Audit

Auditimi është një proces shumë kompleks, dhe rëndësia e auditorëve si një lidhje vitale në zinxhirin e raportimit financiar asnjëherë nuk ka qenë më i rëndësishëm se sot dhe as roli i tyre si këshilltarë të besuar më me vlerë.

Njohuri

IAS Plus

IAS Plus permban nje koleksion te gjere te lajmeve dhe burimeve per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar (IFRS), Bordi i Standardeve Nderkombetare te Kontabilitetit (IASB), dhe zhvillimet nderkombetare te kontabilitetit dhe auditimit. 

Jeta ne Deloitte

Karriera ne Audit

Auditors are vital to financial reporting. In fact, they are key to the integrity and stability of financial markets around the world. Bring your critical thinking to the world—with an audit career at Deloitte. 

Njohuri

Transparency Report

As an audit firm that carries out statutory audits of the annual accounts of public-interest entities, Deloitte Albania sh.p.k is publishing the annual transparency report in compliance with Article 45 of Law no 10091, dated March 5, 2009

Perspektivat

Pershtypjet e Audituesve te Bashkimit Europian

Biznesi i auditimit ka qenë i paraqitur gjerësisht dhe shqyrtuar gjatë disa muajve të fundit dhe ka të ngjarë të vazhdojnë të jenë subjekt i një debati të profilit të lartë se si propozimet për reforma e auditimit të lëvizin përmes procesit legjislativ të Parlamentit Evropian. 

Sherbime

Deloitte Analytics

Mësoni se si mund të përfitoni nga të mirat e auditimit

Zgjidhje

Cfare eshte Auditi?

Auditimi është një proces shumë kompleks, dhe rëndësia e auditorëve si një lidhje vitale në zinxhirin e raportimit financiar asnjëherë nuk ka qenë më i rëndësishëm si dhe roli i tyre si këshilltarë të besuar me më shumë vlerë.