Artikkel

Publikasjoner | Regnskap

Utvalgte temaer innenfor regnskapsloven, god regnskapsskikk og IFRS.

Ny forskrift om Forenklet IFRS | For regnskapsår med start fra og med 01.01.2022

Publisert 4. mars 2022

Finansdepartementet fastsatte ny forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder 7. februar 2022. Forskriften har virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2022 eller senere, men med mulighet for tidligere anvendelse. Den nye forskriften hensyntar nye IFRS-standarder som har trådt i kraft de senere årene, samt endringer i eksisterende standarder. I tillegg til å videreføre reglene fra tidligere forskrift, inneholder den nye forskriften også en rekke endringer og enkelte unntak fra krav til noteopplysninger.

Les mer her

NRS 11 Delårsregnskap

Publisert 17. februar 2022

Norsk Regnskapsstiftelse har i januar 2022 utgitt en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Formålet er å angi minstekravene til innhold i et delårsregnskap og beskrive prinsippene for et delårsregnskap avlagt etter god regnskapsskikk.

Les mer her

Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.12.2021

Publisert 7. januar 2022

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. desember 2021.

Les mer her

Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.08.2021

Publisert 20. september 2021

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. august 2021. 

Les mer her

IFRS | Regnskapsføring av kostnader ved konfigurasjon og tilpasninger av skybaserte softwaresystemer

Publisert 2. juli 2021

Virksomheter pådrar seg dels store utgifter til konfigurasjon eller tilpasning av skybaserte softwareløsninger. Regnskapsmessig behandling av disse kostnadene iht. IFRS ble endelig behandlet av IFRIC i april 2021, med tilhørende publisering av agendabeslutning. 

Les mer her

Vedtatte endringer i regnskapsloven

Publisert 3. juni 2021

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven for å gjennomføre EU-direktiver. Disse endringene er nå vedtatt, og trer i kraft 1. juli.

Les mer her

Nytt diskusjonsnotat fra IASB om fusjoner og oppkjøp av virksomhet under samme kontroll

Publisert 15. mars 2021

Diskusjonsnotatet omhandler regnskapsføringen av alle virksomhets-sammenslutninger under samme kontroll.

Les mer her

Var denne siden nyttig?