Článek

Náhrada mezd a platů od státu 

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus, představený Ministerstvem práce a sociálních věcí, má pomoci firmám k ochraně pracovních míst. Stát kompenzuje společnostem, které splňují podmínky programu Antivirus, prostředky vyplacené na mzdy zaměstnanců a tímto způsobem se snaží pomoci zaměstnavatelům lépe překonat komplikace spojené s pandemií COVID-19 a předcházet tak alespoň částečně propouštění zaměstnanců.

Program Antivirus se aktuálně vztahuje na období do konce srpna 2020, avšak vláda zvažuje jeho další prodloužení, případně přijetí dalších či jiných opatření na podporu zaměstnanosti.

V čem spočívají jednotlivé režimy programu Antivirus?

Antivirus A a B

Tyto dva režimy přinášejí kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, kteří museli svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz, například z důvodu snížené poptávky po jimi dodávaných produktech nebo službách. Důvodem prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a také dosud trvající mimořádná vládní opatření, která mají na určité zaměstnavatele i nadále významný vliv. Zaměstnavatelé mohou i nadále žádat na úřadu práce o příspěvek v obou režimech.

Režim A – nucené omezení provozu a karanténa

Vztahuje se na uzavření nebo omezení provozu v důsledku krizového opatření nebo nařízení karantény příslušným úřadem. Výše příspěvku zaměstnavatelům je 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně 39 000 Kč) za předpokladu splnění následujících podmínek:

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku; 
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
Režim B – související hospodářské potíže

Příspěvky z tohoto režimu mají zaměstnavatelům kompenzovat náklady spojené s vyplacenou náhradou mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru. Výše příspěvku zaměstnavatelům je 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně 29 000 Kč) za předpokladu splnění následujících podmínek:

  • v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku; 
  • v případě omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku;
  • v případě omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Antivirus C

V červnu byl schválen třetí režimu programu Antivirus (režim C), spočívající v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Na rozdíl od režimu A a B se týká pouze zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců a je možné jej využít za měsíce červen, červenec a srpen 2020 pro zaměstnance v pracovním poměru.

Jaký je rozsah odpuštěných odvodů?

Zaměstnavatelům se promíjí odvedení té části pojistného, kterou zaměstnavatel platí jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu, za jednotlivé zaměstnance však není možné odečíst vyšší vyměřovací základ než 52 252 Kč. Zaměstnavatel je dále povinen odvést pojistné za zaměstnance ve výši 6,5 % vyměřovacího základu.

Jaké podmínky musí zaměstnavatel splnit?

Pro účast na tomto režimu programu Antivirus zaměstnavatel nesmí k poslednímu dni v měsíci zaměstnávat více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru účastnících se nemocenského pojištění (včetně zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené či zaměstnanců čerpajících náhradní volno). Počet zaměstnanců zároveň nesmí v porovnání se stavem ke dni 31. března 2020 klesnout o více než 10 % a úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc se nesmí snížit o více než 10 % v porovnání se stejnými daty za březen 2020.

Za jakých podmínek mohou zaměstnavatelé čerpat kompenzaci z programu Antivirus
Považujete tyto informace za užitečné?