Článek

Kompenzace proti státu

Víte, jak správně uplatnit nárok na náhradu škody?

Krizová opatření přijatá v době nouzového stavu zasáhla všechna ekonomická a společenská odvětví. Nejvíce postihnuty byly například restaurace, hotely, průmyslové podniky působící v automobilovém průmyslu, cestovní ruch či pořadatelé společenských akcí. Podniky, kterým vznikla v důsledku zmíněných krizových opatření škoda, však mají nárok na její náhradu.

Pokud se tato situace týká i vaší firmy, je třeba zvážit dva zásadní faktory, které jsou klíčové nejen pro vaše rozhodnutí, ale i další postup. Prvním je povinnost jednat s péčí řádného hospodáře při posouzení, zda nárok na náhradu (ne)uplatnit a za jakých podmínek tak učinit. Druhým faktorem jsou potom lhůty – uplatnění nároků svázáno s propadnou lhůtou, která začíná běžet již v polovině září 2020.

Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody

Základním právním předpisem, který stanoví podmínky uplatnění nároku na náhradu škody, je tzv. krizový zákon. Ten upravuje povinnost státu k náhradě škody, která vznikla v příčinné souvislosti s přijetím a realizací krizových opatření. Jedná se o striktně objektivní odpovědnost státu předvídanou zákonem.

Na finanční kompenzaci způsobené škody má nárok každý podnik, který byl zasažen krizovými opatřeními státu. Firmy, které si tuto náhradu nárokují, musí svůj nárok předepsaným způsobem prokázat, a stejně tak doložit či jiným způsobem prokázat škodu samotnou. O náhradě škody rozhodne na základě podané žádosti krizový orgán. Pokud žádosti nevyhoví či vyhoví pouze z části, je nutné se ve zbytku nároku obrátit na soud a kompenzace se domáhat soudní cestou.

Eviduje-li společnost škodu, je povinna ji ve stanovené lhůtě a předepsanou formou uplatnit. Management společnosti je povinen jednat vždy v zájmu společnosti, což je vyjádřeno povinností jednat s péčí řádného hospodáře. Firma není povinna žádat o uvedenou kompenzaci pouze v případě, kdy by nad možným ziskem jejího vymáhání převažovala související rizika neúspěchu či náklady. Zodpovědný management by měl za podpory svých právních poradců však alespoň zvážit, zda a jakou formou tento nárok vypořádat, aby jím vedená společnost nepřišla k újmě.

Nárok je nutné uplatnit u příslušného orgánu do 6 měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. V případě krizových opatření přijatých v návaznosti na koronavirovou pandemii uplynou první lhůty pro uplatnění nároku již 14. září 2020. Poškozená společnost může požadovat peněžitou náhradu věcné škody (újmy), jakož i ušlý zisk. Žádost o uplatnění nároku na náhradu škody není nijak zpoplatněna, soudní poplatek je spojen až s případným následným vymáháním nároku u soudu.

Termíny pro uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními se blíží
Považujete tyto informace za užitečné?