Artikkel

Q&A: Skatt– og trygderett ved internasjonale arbeidsforhold 

Deloitte Advokatfirma

Gruppen Global Employer Services (GES) ved Deloitte Advokatfirma har laget en oversikt over spørsmål som vi har mottatt, og som kan oppstå for arbeidsgivere og arbeidstakere som har ansatte som jobber internasjonalt. Det at man har ansatte i utlandet, eller ansatte i Norge som bor i utlandet, kan medføre andre problemstillinger enn for nasjonale arbeidsforhold i forbindelse med coronaviruset.

Vår Q&A knytter seg i hovedsak til spørsmål som relaterer seg
til trygd og skatt over landegrensene.  

1. Arbeidstaker har hatt kontrakt for arbeid i utlandet i inntil 12 måneder med norsk lønn. Hva skjer med medlemskapet i folketrygden dersom hjemreise blir utsatt på grunn av coronaviruset og oppholdet med det overstiger 12 måneder? 

En arbeidstaker opprettholder normalt det pliktige medlemskapet som bosatt i Norge   ved arbeidsopphold i utlandet som skal ha en varighet på inntil 12 måneder. En forutsetning er at arbeidstakeren må returnere til Norge innen 12 måneder fra utreise og med hensikt å gjenoppta sin bosetting i Norge på mer permanent grunnlag.   

Dersom oppholdet i utlandet overstiger 12 måneder faller medlemskapet bort. For helt uforutsette forhold har NAV imidlertid en praksis som tilser at dersom arbeidstakeren blir forhindret i å reise hjem på grunn av sykdom så vil medlemskapet i folketrygden ikke opphøre selv om utenlandsoppholdet overstiger 12 måneder. Der det er tvil om medlemskapet opprettholdes og i alle tilfeller ved opphold som overstiger 12 måneder anbefaler vi at medlemskapet
bekreftes av NAV, alternativt at det søkes om frivillig medlemskap. 

Det er viktig å merke seg at det kan gjelde andre regler i tilfeller der arbeidstakeren er utsendt til et land Norge har trygdeavtale med.  

2. Arbeidstaker har vedtak fra NAV Medlemskap og avgift om medlemskap i folketrygden under arbeidsopphold i utlandet. Har den ansatte rett på dagpenger dersom bedriften må nedbemanne som følge av coronakrisen? 

Så lenge arbeidstakeren har et medlemskap som omfatter folketrygdens pensjonsdel regnes medlemskapsperioden som opptjeningstid for rett til dagpenger. For å ha rett til dagpenger må arbeidstakeren i tillegg fylle vilkår for dagpenger under utbetalingen av dagpenger (stønadsperioden). Hovedregelen er at arbeidstakeren må oppholde seg i Norge for å ha rett på dagpenger.  

Dette innebærer at en arbeidstaker har rett til dagpenger etter hjemkomst så lenge de øvrige vilkårene for dagpenger er oppfylt.  Arbeidsgivere  kan  derved  hentes hjem sine ansatte for å søke om dagpenger.  

3. Har en utsendt arbeidstaker rett på sykepenger fra NAV mens han eller hun oppholder seg i utlandet? 

Så lenge arbeidstaker har et medlemskap som omfatter folketrygdens helsedel siste fire uker før sykemeldingen fyller vedkommende vilkårene i opptjeningsperioden for rett til sykepenger. Det er imidlertid viktig å merke seg at arbeidstakeren også må fylle vilkår som loven stiller under utbetalingen av ytelsen (stønadsperioden). Ved langvarig sykdom anbefales det å kontakte NAV for å undersøke om vilkår for medlemskap fortsatt er oppfylt. 

4. En arbeidstaker som normalt jobber i to eller flere EØS-land og bor i ett av landene. Vil trygdemedlemskapet endre seg på grunn av endring i arbeidsfordelingen mellom landene som følge av krav om hjemmekontor og eventuelt karantene?  

