Perspektiv

Avgörande ögonblick för ert familjeföretag: Bedöma familjeföretagets kapitalbehov

Nya finansieringsmöjligheter kan hjälpa ditt familjeföretag att växa

Ni har arbetat fram och skapat en vision för ert familjeföretag – nya finansieringsmöjligheter för företagstillväxt kan hjälpa er att omvandla visionen till ett reellt mästerverk. Med rätt planering för finansiering av ert familjeföretag säkerställs att ni har rätt förutsättningar att agera på en möjlighet när den presenterar sig. I den här delen av vår serie om åtta delar, ”Avgörande ögonblick för ert familjeföretag”, tittar vi närmare på nya finansieringsmöjligheter och vad de kan innebära för familjeföretagens framtid.

${column-img-description}

Familjedynamik kan ha ett stort inflytande på situationer då kapitalbehov uppstår, samt hur kapital tillgängliggörs och distribueras på bästa sätt. I artikelseriens första del diskuterades hur inrättandet av en formaliserad styrningsmodell (”governance”) uppmanar familjeföretaget att anpassa sig efter ”vad”, ”när” och ”hur” i förväg. Detta förbereder inte enbart företaget att tillvarata nya möjligheter med självförtroende och flexibilitet, utan hjälper också till att säkerställa att verksamhetens behov är balanserad utifrån familjens behov. Att vara förberedd på verksamhetens behov av kapital leder nästan alltid till ökad strategisk flexibilitet och är ett bra sätt att veta att en optimal lösning finns tillgänglig när familjen behöver den.

Betydelsen av kapitalbehovsbedömning

Inom företaget kan ledarskapsövergångar, distributionskrav och större initiativ hjälpa till att bestämma den optimala tidpunkten för att anskaffa nytt kapital. På samma sätt är miljöfaktorer som ekonomiska trender, det politiska landskapet och arbetskraftsfrågor viktiga överväganden. Det finns även ett behov för familjeföretag att ta hänsyn till den tid det kan ta att bygga viktiga relationer med finansiärer.

Precis som en ägare spenderar tid på att bygga ett förtroendeförhållande med sin ursprungliga långivare kan det även finnas en poäng i att bygga relationer med andra potentiella kapitalleverantörer som inte är banker. Här kan en kapitalbehovsbedömning hjälpa till.

Kapitalbehovsbedömningar hjälper företags- och familjeledare att bestämma sina kapitalanskaffningsmål och prioriteringar samt bedöma optimal timing och utforska olika finansieringsalternativ. Inom familjeföretag uppmuntrar kapitalbehovsbedömningar familjemedlemmar att prata om behoven hos första, andra och till och med tredje generationens familjemedlemmar för att säkerställa att snabba och välinformerade beslut kan fattas vid behov. Kapitalbehovsbedömningen fungerar som ett hjälpmedel för familjen att bättre förstå och identifiera vad familjens och företagets potentiella behov är. Därtill kan en kapitalbehovsbedömning belysa alternativa möjligheter som familjeföretag tidigare har uteslutit och skapar därmed flexibilitet samt utrymme för familjen att agera på nya investeringsmöjligheter som presenterar sig.

I takt med att familjemedlemmarnas intressen och prioriteringar utvecklas kan en kapitalbehovsbedömning också bidra till att minska påtryckningar på tillväxt. Kapitalbehov kan exempelvis uppstå inför nyinvesteringar, investering i befintlig verksamhet, expansion av verksamheten samt i en situation då en familjemedlem behöver lösas in. Syftet med kapitalbehovsbedömningen är ofta att föregå ett problem innan problemet faktiskt uppstått. I andra situationer kan kapitalbehovsbedömningar hjälpa till att säkerställa att företag inte begränsar sina alternativ i onödan på grund av bristande medvetenhet om de möjligheter som finns tillgängliga.

När en kapitalbehovsbedömning identifierar ett kortsiktigt behov bör familjeföretaget undersöka för- och nackdelar med varje kapitalanskaffningsalternativ, inklusive kostnaden för finansieringen kontra dess flexibilitet. I en sådan situation tjänar familjen ofta på att förstå den nutida prissättningen från de olika finansieringsalternativen samt ha goda relationer med långivare.

