Deloitte Real Estate & Partnerships

Solution

Real Estate 

Ecosystemen, vastgoed en ruimtelijk georiënteerde vraagstukken

Met onze kennis van de markt, projectervaring en (inter)nationale netwerk, kan Deloitte Real Estate vrijwel alle organisaties in binnen- en buitenland adviseren over vastgoed, infrastructuur en ruimtelijke vraagstukken. Het team heeft bovendien een leidende positie als het gaat om blockchaintechnologie in real estate en is daarnaast zeer actief met (big) real estate data, real estate analytics en smart mobility. Schroom niet contact op te nemen met Deloitte Real Estate.

Uw uitdaging

Ecosystemen, vastgoed en ruimtelijk-economische ontwikkeling betekenen voor elke organisatie wat anders. Echter, door de omvang van de investeringen en de lange tijdshorizon zijn dit voor elke organisatie belangrijke onderwerpen. Door de grote diversiteit van markten en opdrachtgevers die wij adviseren, beschikken wij de juiste kennis en ervaring voor uw specifieke vraagstuk. Daarnaast kunnen wij door de breedte ook dwarsdoorsnedes door verschillende markten en benaderingsmethoden bieden. Voor vrijwel ieder vastgoed, infrastructuur of ruimtelijk gerelateerd vraagstuk van uw organisatie heeft Deloitte Real Estate daarmee een passend antwoord. Met haar expertise, kennis van de markt en (inter)nationale netwerk, kan Deloitte Real Estate vrijwel alle organisaties in binnen- en buitenland bedienen. Mocht uw organisatie met een vraagstuk worstelen, schroom niet contact op te nemen met Deloitte Real Estate.

Hoe Deloitte u helpt

Heeft u vragen over onderstaande vraagstukken thema’s, neemt u dan contact met ons op. Met onze expertise, kennis van de markt en (inter)nationale netwerk helpen wij u graag een passend antwoord te vinden.

 • Ecosystemen, campusontwikkeling, impact analyses, transacties, waarderingen, werkplekken en business location strategy vraagstukken.
 • Alle vastgoedsectoren: kantoren, residentieel, retail, logistiek, zorg, onderwijs, bedrijfsmatig, infrastructuur en PPS projecten.
 • Multinationals, beleggers, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders (privaat) als zorginstellingen, corporaties, gemeenten, provincies, Rijk en onderwijsinstellingen (publiek).
 • Alle fasen van de vastgoedlevenscyclus: strategische planvorming, nieuwe ontwikkelingen, bestaand vastgoed, herontwikkelingen, sloop/nieuwbouw.
 • Innovatie in real estate, waaronder inzicht in big data, implementeren van real estate analytics, toepassen van blockchain en implicaties van smart / future mobility.

Deloitte Real Estate onderscheidt zich onder andere door:

 • Diepgaande kennis en expertise van de publieke en corporate markt
 • Vermogen om verbindingen te leggen en om partnerships te creëren
 • Onafhankelijke en transparante werkwijze
 • Informeel en oplossingsgericht
 • Integrale en multidisciplinaire dienstverlening
 • Modern en innovatieve werkwijze
 • Toegang tot een netwerk van beslissers op het juiste niveau
 • Bewezen kennis en ervaring op vastgoed en financiën
 • Internationaal netwerk dat flexibel en on demand ingezet kan worden.
 • We bieden u veruit het grootste real estate adviesteam van Nederland. Daarom hebben we een passend antwoord voor vrijwel ieder vastgoed, infrastructuur of ruimtelijk gerelateerd vraagstuk van uw organisatie.

Meer weten over Real Estate?

Wilt u meer weten over Real Estate? Neem dan contact op met Jurriën Veldhuizen via +31 (0)88 2881636.

                                                                English Version

Real Estate

With our knowledge of the market, project experience and (inter)national network, Deloitte Real Estate advises almost all organisations at home and abroad on real estate, infrastructure and spatial issues. Furthermore, the team has a leading position when it comes to blockchain technology in real estate and is also very active in (big) real estate data, real estate analytics and smart mobility. Do not hesitate to contact Deloitte Real Estate.

Your challenge

Ecosystems, real estate and spatial-economic development have different meanings for different organisations. However, because of the size of the investments and the long time span, these topics are important for every organisation. The large diversity of markets and clients we advise, means we have the right knowledge and experience for your specific issue. Because of our breadth, we can also offer cross-sections of various markets and approaches. For almost every property, infrastructure or spatial issue your organisation faces, Deloitte Real Estate has a fitting solution. With its expertise, knowledge of the market and (inter)national network, Deloitte Real Estate can service almost all organisations at home and abroad. If your organisation faces such issues, please do not hesitate to contact Deloitte Real Estate.

How Deloitte can help

If you have any questions about the issues below, please contact us. With our expertise, knowledge of the market, and (inter)national network, we look forward to finding a suitable solution for you.

 • Ecosystems, campus development, impact analyses, transactions, valuations, office spaces and business location strategy issues.
 • All real estate sectors: offices, residential, retail, logistics, healthcare, education, commercial, infrastructure and public-private partnership projects.
 • Multinationals, investors, builders, project developers, (private) investors such as healthcare institutions, corporations, councils, provinces, State and educational institutions (public).
 • All phases of the real estate lifecycle: strategic planning, new developments, existing real estate, redevelopment, demolition/construction.
 • Innovation in real estate, including insight in big data, implementing real estate analytics, application of blockchain and implications of smart/future mobility.

Deloitte Real Estate distinguishes itself through:

 • Thorough knowledge and expertise of the public and corporate market
 • Ability to make connections and create partnerships 
 • Independent and transparent methods
 • Informal and solution-oriented
 • Comprehensive and multi-disciplinary service provision
 • Modern and innovative methods
 • Access to a network of decision-makers at the right level
 • Proven knowledge and experience of real estate and finance 
 • International network that can be deployed in a flexible and on-demand way.
 • We offer you the biggest real estate advisory team in the Netherlands by far. This is why we have a fitting solution for almost every property, infrastructure or spatial issue your organisation faces.

Want to know more about Real Estate?

Would you like to know more about Real Estate? Please contact Jurriën Veldhuizen on +31 (0)88 2881636.

Contact

Jurriën Veldhuizen

Jurriën Veldhuizen

Partner

Jurriën is managing partner of Deloitte Real Estate as well as segment leader Construction for Deloitte Netherlands. Together with his team he is active for multinationals, governments, developers, in... More

Paul Meulenberg

Paul Meulenberg

Partner

I joined Deloitte many years ago as an auditor. Transferred to the Financial Advisory function and build a Real Advisory practice over the years. I have done all sorts of projects and transactions for... More

Contact

Lennert Middelkoop

Lennert Middelkoop

Partner

Lennert Middelkoop is partner bij Deloitte Real Estate. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in integrale Stedelijke-, Economische en Gebiedsontwikkeling als adviseur, (verander)manager en leider. Naast st... More