Risk Matrix

Řešení

Risk Matrix

Problém

Finanční ředitelé a kontroloři mají často obtíže identifikovat klíčové faktory výnosů a zjistit, co je ovlivňuje z pohledu nefinančních ukazatelů společnosti a externích faktorů. Nedochází k aplikaci makroekonomických dat na finanční data a KPI společností. Výsledkem může být neschopnost přesně předpovědět hospodářský výsledek.

Absence přístupu založeného na datech může rovněž vyústit v problémy s odhalováním podvodů a jejich předcházení. Chyby či nesprávnosti v účetnictví jsou často odhaleny až příliš pozdě, např. v průběhu externího auditu.

Řešení

Tailored Market Trends je webový analytický nástroj, který posouvá tradiční auditní činnost na vyšší úroveň. Tento nástroj umožňuje překročit hranice auditní činnosti směrem k sofistikovanější analýze. Z auditního procesu je tak možné získat přidanou hodnotu, přičemž výsledkem jsou účinné, vysoce kvalitní audity.

Základ tvoří měsíční předvahy a jiné nefinanční údaje, které dále obohacujeme o makroekonomické trendy relevantní pro klientovo podnikání za použití našich vlastních ekonomických dat a poznatků.

Korelace jsou zjišťovány za použití Pearsonova koeficientu, odchylky jsou odhalovány naším vlastním mechanismem. Dále jsou identifikovány hlavní faktory ovlivňující podnikání. Získané poznatky mohou rovněž být využity pro plánování, rozpočtování a průběžnou detekci odchylek, které mohou indikovat rovněž nedostatky ve vnitřním kontrolním prostředí.

Díky tomuto nástroji lze průběžně monitorovat finanční ukazatele společnosti a rovněž detekovat odchylky, které mohou indikovat nedostatky ve vnitřním kontrolním prostředí.

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více