Tjänster

Verksamhetsövergripande riskhantering (Enterprise Risk Management)

Effektiv och strukturerad riskhantering

Ägare, kunder och intressenter ställer allt högre krav på tydlig och transparent styrning och rapportering. En viktig del i arbetet för att leva upp till de ökade kraven är att hantera möjliga och uppkomna affärsrisker på ett effektivt och strukturerat sätt. Vi hjälper därför ledningar och styrelser med att upprätta riskanalys och en väl fungerande process för riskhantering, så kallad Enterprise Risk Management.

Fördelarna med strukturerad riskhantering är flera och inkluderar:

  • Beredskap att förebygga, identifiera, analysera, eskalera och hantera de risker som verksamheten exponeras för
  • Flexibilitet att förutse och agera på såväl positiva som negativa scenarier
  • Ökad effektivitet och reducerade kostnader genom integrering av tidigare separata riskhanteringsfunktioner i en gemensam struktur
  • Tydlighet gentemot den operativa verksamheten och ansvariga linjechefer genom enhetliga policys, verktyg, dokument och beslutsvägar
  • Kapacitet att möta kreditvärderingsinstitutens bedömningskriterier avseende struktur och metoder för riskhantering

Med stöd av beprövade metoder och verktyg gör vi en helhetsöversyn av risker såsom operationella risker, finansiella risker, IT-risker och hållbarhetsrisker. Några exempel på våra tjänster är:

  • Identifiering och analys av verksamhetsövergripande risker
  • Analys av vad som i grunden orsakar era respektive risker och utvärdering av hur dessa grundorsaker hanteras
  • Utvärdering och vidareutveckling av metoder, processer och verktyg för verksamhetsövergripande riskhantering
  • Särskilda riskanalyser avseende finansiell rapportering och hållbarhetsarbete