Arbeidstakers medlemskap bekreftes av trygdemyndighetene i medlemslandet ved utstedelse av blankett A1. Blankett A1 bekrefter både hvor arbeidstaker er medlem i trygden og hvor arbeidsgiver og arbeidstaker skal betale avgifter.  A1 utstedes for 12 måneder frem i tid, og skal i utgangspunktet ikke revurderes før den utløper.  

Dersom karantenebestemmelsene medfører endret arbeidsmønster er det vår oppfatning at dette ikke vil endre den allerede etablerte trygdesituasjonen. Dette innebærer at vedkommende opprettholder medlemskapet, og at avgiftsforpliktelsene som er dokumentert av A1 fortsatt gjelder. 

5. En utsendt arbeidstaker fra har fått A1 for 24 måneder. Hva skjer dersom utenlandsoppholdet blir forlenget utover 24 måneder på grunn av sykdom eller reiserestriksjoner som følge av coronaviruset? 

Dersom utenlandsoppholdet blir forlenget på grunn av sykdom  kan  trygdemyndighetene i hjemlandet forlenge vedtak om medlemskap og A1 på bakgrunn av avtale mellom trygdemyndighetene i hjemland og arbeidsland.  Arbeidstaker og arbeidsgiver må derfor kontakte trygdemyndighetene i hjemlandet for søknad om forlenget medlemskapsperiode.

Vi antar at det ikke bør være utfordrende å få aksept for en forlenget  medlemskapsperiode som skyldes coronaviruset. 

Dersom arbeidstakeren blir repatriert til Norge for minst to måneder regnes gjenopptak av utstasjonering til samme land som en ny utstasjonering. Det kan derved søkes om ny A1 for en 24-månedersperiode. 

6. En utsendt arbeidstaker fra Norge har fått A1 for 5 år. Hva skjer dersom utenlandsoppholdet blir forlenget utover 5 år på grunn av sykdom eller reiserestriksjoner som følge av coronaviruset? 

Det er en praksis blant EØS-landene at arbeidsopphold over fem år ikke anses som midlertidig. Dersom utenlandsoppholdet blir forlenget på grunn av sykdom eller uforutsette hendelser som gjør at repatrieringen ikke kan skje innen 5 år kan det søkes om forlengelse med henvisning til den uforutsette hendelsen. Ved slik søknad vil trygdemyndighetene i Norge og arbeidslandet  vurdere og eventuelt inngå avtale om utvidelse av 5-års perioden. En årsak til at
utvidelse blir innvilget kan være for å sikre kontinuitet i arbeidstakerens pensjons – og trygderettigheter. Det er vår oppfatning at trygdemyndighetene i de ulike EØS-landene vil kunne være fleksible på 5 års grensen som skyldes  reiserestriksjoner på grunn av coronaviruset. 

Dersom arbeidstakeren blir repatriert til Norge for minst to måneder regnes gjenopptak av utstasjonering til samme land som en ny utstasjonering. Det kan derved søkes om ny A1 for inntil fem år. 

7.  Arbeidstaker har A1 eller CoC som unntar personen fra medlemskap i folketrygden under arbeidsopphold i Norge. Har den ansatte rett på dagpenger dersom bedriften må nedbemanne som følge av coronakrisen? 

Siden arbeidstakeren ikke har et medlemskap i norsk trygd som omfatter folketrygdens pensjonsdel perioden har vedkommende ikke rett til dagpenger.   

8.  Har en arbeidstaker med A1 eller CoC som unntar personen fra medlemskap i folketrygden under arbeidsopphold i Norge rett på sykepenger fra NAV? 

Noen arbeidstakere med CoC har et medlemskap som omfatter folketrygdens helsedel. Dersom arbeidstakeren har arbeidet i Norge de siste fire uker før sykemeldingen fyller den ansatte vilkårene i opptjeningsperioden for rett til sykepenger. Det er imidlertid viktig å merke seg at den ansatte også må fylle vilkår som loven stiller under utbetalingen av ytelsen (stønadsperioden).  

Arbeidstakere med som har A1 fra andre EØS-land er ikke medlem i  folketrygdens helsedel og har derfor ikke rett til sykepenger. 

Var denne siden nyttig?