Tjenester

Skatt og avgift

Tax services

Med lokal spisskompetanse og et utstrakt internasjonalt nettverk, som en del av en global organisasjon, bistår Deloitte innen alle områder for skatt og avgift.

Business tax

Deloitte kan bistå klienter med alle typer skattespørsmål som oppstår i forbindelse med virksomheten. Ved å ha inngående kunnskap og erfaring med selskaps- og regnskapsrettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med skattemessige vurderinger, kan vi yte hensiktsmessig skatterådgivning kombinert med praktisk skattebistand. Vår rådgivning fokuserer på å forenkle administrasjonen og håndteringen av skatterettslige problemstillinger, bidra til oversikt og legge til rette for informerte og strategiske beslutninger for multinasjonale selskaper.

Les mer om våre Business tax services.

Transfer pricing

Multinasjonale organisasjoner og konsern i Norge opererer i et miljø preget av komplekse problemstillinger innenfor internprisingsområdet. Det økende volumet og variasjonen av interne transaksjoner, nasjonale og internasjonale regelverk innenfor internprisingsområdet og innskjerpet håndheving av aktiviteter på globalt nivå har resultert i et økt fokus og behov for opprettholdelse av risikostyring hos norske og globale konsern.
 
Deloitte Advokatfirma sitt mål er å bistå selskaper med å håndtere risiko ved å samkjøre praktiske internprisingsløsninger med deres overordnede virksomhet og målsetninger. Videre å assistere selskaper med strategisk dokumentasjon for å støtte oppunder internprisingspraksis og løse konflikter på en effektiv måte.

Les mer om våre Transfer pricing tjenester.

Tax management consulting

Med en økende grad av globalisering er håndtering og rapportering av skatt og avgift blitt et stadig mer komplekst område å få kontroll på for norske og internasjonale organisasjoner. Ved gjennomgang av styringsmodeller for skatt, bistand med utforming av interne skatteprosesser, samt utforming og implementering av IT-drevne løsninger, hjelper Deloittes Tax Management Consulting team skattefunksjoner i organisasjoner med å møte målsetninger for kvalitet, risikokontroll og effektiv ressursbruk. Vårt team består av eksperter med fagkompetanse innenfor skatt og avgift, økonomi, IT, strategi og prosess.

Les mer om våre Tax management consulting tjenester.

Mergers & acquisitions – tax

Alle transaksjoner, enten det er fusjoner, oppkjøp, inngåelse av samarbeid / joint ventures, egenkapitalinvesteringer eller salg, innebærer komplekse problemstillinger hvor det er nødvendig å innhente bistand fra erfarne rådgivere. Når transaksjoner involverer selskaper med global virksomhet må det tas stilling til en rekke sammensatte spørsmål. I slike tilfeller er det av sentral betydning at rådgiveren har bred og langvarig erfaring med problemstillinger på tvers av skattejurisdiksjoner. Advokatene i Deloitte Advokatfirmas transaksjonsavdeling kan bistå og yte rådgivning til våre oppdragsgivere innen alle relevante rettsområder som skatt, regnskap, juridiske og regulatoriske forhold samt arbeidsrett for å kunne minimere risiko og potensielt øke de økonomiske resultatene.

Les mer om Mergers & acquisitions – tax services.

Private company services

Private selskaper møter en rekke utfordringer som kan påvirke ikke bare fremgangen til forretningsforetaket men også profesjonelle og personlige mål til selskapets eiere. Uavhengig av hva målet er – ekspansjon til nye markeder, kjøp, omorganisering, overføring av virksomhet som ledd i et generasjonsskifte eller salg, er integrert skatteplanlegging underveis i prosessen kritisk for å oppnå best mulige resultater.

Deloitte bistår med rådgivning på alle typer skatte- og selskapsrettslige spørsmål for private selskaper og deres eiere som kan oppstå i forbindelse med virksomheten. I dette ligger at vi bistår private selskaper, deres eiere og personer med å forstå, planlegge og gjennomføre effektive forretningsstrategier og skattestrategier. Vår rådgivning involverer fortløpende oppdateringer om pågående endringer i lovgivning og markedsvilkår for å forhindre at uønskede skattekonsekvenser oppstår for de involverte partene.

Indirect tax

With indirect tax becoming many governments' preferred method of revenue raising it’s more critical than ever to manage compliance and cash flows. Deloitte’s indirect tax experts understand the nuances of regulations, the importance of industry knowledge and the growing role of technology.

Read more about Indirect tax services.

Global employer services

As companies grow and become more global in scope, employment issues become more complex. Among the most serious challenges businesses face today is compliance with multifaceted tax laws and labor regulations. Deloitte offers well-rounded plans and program development strategies that can help transform global employment programs in a tax- and cost-efficient manner.

Read more about Global employer services.  

Kontakt oss

Tore Paulshus

Tore Paulshus

Director / Advokat

Tore er COO i Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og arbeider herunder bla. med strukturering/omstrukturering og eierendringer i virksomhete... Mer