Tax monitoring

Solution

Tax Monitoring

Tax audit samples

Door het nieuwe toezicht- en controlebeleid van de Belastingdienst is het noodzakelijk om over een goed en feitelijk werkend tax control framework te beschikken.

Een zogenaamde geïntegreerde steekproef op alle belastingheffingen is sinds enkele jaren de voorkeursmethodiek van de Belastingdienst om controles uit te voeren bij belastingplichtigen. Deloitte kan deze steekproeven op exact dezelfde wijze uitvoeren als de Belastingdienst. Hiermee kan zowel in horizontaal als
verticaal toezicht veel inzicht en regie worden gerealiseerd. Er zijn ook meer
specifieke steekproeven mogelijk.

Bent u klaar voor de fiscale steekproefcontrole?

Monitoring van fiscale posities en de werking van tax control wordt steeds belangrijker. Dit wordt mede veroorzaakt door het nieuwe toezicht- en controlebeleid van de Belastingdienst. De Belastingdienst hanteert daarbij sinds enkele jaren als voorkeursmethode een geïntegreerde steekproefcontrole. Deze steekproef kijkt op een efficiënte wijze naar de compliance van alle rijksheffingen waar een belastingplichtige mee te maken heeft. De rechter heeft de toepassing van deze methodiek op de belangrijkste onderdelen goedgekeurd. Via deze steekproef kunnen middels relatief beperkte werkzaamheden hoge correcties worden opgelegd door de Belastingdienst omdat eventueel gevonden fouten financieel mogen worden geëxtrapoleerd in de getrokken periode waar de steekproef op ziet (veelal een kalenderjaar). In bepaalde gevallen mogen die extrapolaties ook nog over andere jaren worden opgelegd. Door die mogelijkheid om fouten substantieel te kunnen extrapoleren kan de financiële schade van een dergelijke steekprecontrole financieel substantiële gevolgen hebben.

De Belastingdienst gaat deze steekproefmethodiek niet alleen steeds meer hanteren bij controles in verticaal toezicht, maar men eist deze methodiek ook steeds vaker van belastingplichtigen om in horizontaal toezicht jaarlijks de eigen fiscale posities te monitoren. Daarom heeft Deloitte een team samengesteld dat zich heeft gespecialiseerd om deze steekproeven exact te kunnen simuleren. Daarbij worden alle zelfde uitgangspunten, methodiek, materialiteit, software en kennis gehanteerd die de Belastingdienst ook zelf hanteert. Door deze steekproefcontrole te laten uitvoeren kan in horizontaal toezicht jaarlijks, op een efficiënte wijze en exact conform de wens van de Belastingdienst de eigen monitoring worden overlegd. Daarbij dienen vooraf overigens goede afspraken te worden gemaakt over de behandeling van eventueel aan te treffen fouten. Extrapolatie van uitkomsten mag dan niet aan de orde zijn. In verticaal toezicht kan via de simulatie van de steekproef van de Belastingdienst een heel goed beeld gevormd worden welke financiële risico’s fiscaal worden gelopen. Met de uitkomsten wordt dan duidelijk of er met spoed de tax control verbeterd moet worden om een steekprofcontrole door de Belastingdienst met voldoende vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

Daarbij geldt dat de geïntegreerde steekproefcontrole met name een kwantitatieve analyse is van de fiscale positie. Er zijn ook meer specifieke steekproeven mogelijk die specifiekere deelpopulaties hebben en waarbij vaak maar één belastingheffing wordt onderzocht. Die steekproeven kunnen daardoor ook kwalitatief meer informatie geven over de fiscale beheersing van die betreffende dossiers. Veelal worden dan ook meer fouten aangetroffen. Uiteraard zijn er ook andere methodieken om de fiscale positie te monitoren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een tax maturity scan, data analyse of een klassieke, integrale dossieranalyse. Ook die monitoring kunnen we verrichten en we helpen tevens bij de afweging om de beste keuzes te maken tussen de verschillende methodes van monitoring.

Contact

Remko Geveke

Remko Geveke

Partner

Remko adviseert klanten van Deloitte over het praktisch en concreet inrichten en actueel houden van de interne beheersing en monitoring van fiscaal juridische regulering. Daarnaast helpt hij klanten b... More