Článek

COVID-19: Stabilizační balíček pro daňové poplatníky

V souvislosti se zmírněním dopadů pandemie COVID-19 vláda ČR schválila stabilizační a liberační balíček a současně i možnosti bezúročných půjček v rámci programu ČMZRB – úvěr COVID. Stát lze také požádat o náhradu škody vyplývající z přijatých opatření. Shrnuli jsme pro vás aktuálně dostupné informace.

Podle schválené verze se jedná o tyto úlevy:

 • plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020
 • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem
 • plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem
 • plošné promíjení správního poplatku (za žádost o prominutí a posečkání)
 • tolerance při pokutování u zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května 2020
 • promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky dle nového pokynu GFŘ D-44.

Ministerstvo financí již zveřejnilo dokumenty ve finančním zpravodaji č. 4/2020.

Finanční úřady by měly uplatňovat maximální vstřícnost a toleranci v situaci, kdy rozhodnutí závisí na správním uvážení.

Pro úspěšné prominutí je mnohdy nezbytné naplnit řadu podmínek stanovených v podmínkách promíjení (např. neexistence nedoplatku, dobrá daňová morálka v minulosti), což nemusí být v praxi vždy naplněno. Existují však i další řešení, jak situaci efektivně řešit (např. využití stávajících institutů podle daňového řádu).

Možnosti, které již současný daňový řád nabízí:

 • institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti včetně úplného zrušení
 • prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, čímž fakticky dochází také k prodloužení lhůty splatnosti daně (až o 3 měsíce navíc, případně až na 10 měsíců od konce zdaňovacího období, pokud předmětem daně jsou i zahraniční příjmy)
 • žádost o posečkání daně neboli odklad splatnosti či nastavení splátkového kalendáře (s pozitivním dopadem na redukci úroků z 14% plus repo na 7% plus repo, který lze navíc i promíjet)
 • určité možnosti nabízí také úprava sociální a zdravotního pojištění
 • možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu)

Vláda schválila možnosti bezúročných půjček v rámci programu ČMZRB – úvěr COVID

Současně s výše uvedeným Vláda ČR schválila možnosti čerpání bezúročných půjček v rámci nového programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – úvěr COVID. Bezúročné půjčky jsou určené zejména živnostníkům a malým a středním podnikům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezené v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Úvěr je určen zejména na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či další provozní výdaje.

Základní parametry úvěrů jsou následující:
 • příjem žádostí od 16. 3. 2020
 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru až do výše 15 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až 12 měsíců

Současně je možné využít dalších nástrojů ČMZRB jako je program Expanze, kde je možné získat bezúročný úvěr až do výše 45 mil. Kč, či získat ze strany ČMZRB záruky na provoz a investice z programu Záruka. Vláda ČR současně zvažuje přesunutí dalších prostředků z operačních programů na pomoc podnikům postiženým aktuální koronavirovou infekcí.

Pro úplnost také uvádíme, že lze požádat stát o náhradu škody vyplývající z přijatých opatření. Případnou žádost je potřeba podat do 6 měsíců od vzniku škody. V této věci je pak nezbytné škodu a souvislost prokázat, a je otázkou, jak k takové žádosti bude stát, potažmo soudy, přistupovat.

S ohledem na aktuální situaci Vám doporučujeme hledat co možná nejvhodnější řešení individuálně pro každou situaci. V případě dotazů vztahujících se k této oblasti se na nás neváhejte obrátit.

Považujete tyto informace za užitečné?