Kariéra

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře a kliknutím na možnost „Souhlasím“ uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem:

  • Vytvoření mého kandidátského profilu v náborové databázi společností Deloitte1 v České republice2; a
  • Přijímání pracovních nabídek a informací ohledně budoucích pracovních příležitostí a náborových akcích od společností Deloitte v České republice.

Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji správci osobních údajů (jak je identifikován níže), jsou následující: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, fotografie, datum narození, adresa trvalého pobytu, informace o mém vzdělání a profesní historii, výsledky a hodnocení vstupních testů, účasti v assessment centrech, pohovorech a poznámky Deloitte HR personálu k nim nebo jiné informace v rozsahu poskytnutém správci, např. CV (curriculum vitae).

Tyto údaje jsou shromažďovány a budou zpracovávány následujícími subjekty:

Správce osobních údajů: Deloitte CZ Services s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 05660904, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268054.

Zpracovatel osobních údajů: Seznam zpracovatelů osobních údajů pro náborové účely najdete zde.

Někteří naši zpracovatelé osobních údajů mají sídlo mimo Evropskou Unii (EU). Všechny společnosti Deloitte v České republice však s těmito zpracovateli uzavřely standardní smluvní doložky schválené EU, které slouží jako vhodné záruky pro zpracování osobních údajů.

Správce a zpracovatel/é osobních údajů zavedou technologická, fyzická, administrativní a procedurální záruky, které budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užití nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy Deloitte CE a platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů: Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů nebo kategoriím příjemců: Společnostem Deloitte v České republice a jejich personálu odpovědnému za činnost v oblasti náboru nových zaměstnanců (Talent Team) a vedení společností Deloitte v České republice.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: osobní údaje budou uchovávány po dobu pěti let. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale vymazány.

Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatněna zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: ceczrecruitment@deloittece.com.

Beru též na vědomí, že mám právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování mých osobních údajů je nezbytné pro splnění účelu, který je popsán výše. Pokud nedojde k udělení souhlasu nebo pokud později podám žádost o vymazání svých údajů nebo svůj souhlas odvolám, může to znamenat, že společnosti Deloitte v České republice mě nebudou moci informovat o jakýchkoliv budoucích pracovních příležitostech, ani posoudit moji vhodnost pro takovou pozici.

1 “Deloitte“ označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské soukromé společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas. „Deloitte CE“ je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

2 “Deloitte v České republice“ odkazuje na společnosti skupiny Deloitte provozující činnost v České republice: Deloitte Advisory s.r.o. Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.