Tjänster

Forensic

Motverkan och utredning av korruption och bedrägerier. Stöd vid bakgrundsundersökningar och tvister

Studier* visar att bedrägerier kostar den genomsnittliga organisationen motsvarande fem procent av årliga intäkter. Deloitte har en av de största Forensic-enheterna i världen. Vi kan på kort tid sätta ihop kvalificerade team på olika platser i världen. Våra specialister har gedigen erfarenhet och kompetens och vi utför vårt arbete och redovisar våra slutsatser på ett transparent, väl underbyggt och tydligt sätt. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Korruption och mutor

Idag ställs strikta krav när det gäller korruption och mutor, inte minst genom regelverk som FCPA i USA, UK Bribery Act i Storbritannien och Näringslivskoden i Sverige. Att bryta mot dessa kan leda till negativ publicitet, oväntade ekonomiska förluster, böter eller andra kännbara sanktioner. Dessa regelverk har stor påverkan på svenska företag och organisationer som verkar eller investerar utomlands. Vi bedömer risker för korruption, utformar effektiva program och utbildar personal för att kontrollera och minimera dessa risker.

Bedrägerier och andra oegentligheter

Med expertis i redovisning, revision, process- och dataanalys kan vi snabbt och diskret utreda misstänkta eller konstaterade bedrägerier ur stora mängder information i fysisk eller elektronisk form. Utredningarna kan användas som interna beslutsunderlag eller som underlag i domstol. Vi skräddarsyr och implementerar kontroller och rutiner för att minimera risken för framtida oegentligheter. Vi utbildar personal och sätter upp kanaler där anställda anonymt kan rapportera misstankar eller missförhållanden.

Bakgrundsundersökningar av företag och personer

Det är i många situationer nödvändigt att förstå vilka personer eller företag man gör affärer med. Det kan gälla en strategisk affärspartner, säljaren av ett tilltänkt förvärvsobjekt eller vid misstankar om korruption. Sådana undersökningar kräver ofta tillgång till särskilda databaser och andra källor som inte är tillgängliga för allmänheten. Vi utreder om företag eller personer exempelvis är medlemmar i en kriminell organisation, dömda för brott, försatta i konkurs eller likvidation, skyldiga till allvarliga fel, är i tid med betalning av skatt eller är kopplade till oönskade organisationer eller nätverk.

Sakkunnigutlåtanden vid tvister

Det händer att företag och andra organisationer blir stämda eller drabbas av en skada. I tvister utvärderar vi ekonomiska frågeställningar och avger sakliga och oberoende sakkunnigutlåtanden. Det kan röra avtalsbrott, brott mot garantier, driftsstopp, intrång i immateriella rättigheter, uppsägning av hyresavtal, tolkning av redovisningsstandarder eller olika tvister mellan aktieägare. Vi har erfarna medarbetare som kan avge vittnesmål i skiljeförfarande eller allmän domstol.

 

* "Preventing Employee Theft and Fraud" European Journal of Social Sciences - Volume 12, Number 2 (2009)

 

Deloitte Tip-offs Anonymous

Deloitte Tip-offs Anonymous är en prenumerationstjänst som Deloitte tillhandahåller globalt. Det är en tjänst för företag som önskar ha en pålitlig kanal för sina anställda att rapportera missförhållanden och oegentligheter (whistleblowing).

Läs mer >

eDiscovery

Insamling, bearbetning, genomgång och sammanställning av ostrukturerad data 

Volymen av elektroniskt sparad information, i synnerhet epost, dokument, kalkylblad, presentationer och liknande ökar i en oerhörd hastighet för varje år i en modern organisation.

Om en organisation utsätts för en tvist, utredning, intern undersökning eller regulatorisk förfrågan, är det sannolikt att sådan information är absolut nödvändig att inkludera för att analysera och fullt förstå ärendet.

eDiscovery utgör en heltäckande service för att samla in, bearbeta, gå igenom och sammanställa sådan information. Vår lösning kan hantera mycket stora datamängder, sortera bort dubbletter och göra all data enkelt sökbar. Den tillåter flera användare på olika ställen att samtidigt arbeta med materialet på ett strukturerat och sökbart sätt.

 

Computer Forensic

Spegling och bevissäkring av servrar, PC:s, handdatorer och liknande 

Våra medarbetare har mångårig och spetskompetens inom IT med tillgång till de allra modernaste verktygen, vilket möjliggör att vi kan extrahera och analysera data från de flesta mjukvaror och plattformar, såsom servrar, PCs, telefoner, handdatorer och liknande. 

Vårt Computer Forensic-arbete sker på ett metodiskt och beprövat sätt för att resultatet ska kunna användas som bevisning i allmän domstol.

 

Kontakta oss

Charlotta Wikström

Charlotta Wikström

Partner | Forensic & Financial Crime

Charlotta Wikström is a Partner within Risk Advisory and responsible for our Forensic services including Financial Crime in the Nordics. She has led and coordinated large and complex investigations co... Mer