Risk Matrix

Řešení

Risk Matrix

Problém

Finanční ředitelé a kontroloři mají často obtíže identifikovat klíčové faktory výnosů a zjistit, co je ovlivňuje z pohledu nefinančních ukazatelů společnosti a externích faktorů. Nedochází k aplikaci makroekonomických dat na finanční data a KPI společností. Výsledkem může být neschopnost přesně předpovědět hospodářský výsledek.

Absence přístupu založeného na datech může rovněž vyústit v problémy s odhalováním podvodů a jejich předcházení. Chyby či nesprávnosti v účetnictví jsou často odhaleny až příliš pozdě, např. v průběhu externího auditu.

Řešení

Tailored Market Trends je webový analytický nástroj, který posouvá tradiční auditní činnost na vyšší úroveň. Tento nástroj umožňuje překročit hranice auditní činnosti směrem k sofistikovanější analýze. Z auditního procesu je tak možné získat přidanou hodnotu, přičemž výsledkem jsou účinné, vysoce kvalitní audity.

Základ tvoří měsíční předvahy a jiné nefinanční údaje, které dále obohacujeme o makroekonomické trendy relevantní pro klientovo podnikání za použití našich vlastních ekonomických dat a poznatků.

Korelace jsou zjišťovány za použití Pearsonova koeficientu, odchylky jsou odhalovány naším vlastním mechanismem. Dále jsou identifikovány hlavní faktory ovlivňující podnikání. Získané poznatky mohou rovněž být využity pro plánování, rozpočtování a průběžnou detekci odchylek, které mohou indikovat rovněž nedostatky ve vnitřním kontrolním prostředí.

Díky tomuto nástroji lze průběžně monitorovat finanční ukazatele společnosti a rovněž detekovat odchylky, které mohou indikovat nedostatky ve vnitřním kontrolním prostředí.

Kontaktujte nás

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více

Gabriela Tvrdíková

Gabriela Tvrdíková

Senior manažerka

Gabriela Tvrdíková má více než 12 let zkušeností s interním a forenzním auditem, due dilligence a s přezkumy provozu či dodržování právních předpisů u klientů z nejrůznějších odvětví. Paní Tvrdíková m... více