Insights

Jaarverslagen en transparantie­verslagen 

Download de jaarverslagen van Deloitte

Lees meer over Deloitte in onze verslagen.

Geïntegreerd jaarverslag

Dit is ons eerste - volledig - geïntegreerde jaarverslag. Dit Integrated Annual Report bevat een omschrijving van ons value creation model en de daaraan gerelateerde (financiële) resultaten. Ook geeft het inzicht in de uitvoering van onze strategie. We streven er naar om op een holistische en open wijze inzicht te geven in onze omgeving, dilemma’s en kansen. Met het oog op onze belangrijkste uitdagingen en kansen en om onze ambities te behalen, hebben we een duidelijke strategie richting 2020 geformuleerd. Deze strategie helpt ons tevens om vorm te geven aan onze wereldwijde purpose: to make an impact that matters.

Lees of download het jaarverslag 2015/2016 van Deloitte

Bekijk de jaarverslagen van voorgaande jaren. 

Transparantieverslag

Dienen van het publiek belang in de rol van extern accountant past naadloos in de global purpose van Deloitte: to make an impact that matters. Deloitte en haar medewerkers streven dagelijks met volle overtuiging naar het maken van een relevante en betekenisvolle impact op de maatschappij. Dit doen zij met een professioneel kritische instelling. Onze professionals zijn zich er terdege van bewust dat het leveren van een consistent hoge kwaliteit hierbij van essentieel belang is.

In het afgelopen boekjaar is wederom veel geïnvesteerd in de verdere verbetering van de controlekwaliteit. Zo zijn de in september 2014 gepresenteerde NBA Maatregelen door Deloitte volledig geïmplementeerd, zowel op het gebied van governance als op complexe gebieden zoals de claw-back regeling. Maar ook naast de implementatie van de NBA Maatregelen hebben wij op tal van gebieden activiteiten ontplooid. Gedurende het eerste halfjaar van 2016 heeft de AFM een aantal inspecties van wettelijke controle opdrachten uitgevoerd bij Deloitte, zowel zelfstandig als gezamenlijk met de PCAOB. De gezamenlijke inspectie van PCAOB en AFM richtte zich zowel op ons stelsel van kwaliteitsbeheersing als op individuele controles van (significante onderdelen van) OOB’s en heeft niet geleid tot enige bevindingen of opmerking. Daarnaast heeft de AFM zelfstandig een aantal aanvullende wettelijke controles geselecteerd en dat onderzoek van de AFM is nog onderhanden.

Op basis van het geheel van activiteiten zoals beschreven in dit Transparantieverslag voelen wij ons gesterkt in de juistheid van de door ons ingeslagen weg rondom audit quality. Hierbij realiseren wij ons ten volle dat er nog steeds het nodige werk moet worden verzet in het kader van onze Quality Agenda. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor het verbeteren van de controlekwaliteit. Hoe wij dat doen en welke voortgang wij hierbij hebben geboekt, is te lezen in ons Transparantieverslag. Wij nodigen eenieder uit om hiervan kennis te nemen en vooral om ons feedback hierop te geven.

Lees of download het transparantieverslag 2015 - 2016 van Deloitte

Read or download the Deloitte Transparency Report 2015 - 2016 (English version)


Bekijk de transparantieverslagen van voorgaande jaren

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen