsrisico’s en veranderingen in wet- en regelgeving) waarmee u te maken hebt, in relatie tot de bestaande en gewenste of minimaal noodzakelijke interne beheersingsmaatregelen. Deze inventarisatie vormt de start van onze controle. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan op uw managementdoelstellingen. 

Het controleproces

Onze controle richten wij samen met u tijdens de pre-auditmeeting zo in dat er geen verrassingen ontstaan tijdens dit proces. Ook maken wij afspraken over tijdige, heldere, open en betrouwbare communicatie, zodat u gedurende het controleproces op de hoogte blijft van onze vorderingen en controlebevindingen. Deze communicatie bestaat uit regelmatig, mondeling overleg (bijvoorbeeld in auditcommittees) en schriftelijke rapportages (zoals management- en boardletters). 

Het planningsschema biedt u inzicht in het reguliere traject van onze controlewerkzaamheden en de wijze waarop wij deze coördineren en communiceren. Voor een zo efficiënt mogelijke controle verwachten wij in overleg met u de verschillende fasen gecombineerd uit te voeren. Hierover maken wij ruim tevoren planningsafspraken met u.

Natuurlijke adviesfunctie
De accountantscontrole is er onder meer op gericht de betrouwbare werking van de interne controlemaatregelen te toetsen en vast te stellen dat daarop kan worden gesteund voor de oordeelsvorming. In onze communicatie met u benoemen wij eventuele verbeterpunten. Als certificerend accountant en als natuurlijk adviseur kunnen wij vanuit de controle de verdere verbetering van uw interne beheersing ondersteunen.

Waarom Deloitte voor de controle van de jaarrekening?

  • Controleaanpak die ingaat op de risico’s van uw organisatie (risk based approach)
  • Anticiperen op ontwikkelingen in de branche
  • Specifieke ervaring en tooling voor de controle aanpak: Deloitte Audit, Audit Analytics, Global Risk Management Tools

Contact

Rob Bergmans

Rob Bergmans

Partner

Rob Bergmans (1969) is appointed Chief People & Quality Officer (CPQO) and member of the Executive Board of Deloitte Netherlands as of 1 June 2023. Rob has been working for Deloitte for over 25 years.... More