Arbeidsrett og pensjoner

Tjenester

Arbeidsrett og pensjoner | Deloitte Norge

Employment and benefits law

For å forbli konkurransedyktige i turbulente økonomiske tider må selskaper være smidige og fleksible når det gjelder bemanningen. Komplekse policyer, hyppige lovendringer og global forretningsvirksomhet gjør at det er en utfordring for selskaper å håndtere medarbeiderforhold og overholde arbeidsrettsbestemmelser.

Dagens bedrifter kan fra tid til annen stå overfor utfordrende problemstillinger på arbeidsrettens område. Deloitte Advokatfirmas innsikt og kompetanse innen arbeidsrett gjør oss til en naturlig medspiller ved håndtering av slike problemstillinger. Vi har bred erfaring og tilbyr tjenester innen områdene:

  • Individuell arbeidsrett
  • Kollektiv arbeidsrett
  • Inn-/utleie av arbeidskraft
  • Sosial dumping
  • Omorganiseringer, nedbemanninger og permitteringer
  • Transaksjoner
  • Arbeidsrettslig due diligence
  • Pensjonsrett
  • Personvern
  • Trygderett


Deloitte Advokatfirma leverer arbeidsrettslige tjenester til både private og offentlige klienter. Våre spesialister innen arbeidsrett holder hyppig foredrag og seminarer, og partner og advokat Gro Forsdal Helvik er kåret til å være en av Norges fremste innenfor arbeidsrett og pensjon av det prestisjefylte Legal 500. Hun er også medforfatter i boken «The Employment Law Review» utgitt av Law Business Research Ltd. Director og advokat Bjørn Ofstad er i Legal 500 ansett å ha “excellent knowledge and the ability to think on his feet.”

Deloitte Advokatfirma er en del av et stort globalt nettverk med tilstedeværelse i mer enn 155 land. Vårt omfattende nettverk gjør oss i stand til å bistå i saker med internasjonalt tilsnitt på en effektiv, helhetlig og betryggende måte.

Individuell arbeidsrett

Våre advokater bistår bedrifter i spørsmål knyttet til rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Dette innebærer blant annet bistand i forbindelse med inngåelse og opphør av arbeidsforhold, forhandlinger, HMS-relaterte spørsmål, arbeidstidsbestemmelser, vurdering av arbeidsgivers styringsrett og annen løpende rådgivning mens arbeidsforholdet består. Vi påtar oss også prosedyreoppdrag.

Kollektiv arbeidsrett

Jevnlig og åpen dialog mellom arbeidsgivere og arbeidstakere samt deres respektive organisasjoner er viktig for å sikre et godt samarbeidsklima og en effektiv drift. Vi bistår i spørsmål knyttet til forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidsgivers organisasjoner, og arbeidstakere og arbeidstakernes organisasjoner. Dette omfatter blant annet inngåelse og opphør av tariffavtaler, forhandlinger og bistand i tilknytning til rettigheter og plikter som utledes av det kollektive avtaleverk.

Inn- og utleie av arbeidskraft

Inn- og utleie av arbeidstakere reiser særskilte problemstillinger, herunder spørsmål om stillingsvern, likebehandling med innleiebedriftens ansatte, arbeidstidsbestemmelser og allmenngjøring på tariffområder med mer. Våre medarbeidere har bred erfaring innen rettsområdet og rådgir løpende klienter om håndtering av innleide/utleide arbeidstakere både i nasjonale og internasjonale arbeidsforhold.

Sosial dumping

Med sosial dumping menes utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge for vesentlig dårligere lønn- og arbeidsvilkår enn norske ansatte. Sosial dumping hos oppdragstaker kan skade en oppdragsgivers omdømme og kanskje pådra virksomheten solidaransvar for arbeidstakernes lønninger. Vi bistår selskaper med å kartlegge hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i forkant av et prosjekt, underveis og om nødvendig i ettertid.

Omorganiseringer, nedbemanninger og permitteringer

Virksomheter vil fra tid til annen finne det nødvendig eller hensiktsmessig å foreta endringer i organisasjonen og fokusområder. Endringer som omorganiseringer, nedbemanninger og permitteringer representerer særlige utfordringer for bedrifter som arbeidsgivere. Vi bistår bedrifter i endring med strategisk beslutningstaking, prosessbeskrivelser, håndtering av ansatte og deres respektive fagforeninger samt utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon.

Transaksjoner

I dagens globale forretningsmiljø fører oppkjøp, salg og andre transaksjoner ofte til et bredt spekter av juridiske problemstillinger som kan påvirke hvorvidt transaksjonen lykkes eller mislykkes. Deloitte Advokatfirma gir bedriften råd gjennom hvert stadium av en transaksjon, fra forhandling til gjennomføring også på arbeidsrettens område. Vi bistår bedrifter med strategisk beslutningstaking, prosessbeskrivelser, håndtering av ansatte og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon.

Arbeidsrettslig due diligence

Hensiktsmessig vurdering av risikoen tilknyttet et investeringsobjekt eller en planlagt transaksjon kan avgjøre om avtalen lykkes eller mislykkes. Deloitte Advokatfirma bistår selskaper med arbeidsrettslig due diligence der investeringsobjektet gjennomgås for å identifisere forpliktelser og risiko som kan oppstå som følge av salg eller kjøp av en juridisk enhet. 

Pensjonsrett

Deloitte Advokatfirma rådgir bedrifter i spørsmål knyttet til offentlige og private pensjonsordninger, kollektive og individuelle pensjonsplaner samt AFP og gavepensjon. Det kan være alt fra rådgivning knyttet til muligheter for overgang fra en foretakspensjonsordning til en innskuddspensjonsordning, til skreddersydde individuelle og kollektive pensjonsavtaler. Vår multidisiplinære organisasjon gjør oss i stand til å bistå med alt fra juridisk rådgivning til aktuarberegninger og regnskapsmessig håndtering. 

Trygderett

Trygdesystemet er stort og uoversiktlig. Det kan være vanskelig å få en oversikt over de rettigheter og plikter bedriften og deres ansatte har. Vi har spesialister som har kompetanse på trygderettens område, både når det gjelder nasjonal trygderett, men også internasjonal trygderett. Vi har også særlig kompetanse på reglene om medlemskap og avgifter i norsk og utenlandsk trygd.

Gode varslingsrutiner

Vi tilbyr sikker varsling for Deloittes kunder

Retten til varsling har vært ivaretatt i arbeidsmiljøloven siden 2007. 1. juli 2017 trådte nye varslingsregler i kraft, som styrker varslernes vern og krav om skriftlige rutiner.

I et samarbeid med selskapet GOT Ethics tilbyr Deloitte nå en digital plattform for våre kunder som ikke er revisjonsklienter, hvor både ansatte og eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Les mer

Se hva vi kan hjelpe deg med: Alle forretningsjuridiske tjenester 

Kontakt oss

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Partner | Advokat

Bjørn er partner og advokat og leder Deloitte Advokatfirmas Technology Law team som levere tjenester innenfor fagområdene personvern, IP, IT og AI. Bjørn har jobbet med personvern siden 2005 og bistår... Mer

Liv Minde

Liv Minde

Senioradvokat

Liv er senior manager og advokat i Deloitte Advokatfirma og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Liv har spisskompetanse innen arbeidsrett. Hun bistår norske og internasjonale virksomheter bla... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.