Om det är familjens önskan att förbli ett familjeföretag är det i slutändan viktigt att ha en förståelse för de likviditetsbehov som finns samt alternativen för att refinansiera verksamheten. De beslut som fattas idag behöver även utvärderas löpande. Dessa aspekter gör det ofta möjligt för familjen att behålla kontrollen över företaget och möta behoven hos nuvarande och framtida generationer.

water-color-plate

Traditionella och otraditionella långivare utökar utbudet av finansieringslösningar

Historiskt sett har familjeföretag ofta haft svårt att få tillgång till kapital. Som ett resultat har familjeföretagen i stor utsträckning förlitat sig på traditionella affärsbanker. Under senare tid har nya, otraditionella långivare, introducerats på lånemarknaden innebärande att finansieringsalternativen utvecklats. Många familjeföretag är däremot inte medvetna om de nya möjligheterna som växt fram. Många av dessa finansieringsmöjligheter har ännu inte heller nått den svenska marknaden till fullo, men givet hur den svenska marknaden vanligtvis anpassar sig efter globala trender räknar vi med att nya finansieringslösningar får en allt större betydelse för svenska familjeföretagare framöver. 

Det traditionsenliga utlåningslandskapet, framför allt inom den globala sfären, har sett så kallade Business Development Companies (”BDC’s”), hedgefonder, försäkringsbolag och mezzaninfonder komma att spela en alltmer betydande roll i kapitaliseringen av privata bolag de senaste åren. Dessa framväxande aktörer tillhandahåller kreativa kapitalstrukturer för att genomföra förvärv och andra tillväxtinitiativ, påskynda investeringar för att driva på organisk tillväxt, köpa ut minoritetsaktieägare eller omstrukturera skulder för att eliminera befintliga och potentiellt inskränkande finansiella avtal.

BDC’s är en intressant aktör som har utvecklats till ett övertygande låneinstitut för ackrediterade och institutionella investerare som letar efter alternativ till publika aktie- och obligationsmarknader. Med rekordstora mängder investerarbara medel har BDC’s blivit ett populärt val bland företag på mellanmarknaden som söker lån med panträtt, ”unitranche”-finansiering, företagslån, strukturerat eget kapital och saminvesteringar i aktier.

Riskkapitalfonder har seglat upp som ett gångbart alternativ vid utvärdering av långsiktiga kapitalbehov och likviditetsmål för aktieägarna. För familjeföretag kan riskkapitalfonderna agera sidoinvesterare i såväl familjeföretagets verksamhetsbolag som i andra investeringar familjeföretaget genomför. Riskkapitalfonder har omfattande finansierings- och investeringsmöjligheter. På den globala marknaden finns en stor mängd oinvesterat riskkapital tillgängligt för nya investeringar i riskkapitalbranschen. Även i Sverige har riskkapitalbranschen blivit en aktör att räkna med i nya verksamheten med tillväxtambition. Ökningen av finansieringsalternativ är goda nyheter för familjeföretag eftersom det ger familjen fler kreativa möjligheter för kapitalanskaffning. Korrekt timing är dock en viktig faktor för att dra full nytta av dessa alternativ då både interna och externa faktorer är avgörande.

${column-img-description}

Varje kapitalbehovsbedömning börjar med en lista med frågor för att förstå familjen och företagets behov – nu och i framtiden. För detta ändamål bör familjen och företaget överväga att tänka igenom flera frågor under sina överläggningar, inklusive:

 

Vilka är våra långsiktiga mål för företaget och ligger dem i linje med familjens mål?
Är alla i familjen införstådda med och positivt inställda till vår vision?
Behöver vi externt kapital för att nå våra mål? Hur länge planerar vi att behålla verksamheten i familjen?
Har vi kunskap om de olika alternativen som finns när vi tänker på kapitalstrukturen för företaget? Är vi mer känsliga för kostnad för finansiering eller flexibilitet? Vad är vår inställning till ytterligare inflytande? Har vi förtroende för våra prognoser om att generera rikligt kassaflöde för att tillhandahålla en ökad hävstång?
Finns det ett framtida värde för familjen och företaget i att ta kostnaden för att refinansiera verksamheten? Kommer en eventuell framtida partner behöva tillföra strategiska värden?
Har vi tidigare uteslutit potentiellt utvecklande transaktioner eftersom vi var oroliga för att bli ekonomiskt begränsade av dem? Är vår kapitalstruktur byggd för att hålla de nästkommande åren? Hur ser det ut de kommande 10 – 20 åren?

 

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Nästa del i denna serie: "Next up in our series: Building the technology infrastructure—develop a technology strategy to meet business goals, and improve valuation, efficiency, and customer experience."

Anmäl dig för att få nyheter från oss

Hade du nytta av den här informationen?