Belastingplan – Overzicht maatregelen Europees en internationaal belastingrecht

Article

Overzicht maatregelen Europees en internationaal belastingrecht

Belastingplan 2024 - Prinsjesdag

Hierbij een overzicht van de in het Belastingplan 2024 opgenomen maatregelen op het gebied van Europees en internationaal belastingrecht.

19 september 2023

Overzicht maatregelen Europees en internationaal belastingrecht

Terug naar overzicht Belastingplan

English version

Wettelijke grondslag gegevensverstrekking in het kader van Europeesrechtelijke verplichtingen

Staatssteun is – kort gezegd – het (in)direct verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden. Binnen de Europese Unie bestaan er staatssteunregels waaraan Nederland zich als EU-lidstaat dient te houden. Voor een correcte toepassing van deze regels is transparantie van staatssteun belangrijk. In dat kader is één van de voorwaarden om staatssteun te mogen verstrekken de transparantieverplichting waaraan uitvoering wordt gegeven middels het zogenoemde Transparency Aid Module (TAM). In de TAM moeten steunbedragen per onderneming worden opgenomen als de steun een drempelbedrag overschrijdt.

In de Nederlandse energiebelasting, die is opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), zijn enkele regelingen opgenomen die kwalificeren als (door de Europese Commissie goedgekeurde) staatssteun. Aangezien het gaat om steunmaatregelen, dient er informatie in de TAM te worden opgenomen ten aanzien van deze regelingen. In deze context stelt het kabinet voor om een verplichting in de Wbm op te nemen tot het verstrekken van bepaalde gegevens. Deze wettelijke verplichting bestaat uit:

  • Een actieve gegevensverstrekking die regelt dat energiebelastingplichtigen jaarlijks de TAM-gegevens waarover zij beschikken aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); en
  • Een passieve gegevensverstrekking die regelt dat begunstigden desgevraagd gegevens aanleveren bij RVO.


Met behulp van het wettelijk verankeren van deze verplichting tot gegevensverstrekking beoogt het kabinet aan de Europeesrechtelijke staatssteunverplichtingen te (kunnen) voldoen.

Webcast Prinsjesdag 2023

Corina van Lindonk, Aart Nolten and Eddo Hageman bespraken het nieuwe Belastingplan.

Kijk terug
Did you find this useful?