Nyheter

Den amerikanska drömmen – vad måste du överväga innan en flytt och expandering till ”the land of the free”    

Del 3

Att ”gräva guld i USA” kan låta som en klyscha från 90-talet, men har länge varit ett vinnande koncept för svenska bolag och dess ägare. Hur påverkas då delägaren och bolaget av en flytt till USA när de amerikanska skattereglerna träder in? Och framför allt, vilka fallgropar bör man hålla utkik för?

Under denna artikelserie bestående av tre delar behandlar vi relevanta frågor som behöver belysas och utvärderas inför en flytt alternativt expandering till USA. Det amerikanska skattesystemet avviker på många vis från det svenska vilket gör det lätt för en entreprenör att kliva snett i samband med att delägaren förflyttar sig över Atlanten. Just diskrepansen mellan det svenska och det amerikanska skattesystemet kan ofta visa sig bli onödigt kostsam om rätt planering inte sker på förhand. 

Bakgrund
I den första och andra delen av denna artikelserie diskuterade vi komplexiteten vid flytt till USA med ägande i svenska bolag som erhåller passiva eller aktiva inkomster, de så kallande CFC-reglerna. De amerikanska CFC-reglerna aktualiseras för en amerikansk delägare när ett icke-amerikanskt bolag kontrolleras till mer än 50 % av personer eller bolag som är skattskyldiga i USA. Betyder det att ägande under 50 % inte utgör ett problem när en individ upptar skattskyldighet i USA?

När äganderekvisitet om 50 % inte är uppnått kommer det icke-amerikanska bolaget inte utgöra ett CFC-bolag och situationen blir direkt enklare. Dock kan ett innehav under 50 % medföra att bolaget anses vara ett Passive Foreign Investment Company (PFIC). Något som likt CFC-innehav skapar extra rapportering i deklarationen och medför en mindre förmånlig beskattning. Till skillnad från CFC-innehav blir inte inkomster inom ett PFIC omedelbart skattepliktiga för delägaren. Däremot kommer utdelning eller realisation av kapitalvinst leda till en högre beskattning än om innehavet inte utgjort ett PFIC-innehav. 

Vad är ett Passive Foreign Investment Company?
Ett PFIC är ett icke-amerikanskt bolag som uppfyller något av nedan rekvisit:

  1. Minst 75 % av bolagets omsättning består av passiva intäkter i form av utdelningar, räntor, kapitalvinster eller liknande;
  2. Minst 50 % av bolagets tillgångar är investeringar som generar passiva intäkter.

Vid en första anblick kan det snabbt konstateras att några av de mest vanliga investeringarna i Sverige kvalificeras som PFIC-innehav – exempelvis investeringsfonder och investeringsbolag (t.ex. Investor, Kinnevik etc.). Men reglerna kan också träffa ”vanliga” bolag. För det fall ett nytt bolag tar in kapital och inte hinner investera det kapitalet in i verksamheten under det första verksamhetsåret kan en situation uppstå att bolaget anses vara ett PFIC vid utgången av året. Detta då mer än 50 % av tillgångarna består av kontanter vid utgången av året och således uppfylls tillgångsrekvisitet för att bolaget anses vara ett PFIC. Utifrån de amerikanska reglernas nuvarande utformning kommer ett bolag som en gång varit ett PFIC alltid anses vara ett PFIC. Det hjälper alltså inte att bolaget åren därefter inte uppfyller ovan rekvisit.

För det fall du är skattskyldig i USA måste du som utgångspunkt lämna blankett 8621 för varje PFIC-innehav tillsammans med din deklaration. Har du erhållit utdelning/ränta eller sålt av andelar under beskattningsåret måste detta rapporteras på blanketten. 

Beskattning av inkomst från PFIC
Till skillnad från kapitalinkomster från innehav som inte utgör PFICs beskattas inkomst från PFICs som tjänsteinkomst (ordinary income) i stället för kapitalinkomst. 

När en utdelning lämnas eller när aktier säljs, fördelas inkomsten/vinsten proportionellt över innehavstiden och inkomsten/vinsten beskattas med den högsta amerikanska marginalskattesatsen varje år. Det tillkommer också en ränteavgift på skatten som allokeras till varje beskattningsår.

Sammanfattningsvis kan ovan innebära en hög skattebelastning sett under hela innehavstiden. 

Avslutande kommentar 
Innehav och inkomster från PFICs kan få oväntade beskattningsutfall i den amerikanska deklarationen. Det är därför av stor vikt att en individ som överväger att flytta till USA ser över sina innehav inför flytten och är medveten om de potentiella effekterna. Detta i syfte att kunna göra ett välavvägt val i om befintliga tillgångar ska behållas eller omplaceras mot bakgrund av de amerikanska skattereglerna. Det är värt att notera att det inte är den tid från att personen flyttade till USA som ligger till grund för beskattningen utan från den dag som innehavet förvärvades. Om exempelvis individen var skattskyldig nio av tio år i Sverige men säljer innehavet det tionde året när de individen är i USA kommer ränta beräknas från förvärvsdagen år ett. Ett ofta vanligt sätt att undvika problematik med PFICs är att avyttra samtliga innehav innan flytten och i stället återinvestera i bolag som inte kvalificeras som PFICs alternativt sälja och köpa tillbaka motsvarande position för att reducera innehavstiden. 

För en person som avser att endast flytta till USA en kortare period och vet att personen inte kommer att erhålla någon inkomst eller avyttra några andelar i PFIC-innehavet behöver innehavet nödvändigtvis inte avyttras. Detta då beskattning i USA endast aktualiseras när inkomst faktiskt erhålls. Om innehavet först avyttras när personen är tillbaka i Sverige och inte längre är skattskyldig i USA aktualiseras ingen PFIC-beskattning. Detta även om en del av värdestegringen har skett under tiden personen var i USA. För amerikaner som bor i Sverige är utgångspunkten att PFICs inte är en bra investering och bör undvikas. Det finns olika elections för PFICs som kan göras (liknande vad som gäller för CFC) men många gånger överväger den extra skattemässiga administrationen det finansiella intresset för att investera i bolaget/fonden. Vår rekommendation är därför att delägare med amerikansk skattskyldighet (antingen p.g.a. medborgarskap/greencard eller bosättning i USA) överväger sina investeringar sett i ljuset av det amerikanska skattesystemet. 

Som avslutning för denna artikelserie vill vi igen belysa komplexiteten med att uppta amerikansk skattskyldighet när du tidigare investerat och valt att driva bolag utifrån vad som i Sverige är förmånligt. En enkel situation kan lätt bli väldigt komplex och kostsam. Att ha förståelse för den skattelagstiftning som tillämpas i det land du flyttar till och planera på förhand kommer alltid bespara dig mycket huvudbry.

Överväger du en utlandsflytt eller är amerikan i Sverige och efter läst denna artikelserie inser att du behöver se över din situation är du varmt välkommen att kontakta oss.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?