De gezondheids(zorg)toekomst van Nederland

Article

De gezondheids(zorg)toekomst van Nederland

Visie op vijf grote verschuivingen naar een nieuw ecosysteem

Met dit visiestuk willen wij op vijf punten een toegevoegde waarde leveren aan de discussie over de toekomst van de zorg, of beter gezegd de toekomst van gezondheid, in Nederland.

De ’case for change’

>> Read this in English

De doelen die we willen bereiken met betrekking tot de gezondheid in Nederland zijn allereerst het verbeteren van de gezondheid van de bevolking, het verhogen van de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt en het doelmatig en toegankelijk houden van de kosten van de zorg per hoofd van de bevolking. Het vierde hoofddoel is het verminderen van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier van de (toenemend schaarse) zorgprofessionals.

Op dit moment is het huidige zorgecosysteem (bestaande uit aanbieders, betalers, leveranciers en overheid en regelgevers) primair gericht op zorg voor patiënten. Wat centraal staat, is tijdig de juiste diagnose stellen bij een patiënt, en vervolgens de juiste behandeling bieden, gevolgd door de juiste nazorg en medicatie thuis.

Wat kunnen, willen en moeten we verbeteren?

Er zijn drie drijvende krachten van ontwikkelingen in de zorg. Dit zijn technologische trends, trends in consumentengedrag en demografische & economische trends.

De vijf grote verschuivingen van de gezondheids(zorg)toekomst van Nederland:

  1. Van zorg naar gezondheid: meer focus op vitaliteit, preventie en vroege diagnostiek
  2. Virtual Health(care): zorg (echt) geconcentreerd rondom de patiënt
  3. Data-gedreven gepersonaliseerde (“N=1”) gezondheidsinzichten en interventies
  4. Toekomst van werk in de zorg: een nieuw ’wat, waar en hoe’ voor zorgprofessionals
  5. Geldstromen en verdienmodellen: meer gericht op stimuleren populatie gezondheid

Dit artikel is het eerste van een Deloitte-serie over ‘De gezondheidstoekomst van Nederland” en biedt een overzicht van de belangrijkste discussiethema’s. In de volgende artikelen zullen we deze thema’s, samen met leidende partijen in het gezondheidsecosysteem van de toekomst, verder uitwerken. 

Did you find this useful?