Nyheter

Regeringen utökar uppdraget avseende översynen av 3:12-reglerna med syfte att främja entreprenörskap

Tax Alert

Published: 2023-01-30

Den 25 maj 2022 beslutade den dåvarande regeringen om en större översyn av de s.k. 3:12-reglerna. Den 26 januari 2023 beslutade den sittande regeringen om tilläggsdirektiv till kommittén som har i uppdrag att lämna förslag på förenklingar av 3:12-reglerna. Syftet med tilläggsdirektivet är att föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap samt underlätta ägarskiften. Bakgrunden kan antas utgöra en reaktion mot senaste årens kritik mot utvecklingen i rättstillämpningen. Framför allt utvecklingen av utomståenderegeln och bedömningen av samma eller likartad verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

Bakgrund

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för incitamenten att starta, driva samt utveckla företag. Sedan införandet har 3:12-reglerna genomgått flera förändringar vilket har bidragit till att öka reglernas komplexitet i flera avseenden. Regelsystemet har även under en lång tid diskuterats och kritiserats för att vara svårtillämpat och oförutsebart. Mot bakgrund därav beslutade den dåvarande regeringen den 25 maj 2022 om en större översyn av 3:12-reglerna med syftet att lämna förslag på hur reglerna kan förenklas samt hitta en bättre balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling.

Senaste årens tillämpning av 3:12 reglerna i praxis har, särskilt under det senaste året, även fått kritik för att stå i strid med lagstiftningens syfte. Utöver uppdraget enligt det ursprungliga direktivet har den sittande regeringen nu beslutat om ett tilläggsdirektiv till kommittén som har i uppdrag att lämna förslag på förenklingar av 3:12-reglerna. Tilläggsdirektivet syftar till att ytterligare se över hur entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag kan främjas samt att underlätta ägarskiften. Det ursprungliga uppdraget samt tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024. 

Tilläggsdirektivet

Enligt tilläggsdirektivet har kommittén bland annat fått i uppdrag att: 

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras. Detta för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital,
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att underlätta ägarskiften, både mellan närstående och till personal, och
  • lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Deloittes kommentar och nästa steg

Rättsutvecklingen som har skett i praxis, särskilt under det senaste året, har medfört en stor osäkerhet i dels när utomståenderegeln kan tillämpas, dels i vilka situationer fåmansföretag anses bedriva samma eller likartad verksamhet som en följd av kapitalsmitta. Utvecklingen har bland annat givit upphov till diskussioner om huruvida utomståenderegeln fortfarande uppfyller sitt syfte. Regeln tillkom för att lindra beskattningen i de fall 3:12 beskattning inte är motiverad på grund av att risk för inkomstomvandling saknas. Utvecklingen innebär inte bara en stor osäkerhet för rådgivare vid tolkning av hur regeln ska tillämpas, den innebär framför allt en stor oförutsebarhet i beskattningen av delägarna. Därtill har utvecklingen medfört att det blivit svårare för fåmansföretag att våga ta in externt kapital, vilket utgör ett hinder för ökad tillväxt. Deloitte välkomnar således översynen som ska redovisas senast den 29 mars 2024. Deloitte följer den fortsatta utvecklingen inom området noggrant och diskuterar gärna eventuell inverkan på er verksamhet och beskattning närmare.

Läs gärna vår artikel om utomståenderegeln som inom kort kommer publiceras i Svensk Skattetidning nr 1/2023 för ytterligare diskussion om den senaste rättsutvecklingen och påverkan på företagande.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?